"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: English B, English Literature

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1EN075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-06-21

Innehåll

Studium av engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet, med fokus på både närläsning av ett antal representativa verk och den historiska och idéhistoriska utvecklingen under denna period.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

  •  uppvisa grundläggande kunskaper om engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet

Färdighet och förmåga

  • uppvisa förmåga att analysera och diskutera ett antal representativa litterära verk med en nyanserad och fördjupad metod
  • uppvisa utvecklad och fördjupad muntlig såväl som skriftlig språkfärdighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • uppvisa förmåga att söka, sammanställa, analysera och kritiskt tolka ett material samt dra slutsatser av analysen och diskutera/värdera dessa

Behörighetskrav

Univ: Minst 21 hp engelska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier och redovisning av uppgifter.

Examination

Skriftliga redovisningar samt kontinuerlig muntlig redovisning vid obligatoriska seminarier.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Examination sker på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att begära att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Litteratur

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se Umeå UB:s söktjänst

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

Austen Jane
Pride and Prejudice
Valfri upplaga :
Obligatorisk

Behn Aphra
Oronooko
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Cather Willa
My Ántonia
Dover Publications, 1995 eller senare :
Obligatorisk

Hawthorne Nathaniel
The scarlet letter
London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
ISBN: 1-904633-12-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Shakespeare William
Macbeth
3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
ISBN: 0-582-52711-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Swift Jonathan
Gulliver´s Travels IV
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Dickens Charles
A Christmas Carol
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Dikter och kortare texter i kompendium som tillhandahålls av institutionen, samt nätbaserat material Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur

Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
ISBN: 91-44-01030-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.