Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B, 30 hp

Engelskt namn: English B

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN077

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-11

Innehåll

Kursen syftar till fortsatt utveckling av språkfärdigheter i engelska samt studier i språkvetenskap och litteraturvetenskap. Kursen fokuserar på det engelska språkets struktur, språkhistoria, översättning och engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet. Studenterna fördjupar sina kunskaper genom ett enskilt projektarbete inom områdena språkvetenskap eller litteraturvetenskap.

Kursen består av följande moment:
1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
2. Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
3. Litteraturvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
4. Projektarbete (7,5 hp)

Moment 1 Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Teoretiska och praktiska studier av engelskans grammatiska struktur med vissa inslag av fraseologi, primärt med fokus på översättning till engelska.

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Orientering i engelsk språkvetenskap och språkvetenskaplig analys. Grundläggande studier i engelsk språkhistoria.

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Studium av engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet, med fokus på både närläsning av ett antal representativa verk och den historiska och idéhistoriska utvecklingen under denna period. Analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Moment 4 Projektarbete (7,5 hp)
Handlett individuellt vetenskapligt arbete inom antingen språk- eller litteraturvetenskap som presenteras i en uppsats, utformad enligt vetenskapliga principer. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

* i sin skriftliga produktion uppvisa fördjupad kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
*uppvisa grundläggande språkvetenskapliga kunskaper med fokus på engelska
* uppvisa kännedom om det engelska språkets historiska utveckling med avseende på struktur och semantik och kunna relatera denna utveckling till historiska och sociala skeenden
* uppvisa grundläggande kunskaper om engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet

Färdighet och förmåga

* uppvisa god behärskning av central engelsk språkvetenskaplig terminologi samt förmåga att använda denna i enklare språkliga analyser
* uppvisa förmåga att analysera och diskutera ett antal representativa litterära verk med en nyanserad och fördjupad metod
* uppvisa utvecklad och fördjupad muntlig såväl som skriftlig språkfärdighet
* uppvisa förmåga att utföra ett avgränsat vetenskapligt arbete


Värderingsförmåga och förhållningssätt

* uppvisa förmåga att söka, sammanställa, analysera och kritiskt tolka ett material samt dra slutsatser av analysen och diskutera/värdera dessa

Behörighetskrav

Univ: Minst 21 hp engelska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Moment 1 Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Lektionsundervisning som innebär föreläsningar, gruppövningar och diskussion.

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Lektionsundervisning som innebär föreläsningar, gruppövningar och diskussion.

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
Obligatoriska seminarier och redovisning av uppgifter.

Moment 4 Projektarbete (7,5 hp)
Individuell handledning samt obligatoriskt seminarium.

Examination

Examination
Moment 1 Skriftlig språkfärdighet (Writing Proficiency). (7,5 hp)
Saltentamen i skriftlig språkfärdighet.

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs (7,5 hp)
a) Saltentamen i engelsk språkhistoria (English Language History), 2,5 hp.
b) Saltentamen i engelsk språkvetenskap (English Linguistics), 5 hp.

Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs (English Literature) (7,5 hp)
Skriftliga redovisningar samt kontinuerlig muntlig redovisning vid obligatoriska seminarier.

Moment 4 Projektarbete (Individual Project) (7,5 hp)
Bedömning av det skriftliga projektarbetets vetenskapliga och språkliga kvalitet samt den studerandes prestationer vid seminarium.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina i campuskurser är anmälan via Portalen obligatorisk

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övningsmaterial i översättning som tillhandahålls av institutionen Obligatorisk

  Läromedel för självstudier

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övergaard Gerd
  Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk ordbildning
  Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
  Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
  ISBN: 91-24-32536-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk universitetsgrammatik
  Svartvik Jan, Sager Olof
  2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
  ISBN: 91-21-16418-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
  Svartvik Jan, Sager Olof
  Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
  ISBN: 91-47-06864-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Current English usage.
  Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
  New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
  ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wood Frederick T.
  English prepositional idioms
  London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
  ISBN: 0-333-02235-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

  Engelsk spåkhistoria

  The English language : a historical introduction
  Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
  2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
  ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Odenstedt Bengt
  The history of English : a textbook for students
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 211 s. :
  ISBN: 91-44-01305-1 ; 304:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk språkvetenskap

  Yule George
  The study of language
  6. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : 356 s. :
  ISBN: 978-1-316-60675-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of language
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
  ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of the English language
  2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
  ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crystal David
  A dictionary of linguistics and phonetics
  4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
  ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3 Litteraturvetenskaplig översiktskurs

  Skönlitteratur

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Dover Publications, 1995 eller senare :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  A Christmas Carol
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dikter och kortare texter i kompendium som delas ut i undervisningen Obligatoriskt

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.

  Moment 4 Projektarbete

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övningsmaterial i översättning som tillhandahålls av institutionen Obligatorisk

  Läromedel för självstudier

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övergaard Gerd
  Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk ordbildning
  Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
  Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
  ISBN: 91-24-32536-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk universitetsgrammatik
  Svartvik Jan, Sager Olof
  2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
  ISBN: 91-21-16418-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
  Svartvik Jan, Sager Olof
  Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
  ISBN: 91-47-06864-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Current English usage.
  Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
  New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
  ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wood Frederick T.
  English prepositional idioms
  London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
  ISBN: 0-333-02235-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

  Engelsk spåkhistoria

  The English language : a historical introduction
  Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
  2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
  ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Odenstedt Bengt
  The history of English : a textbook for students
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 211 s. :
  ISBN: 91-44-01305-1 ; 304:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk språkvetenskap

  Yule George
  The study of language
  6. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : 356 s. :
  ISBN: 978-1-316-60675-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of language
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
  ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of the English language
  2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
  ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crystal David
  A dictionary of linguistics and phonetics
  4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
  ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3 Litteratruvetenskplig översiktskurs

  Skönlitteratur

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Dover Publications, 1995 eller senare :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  A Christmas Carol
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dikter och kortare texter i kompendium som delas ut i undervisningen Obligatoriskt

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övningsmaterial i översättning som tillhandahålls av institutionen Obligatorisk

  Läromedel för självstudier

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övergaard Gerd
  Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk ordbildning
  Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
  Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
  ISBN: 91-24-32536-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk universitetsgrammatik
  Svartvik Jan, Sager Olof
  2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
  ISBN: 91-21-16418-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
  Svartvik Jan, Sager Olof
  Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
  ISBN: 91-47-06864-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Current English usage.
  Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
  New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
  ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wood Frederick T.
  English prepositional idioms
  London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
  ISBN: 0-333-02235-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

  Engelsk spåkhistoria

  The English language : a historical introduction
  Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
  2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
  ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Odenstedt Bengt
  The history of English : a textbook for students
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 211 s. :
  ISBN: 91-44-01305-1 ; 304:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engelsk språkvetenskap

  Yule George
  The study of language
  6. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : 356 s. :
  ISBN: 978-1-316-60675-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of language
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
  ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of the English language
  2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
  ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crystal David
  A dictionary of linguistics and phonetics
  4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
  ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3 Litteratruvetenskplig översiktskurs

  Skönlitteratur

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Dover Publications, 1995 eller senare :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  Dr Marigold
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dikter och kortare texter i kompendium som delas ut i undervisningen Obligatoriskt

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Se bibliotekskatalogen Album