Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Engelska B1, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: English B1, Internet-based course

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1EN052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-03-09

Innehåll

Kursen omfattar följande fyra moment:
Skriftlig språkfärdighet (Writing Proficiency), 3 hp
Språkvetenskaplig översiktskurs (Linguistics), 6 hp
Engelsk språkhistoria (History of the English Language), 3 hp
Litteratur: 16- och 1700tal (Literature: 17th and 18th century), 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

• redogöra för, diskutera och jämföra de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur.
• redogöra för den litterära och idéhistoriska bakgrunden till utvalda verk.
• beskriva språkvetenskapliga modeller och tillämpa dessa i form av enklare analys.

• uppvisa god kännedom om det engelska språkets historiska utveckling med avseende på struktur och semantik och kunna relatera denna utveckling till historiska och sociala skeenden.

Färdighet och förmåga

• analysera och diskutera ett antal representativa verk med en nyanserad och fördjupad metod.
• i sin skriftliga produktion visa på fördjupad kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
• presentera resultat i enlighet med normer för akademiskt skrivande.
• identifiera, klassificera och diskutera språkliga element och fenomen satta i större sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• uppvisa fördjupad insikt om litteraturens roll i samhället
• kritiskt värdera källor.

Behörighetskrav

Univ: minst 21 hp engelska med allmän inriktning i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument


MOMENT 1 SKRIFTLIG SPRÅKFÄRDIGHET (3 hp)

Innehåll
Fördjupning i engelsk grammatik med tillhörande terminologi. Idiomatik och fraseologi. Grammatikövningar samt översättning.

Undervisning
Självstudier och grupparbete. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftligt slutprov.

MOMENT 2 SPRÅKVETENSKAPLIG ÖVERSIKTSKURS (6 hp)

Innehåll
Orientering i engelsk språkvetenskap och språkvetenskaplig analys.

Undervisning
Självstudier och föreläsningar. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Muntliga och/eller skriftliga uppgifter under kursens gång samt skriftligt slutprov i engelsk språkvetenskap


MOMENT 3 ENGELSK SPRÅKHISTORIA (3 hp)

Innehåll
Grundläggande studier i engelsk språkhistoria.

Undervisning
Självstudier, grupparbeten och föreläsningar. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Muntliga och/eller skriftliga uppgifter under kursens gång samt skriftligt slutprov i engelsk språkhistoria.


MOMENT 4 LITTERATUR: 16- OCH 1700TAL (3 hp)

Innehåll
Studium av de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur från 16- och 1700-talen samt utvalda texters litterära och idéhistoriska bakgrund. Presentation av några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Undervisning
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken ”Examination” inom varje delmoment.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till prov och omprov är obligatorisk

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.


Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknande¬ordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Övriga föreskrifter

Kursen ger tillsammans med Engelska B2, 15 hp, behörighet för kurser i engelska på C-nivå.
För att beslut om antagning till kursen ska gälla och för att den sökande ska kunna behålla sin plats krävs att han/hon anmäler sig på kurswebben inom den anmälningsperiod som anges på vår hemsida och i välkomstbrev.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Lexikon

Cambridge advanced learner's dictionary
3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Collins COBUILD advanced dictionary.
6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Macmillan English dictionary for advanced learners
Rundell Michael, Fox Gwyneth
2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övningsmaterial
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Information om ev. kompletterade material
ges av undervisande lärare :
Obligatorisk

Läromedel för självstudier

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
Lund : Studentlitteratur : 1991 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-35241-7 ; 309:00 (inkl. diskett)
Se bibliotekets söktjänst

Catch 23 : translation exercises
Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
ISBN: 91-44-29141-8
Se bibliotekets söktjänst

Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
Övergaard Gerd, MacQueen Donald S.
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
ISBN: 91-44-49011-9
Se bibliotekets söktjänst

Övergaard Gerd
Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
Se bibliotekets söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
Rediscover grammar
Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3
Se bibliotekets söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
2. uppl : Malmö : Gleerup : 1993 : 334 s. :
ISBN: 91-40-61707-6 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Engelsk ordbildning
Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
ISBN: 91-24-32536-8
Se bibliotekets söktjänst

Engelsk universitetsgrammatik
Svartvik Jan, Sager Olof
2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
ISBN: 91-21-16418-5
Se bibliotekets söktjänst

Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
Svartvik Jan, Sager Olof
Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
ISBN: 91-47-06864-7
Se bibliotekets söktjänst

Current English usage.
Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
Se bibliotekets söktjänst

Wood Frederick T.
English prepositional idioms
London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
ISBN: 0-333-02235-1
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

Yule George
The study of language
4. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xvii, 320 p. :
ISBN: 9780521749220 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Information om övrigt kursmaterial
lämnas vid kursstarten :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
A dictionary of linguistics and phonetics
4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
Se bibliotekets söktjänst

Crystal David
The Cambridge encyclopedia of language
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
Se bibliotekets söktjänst

Crystal David
The Cambridge encyclopedia of the English language
2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
Se bibliotekets söktjänst

The story of English
McCrum Robert, Cran William, MacNeil Robert
New and rev. ed. : London : Faber : 2002 : 468 s. :
ISBN: 0-571-21077-5 (pbk) ; £9.99 : CIP entry (Jan.)
Se bibliotekets söktjänst

The Oxford companion to the English language
McArthur Roshan, McArthur Tom
Abridged ed. : Oxford : Oxford University Press : 1996 : xviii,1053p :
ISBN: 0-19-863136-7 (pbk)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3 Engelsk språkhistoria

The English language : a historical introduction
Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Information om ev. kompletterande material
ges av undervisande lärare :
Obligatorisk

Moment 4 Litteratur: 1600- och 1700-tal

Defoe Daniel
Robinson Crusoe
Kapitel i urval. Valfri tryckt eller elektronisk upplaga. :
Obligatorisk

Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
ISBN: 91-44-01030-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Shakespeare William
Macbeth
3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
ISBN: 0-582-52711-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Swift Jonathan
Gulliver´s Travels IV
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Tidig amerikansk litteratur.
Elektroniska texter i urval. :
Obligatorisk