Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Engelska B2, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: English B2, Intenet-based course

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 1EN053

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-01

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Kursen omfattar följande tre moment:

Moment 1 Litteratur: 18- och 1900-tal, 6 hp (Literature: 19th and 20th century)
Studium av de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur från 1800- och 1900-talen samt utvalda texters litterära och idéhistoriska bakgrund. Kännedom om några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Moment 2 Kulturstudier, 6 hp (Culture)
Studium av de viktigaste teoretiska perspektiven inom kulturstudier. Analyser av aktuella engelskspråkiga texter från olika media.

Moment 3 Akademiskt skrivande, 3 hp (Academic Writing)
Studier av modeller för disposition, ordval och formuleringar i akademiska uppsatser, artiklar på engelska etc. Praktiska skrivövningar syftande till att den studerande ska lära sig se och korrigera återkommande språkliga misstag.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa kunskap om och förståelse av de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur.
 • uppvisa kunskap om och förståelse av den litterära och idéhistoriska bakgrunden till utvalda verk.
 • uppvisa utökad kunskap om och förståelse av samtida texter och produkter från olika media.
 • demonstrera kännedom om kulturvetenskapliga teorier.
 • beskriva och förklara de vanligaste strukturer som används i akademiska uppsatser och artiklar.
 • uppvisa grundläggande kunskaper i skriftlig språkfärdighet på akademisk nivå, inklusive grammatiska regler och stilistiska principer.

Färdighet och förmåga
 • analysera och diskutera ett antal representativa verk med en nyanserad och fördjupad metod.
 • i sin skriftliga produktion visa på fördjupad kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
 • uppvisa utvecklad förmåga att självständigt reflektera kring och redovisa sina skriftliga arbeten.
 • presentera resultat i enlighet med normer för akademiskt skrivande.
 • uppvisa utvecklad förmåga att använda grundläggande termer och begrepp i kulturanalys.
 • uppvisa fördjupad förmåga att tolka och analysera kulturella texter (hämtade från områden som reklam, TV, film etc) från kulturteoretiska perspektiv.
 • i tal och skrift demonstrera en fördjupad förmåga att redogöra för och diskutera kulturella texter på den stilnivå och med den vokabulär uppgiften kräver.
 • demonstrera utvecklad muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa fördjupad insikt om litteraturens roll i samhället.
 • uppvisa förmåga att kritiskt värdera källor.
 • dra slutsatser om identitetsskapande i kulturella kontexter.
 • visa fördjupad förmåga att självständigt söka information och utvärdera olika källors tillförlitlighet.

Behörighetskrav

Univ: minst 21 hp engelska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

För alla tre momenten gäller: Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

 

Examination

För alla tre momenten gäller: Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.  
 

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Rekommenderade lexikon

Cambridge advanced learner's dictionary
3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Collins COBUILD advanced dictionary.
6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Macmillan English dictionary for advanced learners
Rundell Michael, Fox Gwyneth
2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 1 Litteratur: 18- och 1900tal

Austen Jane
Pride and Prejudice
Valfri upplaga :
Obligatorisk

Behn Aphra
Oronooko
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
Obligatorisk

Cather Willa
My Ántonia
Valfri upplaga :
Obligatorisk

Dickens Charles
A Christmas Carol
Valfri tryckt eller elektronisk upplaga : . :
Obligatorisk

Hawthorne Nathaniel
The scarlet letter
London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
ISBN: 1-904633-12-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
ISBN: 91-44-01030-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Amerikansk och engelsk poesi
i urval :
Obligatorisk

Noveller
från den modernistiska litterära perioden :
Obligatorisk

Utdrag
ur amerikanska "slave narratives" :
Obligatorisk

Moment 2 Kulturstudier

Nätbaserade texter enligt lärares instruktion.

Storey John
Cultural studies and the study of popular culture
3. ed. : Edinburgh : Edinburgh University Press : cop. 2010 : vii, 192 p. :
ISBN: 978-0-7486-4038-6 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nätbaserade texter
enligt lärares instruktion :
Obligatorisk

Moment 3 Akademiskt skrivande

Academic writing : a university writing course
Björk Lennart A., Räisänen Christine
3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 399 s. :
ISBN: 91-44-03074-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övrigt material
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk