"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för masterexamen, 30 hp

Engelskt namn: English, Dissertation for the Degree of Master of Arts (Two Years) in Literature

Denna kursplan gäller: 2014-01-27 och tillsvidare

Kurskod: 1EN045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-24

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2014-03-07

Innehåll


Ett systematiskt studium av en specifik litteraturvetenskaplig frågeställning omfattande ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av en uppsats. Arbetet förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom det valda forskningsområdet.

Moment 1 Forskningsplanering  4 hp

Innehåll
Problemformulering samt utarbetande av forskningsplan och preliminär bibliografi.

Examination
Bedömning av de delar som ingår i planen. Denna bedömning görs av examinator.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift  10 hp

Innehåll
Insamling och analys av material samt utformning av ett utkast till examensarbetet.

Examination
Bedömning av presentation och diskussion av ett väl genomarbetat utkast av det egna examensarbetet vid ett seminarium. Denna bedömning görs av handledaren.

Moment 3  Forskningsrapportering   16 hp

Innehåll
Färdigställande av ett självständigt arbete med litteraturvetenskaplig inriktning baserat på den godkända forskningsplanen.

Examination
Bedömning av examensarbetets språkliga och vetenskapliga kvalitéer samt den studerandes insats vid det obligatoriska slutseminariet, i vilket ingår försvar av det egna arbetet och, då så är möjligt, opposition på en annan studerandes arbete. Denna bedömning görs av examinator.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

 • uppvisa och kommunicera avsevärt fördjupade kunskaper inom ett delområde av engelsk litteraturvetenskap
 • uppvisa och kommunicera avsevärt fördjupade kunskaper i relevant litteraturkritik och litteraturteori
 • demonstrera väl utvecklad insikt i aktuella litteraturvetenskapliga forskningsfrågor
 • uppvisa fördjupad kännedom om litteraturvetenskapliga metoder och terminologi
 • självständigt analysera litterärt källmaterial
 • bearbeta, tolka och analysera materialet i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för detta
 • kritiskt och systematiskt dra slutsatser grundade på egna analyser samt integrera tidigare forskning och teorier
 • söka, värdera och kritiskt referera material av relevans för forskningsuppgiften
 • som en del i utvecklingen av ett kunskapsområde självständigt och kreativt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för huvudområdet
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsuppgiften
 • bidra till kunskapsutvecklingen inom ett delområde av litteraturvetenskapen samt visa förmåga att utvärdera det egna bidraget i förhållande till forskningsfältet i stort
 • visa förmåga att planera och genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt klart och välstrukturerat redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • visa förmåga att presentera resultat på vårdat och vetenskapligt språk, med adekvat vetenskaplig terminologi, och i enlighet med vedertagna konventioner
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga samt, där det är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv
 • diskutera arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning
 • demonstrera medvetenhet om generaliserbarhet och begränsningar i litteraturvetenskapliga studier
 • visa medvetenhet om den egna studiens förhållande till forskningsfältet i stort

 

Behörighetskrav

Univ: 90 högskolepoäng i engelska på grundnivå samt Litteraturvetenskaplig teori och metod, 15 hp, och kurser i huvudområdet motsvarande 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande. För tillträde till kursen måste samtliga 120 högskolepoäng vara helt avklarade.
 

Undervisningens upplägg

Handledning sker enskilt. Den studerande skall regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Minst tre obligatoriska seminarier ingår i kursen då planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Vid ett avslutande seminarium opponerar studenterna på varandras arbeten.

Närvaro vid seminarierna är obligatorisk, vilket innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl föreligger. Vid frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination


För helkursbetyg används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 3.

Vid examinationen på Moment 1 och 2 används betygsgraderna G och U.

För påbörjande av studierna på Moment 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för påbörjande av studierna på Moment 3 krävs godkänt betyg på Moment 2.

Studerande vars slutversion av examensarbetet underkänts vid det ordinarie bedömningstillfället har rätt att lämna in en reviderad version för ny bedömning vid ett tillfälle inom tre månader från underkännandet, som meddelas i början av kursen.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur