Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för åk 4-6, kurs 1, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Grades 4-6, Course 1

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2022-02-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6EN040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-01-31

Innehåll

I kursen studeras engelskans grammatik och uttal samt teorier om andraspråksinlärning i skolmiljö. Vidare ingår övningar i att utifrån de teoretiska kunskaperna planera pedagogiska aktiviteter för yngre barn och att genomföra dessa på ett sätt som motiverar eleverna. I alla moment ges de studerande möjlighet att träna förmågan att använda engelska i tal och skrift på ett korrekt och mottagaranpassat sätt.

Kursen består av tre moment.

Moment 1 Kunskaper och färdigheter i engelska, 2,5 hp
Studier av engelskans grammatik och fonologi. Övningar i muntlig och skriftlig kommunikation där kunskaperna tillämpas.

Moment 2 Teorier om lärande i språk i och utanför skolan, 3 hp

I momentet studeras aktuella teorier om lärande i andraspråk, speciellt med inriktning mot barns lärande. Individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation behandlas. Både språkutveckling i flerspråkiga familjer och språkutveckling i en skolmiljö fokuseras. I kursen ingår också analyser av svenska styrdokument för skolan i relationer till teorier om lärande i språk.

Moment 3 Engelska i klassrummet, 2 hp
I momentet diskuteras sätt att utveckla engelskan i de tidigare åren utifrån ett innehåll av barnlitteratur, sånger, ramsor, interaktivitet och drama. Integrerat med de didaktiska diskussionerna tränar de studerande de delar av engelskans uttal, intonation, ord och fraser samt grammatik som är särskilt relevant i klassrumssituationer.
 

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg ska den studerande

Moment 1 Kunskaper och färdigheter i engelska, 2,5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för engelskas fonem och beskriva hur de artikuleras
 • kunna beskriva engelskans uttal samt olika principer och metoder för uttalsundervisning
 • kunna förklara grundläggande grammatiska regler
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa fonetiska kunskaper för att kunna främja ett gott uttal i såväl sin egen som elevers muntliga kommunikation
 • kunna tillämpa grundläggande grammatiska regler
 • kunna använda det metaspråk som används för att beskriva grammatiken på ett korrekt sätt
 • kunna förklara och använda för kursen centrala termer och begrepp
 • kunna använda engelska i tal och skrift på ett språkligt godtagbart sätt
 • kunna uppvisa adekvat muntlig språkfärdighet för professionen
Moment 2 Teorier om lärande i språk i och utanför skolan, 3 hp
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för och analysera teorier om lärande i språk speciellt för barn i de tidiga skolåren
 • kunna redogöra för några centrala teorier om lärande i språk i skolkontexter med fokus på barn i årskurs 4–6
 • kunna beskriva och diskutera hur individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation påverkar lärande i språk
 • kunna förklara de centrala delarna av den svenska läroplanen med avseende på språk i årskurserna 4–6 i relation till aktuella teorier och metoder om lärande i språk
Färdighet och förmåga
 • kunna muntligt diskutera teorier om lärande och deras betydelse för engelskundervisning i de tidiga skolåren
 • kunna muntligt och skriftligt beskriva teorier om lärande i språk och applicera dem till en skolkontext
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera kursplanen i engelska för grundskolan i relation till teorier om lärande
 • kunna analysera och värdera olika typer av lärandestrategier som elever använder
Moment 3 Engelska i klassrummet, 2 hp
Kunskap och förståelse
 • kunna diskutera hur planering och genomförande av undervisning i engelska kan ske på vetenskaplig grund
 • kunna på ett analytiskt sätt koppla ihop teori och praktik om lärande i språk med den svenska läroplanen
 • visa kunskap om lämpliga autentiska barnböcker på engelska i relation till svårighetsnivå, kulturell och språklig repertoar och undervisningspotential
 • kunna beskriva och diskutera forskning om språklig input och interaktion i olika former samt den betydelse input och interaktion har för barns språkutveckling
 • kunna reflektera över hur val av material och arbetssätt påverkar elevers lärande i engelska
Färdighet och förmåga
 • kunna planera kommunikativ undervisning i engelska med stöd i forskning och styrdokument
 • kunna granska, analysera och göra urval av material från olika medier för undervisning i engelska i de tidigare skolåren
 • kunna tillämpa språkutvecklande arbetssätt
 • kunna exemplifiera hur estetiska lärprocesser, t.ex. drama och lek, kan användas i engelskundervisningen
 • kunna interagera på engelska i syfte att ge återkoppling
 • kunna läsa engelska barnböcker högt med tydlighet, flyt och inlevelse
 • kunna använda ett metaspråk för att beskriva engelsk språkfärdighet och den professionella praktiken

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Moment 1:
a) Skriftligt prov i engelsk grammatik och fonetik (1,5 hp)
b) Muntlig examination: språkligt flyt och uttal (1 hp)

Moment 2: Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

Moment 3: Portfolio med studentproducerade instruerande filmer samt en skriftlig reflektion över den didaktiska praktiken i form av en reflekterande dagbok.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 1 Kunskaper och färdigheter i engelska (2,5 hp) och Moment 2 Teorier om lärande i språk i och utanför skolan (3 hp).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Moment 1

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Moment 3

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandström Karyn
  Kidworthy Works : texts and activities for lower elementary English
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-04845-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Moment 1

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Moment 3

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandström Karyn
  Kidworthy Works : texts and activities for lower elementary English
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-04845-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2019 vecka 10

  Moment 1

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandström Karyn
  Kidworthy Works : texts and activities for lower elementary English
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-04845-1
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Moment 1

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Kompendium med texter, tillhandahålls av institutionen.

  Moment 3

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandström Karyn
  Kidworthy Works : texts and activities for lower elementary English
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-04845-1
  Se bibliotekskatalogen Album