"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för åk 4-6, kurs 3, 15 hp

Engelskt namn: English for Grades 4-6, Course 3

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6EN043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-12

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-12

Innehåll

I kursen fördjupas diskussionen om olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett andraspråksperspektiv. I kursen studeras betydelsen av att lyssna, prata och interagera i klassrummet i syfte att utveckla elevens engelska. Kursen behandlar analys och bedömning för lärande med tonvikt på dokumentation av progression i språkutvecklingen.

Del 1: Läsa och skriva för språkinlärning (5 hp)

I del 1 ingår fortsatta studier av lärande och undervisning i engelska på vetenskaplig grund och utifrån nationella styrdokument för språk. Läsinlärning och skrivinlärning på engelska diskuteras både som medel för utveckling av läs- och skrivkompetens i engelska och som medel för att utveckla generell kompetens i engelska. Studenterna får en djupare förståelse för hur läsförmåga, ordförråd och skriftlig produktion bidrar till andraspråkutveckling. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel och skönlitteratur, analyseras och granskas. 

Del 2: Lyssna, tala och interagera (4 hp)

Studierna i denna del omfattar betydelsen av individens språkidentitet, motivation liksom strategier i relation till utvecklingen av kommunikativa färdigheter. Fokus ligger på lärarens roll att utveckla elevernas muntliga färdigheter och förmåga att lyssna och samverka. Att utveckla goda lärandemiljöer för alla elevers språkutveckling ingår, liksom analys och diskussion av dessa. 

Del 3: Litteratur och kultur (3 hp)

Denna del innehåller studier av ungdomslitteratur, med fokus på hur denna kan användas i engelskundervisningen i skolan. Fokus ligger på praktisk användning av och reflekterande kring litteraturens roll och möjligheter i klassrummet. I delen ingår också studier om kulturer och vardagsliv i engelskspråkiga länder.

Del 4: Former och funktioner för bedömning (3 hp)

Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns språkutveckling i engelska. Nationella styrdokument liksom material som tillhandahålls i vanliga läroböcker analyseras i relation till formativ och summativ bedömning.

Förväntade studieresultat

Del 1: Läsa och skriva för språkinlärning

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier och forskning om läs- och skrivutveckling i ett andraspråk;
 • redogöra för olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande av engelska;
 • utifrån aktuell forskning jämföra olika didaktiska strategier som använts för att stödja elevers skriv- och läsinlärning resp. -utveckling i ett andraspråk;

Färdighet och förmåga

 • planera och utvärdera undervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • granska, analysera och göra urval av material från olika medier och från läromedel för undervisning i engelska;
 • anpassa planerad undervisning till elevers olika förutsättningar;
 • skriva på engelska med noggrannhet, precision, retorisk medvetenhet och i överensstämmelse med genreförväntningar;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån aktuella språkinlärningsteorier och styrdokument kunna kritiskt granska och analysera undervisningsmaterial som förekommer i språkundervisningen.

Del 2: Lyssna, tala och interagera

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och diskutera olika språkinlärningsstrategier som används för att utveckla hörförståelse, interaktivitet och muntlig produktion; 
 • beskriva lärandemiljöns betydelse för elevers språkliga självförtroende och motivation;
 • kunna förklara hur engelska kan integreras med andra ämnen;
 • ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om vokabulärutveckling;

Färdighet och förmåga

 • använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer som främjar elevernas språkutveckling;
 • planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • kunna bedriva större delen av undervisningen på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig säkerhet;
 • skriva på engelska med noggrannhet, precision, retorisk medvetenhet och överensstämmelse med genreförväntningar.

Del 3: Litteratur och kultur

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redovisa kunskaper om vardagsliv och kultur i engelskspråkiga länder; 
 • uppvisa grundläggande kunskaper i hur man använder litteratur i engelskundervisningen; 
 • kunna reflektera över hur val av material och arbetssätt påverkar elevers lärande i engelska; 

Färdighet och förmåga

 • kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder; 
 • visa en utveckling av sin förmåga att ur ett didaktiskt perspektiv självständigt reflektera kring och analysera de texter som ingår i kursen; 
 • interagera på engelska i syfte att ge återkoppling;
 • visa förmåga att utveckla språkfärdighet genom litteratur och att applicera det i undervisningen;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha ett vetenskapligt förhållningssätt till språklig variation och språklig mångfald.

Del 4: Former och funktioner för bedömning

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera utvärdering, analys och bedömning av kunskaper i engelska utifrån aktuella styrdokument och på vetenskaplig grund;
 • beskriva och diskutera språkdidaktiska verktyg för att synliggöra progression i lärande och undervisning i engelska;
 • identifiera observationstekniker som anses vara användbara för att identifiera språkutveckling av ett andraspråk hos elever;

Färdighet och förmåga

 • diskutera dokumentation och kommunikation av elevers språkutveckling;
 • utföra enklare analyser av elevtexter;
 • analysera utvärderingsverktyg som tillhandahålls i undervisningsmaterial;
 • analysera elevers produktion med avseende på syntaktisk komplexitet, språklig noggrannhet och flyt i tal och skrift;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förhålla sig till att alla barn i svensk skola har rätt att lära sig engelska, oavsett förkunskaper och särskilda behov;
 • visa förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Behörighetskrav

Univ: 12,5 hp från Engelska för åk 4-6, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Workshoppar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Del 1 examineras genom

 • seminariepresentationer och diskussioner;
 • argumenterande text om skrivning och läsning på ett andraspråk som stöds av aktuell forskning.

Del 2 examineras genom

 • aktivt deltagande i workshoppar;
 • korta filmade lektioner som genomförs på engelska; 
 • skriftlig redogörelse för sin pedagogiska filosofi, som stöds av forskning, teori, observationer, erfarenheter och personliga övertygelser.

Del 3 examineras genom

 • aktivt deltagande i seminarier;
 • skriftlig hemtentamen på engelska.

Del 4 examineras genom

 • aktivt deltagande i seminarier;
 • skriftlig hemtentamen på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Skriftliga prov och uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Övriga examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För betyget Väl godkänd på helkurs krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst 7 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Kurslitteratur

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching english in years 4-6
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2022 : 401 sidor :
  ISBN: 9789144140391
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The day you begin
  Woodson Jacqueline, López Rafael
  New York, NY : Nancy Paulsen Books : [2018]. : [16] pages :
  ISBN: 9780399246531
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Noah Trevor
  Born a crime : and other stories / Trevor Noah
  London : Hodder & Stoughton : 2017 : 304 sidor :
  ISBN: 9781473635302
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Zadie
  The Embassy of Cambodia
  . : 2013 :
  https://www.newyorker.com/magazine/2013/02/11/the-embassy-of-cambodia?currentPage=all
  Obligatorisk

  Ytterligare litteratur tillkommer, 150-200 sidor. Ytterligare skönlitterära texter, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2021 vecka 32

  Kurslitteratur

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Noah Trevor
  Born a crime : and other stories / Trevor Noah
  London : Hodder & Stoughton : 2017 : 304 sidor :
  ISBN: 9781473635302
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malarcher Casey
  Active reading : A
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur/Adastra läromedel : 2013 : 68 s. :
  ISBN: 9789144090245
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ahlquist Sharon
  'English is fun!' : challenges and opportunities : English in years 4-6
  First edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 238 sidor :
  ISBN: 9789144121574
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Zadie
  The Embassy of Cambodia
  . : 2013 :
  https://www.newyorker.com/magazine/2013/02/11/the-embassy-of-cambodia?currentPage=all
  Obligatorisk

  Ytterligare litteratur tillkommer, 150-200 sidor. Ytterligare skönlitterära texter, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Kurslitteratur

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sendak Maurice
  Where the wild things are
  Random House Childrens Publish : 2015 : 48 sidor :
  ISBN: 9781782955030
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The story of Ferdinand
  Leaf Munro, Lawson Robert
  Repr. : London : Hamish Hamilton : 1953 : [72] s. :
  Obligatorisk

  Noah Trevor
  Born a crime : and other stories / Trevor Noah
  London : Hodder & Stoughton : 2017 : 304 sidor :
  ISBN: 9781473635302
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Zadie
  The embassy of Cambodia
  London : Hamish Hamilton : 2013 : 69 s. :
  ISBN: 9780241146521
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare litteratur tillkommer, 150-200 sidor. Ytterligare skönlitterära texter, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Kurslitteratur

  Lundahl Bo
  Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144080536
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sendak Maurice
  Where the wild things are
  Random House Childrens Publish : 2015 : 48 sidor :
  ISBN: 9781782955030
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The story of Ferdinand
  Leaf Munro, Lawson Robert
  Repr. : London : Hamish Hamilton : 1953 : [72] s. :
  Obligatorisk

  Ytterligare litteratur tillkommer, 150-200 sidor.