"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för ämneslärare, kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: English for Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 1

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6EN045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-03-16

Innehåll

Kursen behandlar muntlig produktion, kontrastiv grammatik, barn- och ungdomslitteratur, vokabulärstudier, samhälls- och kulturorientering och språkdidaktik. Ämnesdidaktiska frågeställningar ingår i alla delkurser. Delkurs 7, Engelsk språkdidaktik, 5 hp, består i sin helhet av ämnesdidaktik. Kursen innehåller sju delkurser:

Delkurs 1 Muntlig produktion, 3 hp
Delkursen är inriktad på muntlig kommunikation. Studenterna uppövar sin egen språkfärdighet genom kommunikativa övningar. Vidare ingår diskussioner om olika slags metoder för kommunikativ träning i skolan.

Delkurs 2 Fonetik och fonologi, 2 hp
Studium av fonetiska begrepp och terminologi, fonetisk transkription och engelskans ljudsystem med fokus på hur uttalsundervisning kan bedrivas i skolan.

Delkurs 3 Språkstruktur I, 7 hp
Delkursen innehåller studier av engelskans syntax och morfologi, de viktigaste syntaktiska och morfologiska skillnaderna mellan engelskan och svenskan, grammatikens roll och funktion i engelskundervisningen, felanalys samt olika modeller för grammatikinlärning.

Delkurs 4 Vokabulär, 3 hp
Delkursen innehåller studier av ordbildning, ordbetydelse, betydelseutveckling och inlärningsteorier om vokabulär. Studenterna tillämpa dessa kunskaper i språkliga analyser av korpusmaterial.

Delkurs 5 Kultur- och samhällsstudier I, 5 hp
Delkursen innehåller studier av kunskap om olika kulturer och vardagsliv i engelskspråkiga länder. Delkursen är huvudsakligen inriktad på interkulturell förståelse som främjar ett kritiskt förhållningssätt, t.ex. när det gäller stereotypa representationer av kulturer i undervisningsmaterial och hur man som lärare bemöter sådana i skolpraktiken. Studierna baseras till stor del på information hämtad från olika slag av media, som TV, tidningar och Internet.

Delkurs 6 Litteratur I, 5 hp
Delkursen innehåller studier av barn- och ungdomslitteratur från olika delar av den engelskspråkiga världen, främst på hur sådan skönlitteratur kan användas i engelskundervisningen i skolan. Fokus ligger på praktisk användning av och reflekterande kring litteraturens roll och möjligheter i klassrummet.

Delkurs 7 Engelsk språkdidaktik, 5 hp
I delkursen studeras aktuella teorier och forskning om lärande i engelska som andraspråk. Individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation behandlas. Både språkutveckling i flerspråkiga familjer och språkutveckling i en skolmiljö står i fokus. I delkursen ingår också analyser av svenska styrdokument för skolan i relationer till teorier om lärande i språk.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi samt redovisa grundläggande kännedom om de största varianterna av talad engelska
 • uppvisa grundläggande kunskaper om syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan
 • uppvisa kunskap om relevant forskning om vokabulärinlärning samt metoder som kan användas för inlärning av vokabulär
 • redovisa kunskaper om vardagsliv och kultur i engelskspråkiga länder
 • uppvisa grundläggande kunskaper i hur man använder litteratur i engelskundervisningen
 • uppvisa grundläggande kunskaper om andra- och flerspråksinlärningsteorier.
 • uppvisa grundläggande kunskaper i aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och språkutveckling
 • uppvisa kunskap om olika inlärningsteorier och undervisningsmetoder som används i språkundervisningen i engelska i Sverige
 • uppvisa kunskaper om digitala verktyg som är relevanta för ämnesområdet och kan stödja den pedagogiska verksamheten

Färdighet och förmåga

 • uppvisa förmåga att tala engelska med ett tillfredställande talflöde och på ett varierat sätt
 • uppvisa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sin talade engelska i muntlig interaktion
 • uppvisa förmåga att analysera ords och frasers betydelser och betydelseutveckling
 • uppvisa förmåga att skapa ett undervisningsmaterial som bygger på kunskap om metaforiska och metonymiska processer
 • uppvisa förmåga att på basis av ett korpusmaterial reflektera över språkliga mönster samt reflektera över hur dessa kan läras in
 • beskriva och förklara grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan
 • med en hög grad av korrekthet kunna tillämpa ovanstående syntaktiska och morfologiska kunskaper i sina muntliga och skriftliga användningar av det engelska språket
 • kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder
 • visa en utveckling av sin förmåga att ur ett didaktiskt perspektiv självständigt reflektera kring och analysera de texter som ingår i litteraturkursen
 • uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet och med god känsla för aktuell stilnivå
 • uppvisa förmåga att skapa ett undervisningsmaterial som bygger på teorier om andra- och flerspråksinlärningen
 • med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning omsätta sina ämnesdidaktiska kunskaper i  sin framtida roll som lärare
 • uppvisa förmåga till självvärdering av den egna språkförmågan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån aktuella språkinlärningsteorier analysera och värdera styrdokument samt hur dessa fungerar som grund för engelskundervisningen i skolan
 • uppvisa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin egen kompetens.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges huvudsakligen i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och enskilda övningar. Till detta kommer icke-lärarledda studier där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna. Även olika gruppredovisningsformer förekommer. Inom samtliga delkurser kommer ett antal didaktiska uppgifter att ges. Närvaro är obligatorisk i de delkurser där bedömning av muntliga redovisningar är en del av examination.
Undervisning på kurs:

Delkurs 1. Muntlig produktion, 3 hp
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Delkurs 2. Fonetik och fonologi, 2 hp
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Delkurs 3. Språkstruktur I, 7 hp
Lektioner, gruppövningar.

Delkurs 4. Vokabulär, 3 hp
Föreläsning, seminarier och laborationer.

Delkurs 5. Kultur- och samhällsstudier I, 5 hp
Lektioner, seminarier, gruppövningar samt individuella övningar.
 
Delkurs 6. Litteratur I, 5 hp
Seminarier och gruppövningar.

Delkurs 7. Engelsk språkdidaktik I, 5 hp
Lektioner och seminarier.

Examination

Delkurs 1. Muntlig produktion, 3 hp
Kontinuerlig bedömning av muntlig språkfärdighet samt bedömning av två individuella uppgifter.

Delkurs 2. Fonetik och fonologi, 2 hp
Salstentamen i fonetik och fonologi.

Delkurs 3. Språkstruktur I, 7 hp
Salstentamen i språkstruktur.

Delkurs 4. Vokabulär, 3 hp
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 5. Kultur- och samhällsstudier I, 5 hp
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 6. Litteratur I, 5 hp
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 7. Engelsk språkdidaktik, 5 hp
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga slutprov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänt betyg i delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.  För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 20 högskolepoäng.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Kurslitteratur

Referenslitteratur

Petti Vincent
Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
Se Umeå UB:s söktjänst

samt någon av följande enspråkiga ordböcker:

Collins COBUILD English language dictionary.
London ;a Glasgow : Collins ;a [Stockholm] :b [Prisma] : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: 91-518-2158-3 (Prisma (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Modul 1. Muntlig produktion

Kompendium som tillhandahålles av institutionen
. :
Obligatorisk

Modul 2. Fonetik och fonologi

Kompendium som tillhandahålles av institutionen
. :
Obligatorisk

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03409-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Wells John Christopher
Longman pronunciation dictionary
3. ed. : Harlow : Pearson : 2008 : 921 s.e CD-ROM :
ISBN: 1-4058-8118-6
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Knight Rachael-Anne.
Phonetics : a coursebook
Cambridge : Cambridge University Press : 2012. : xviii, 297 p. :
ISBN: 978-0-521-73244-4 (pbk.) : £19.99
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 3. Språkstruktur I

Kompendier och kompletterande material som tillhandahålles av institutionen (200 s.)
. :
Obligatorisk

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
ISBN: 9789144104997
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
2. uppl : Malmö : Gleerup : 1993 : 334 s. :
ISBN: 91-40-61707-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensk grammatik : med drillövningar & facit
Hydén Sam, Rundqvist Camilla
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144110295
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 4. Vokabulär

How vocabulary is learned
Webb Stuart, Nation Paul
Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
ISBN: 9780194403559
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendier som tillhandahålles av institutionen
. :
Obligatorisk

Modul 5. Kultur- och samhällsstudier I

Kompendium som tillhandahålles av institutionen (ca 150 s.)
. :
Obligatorisk

Internetlänkar
. :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Läromedel i engelska
. :

Modul 6. Litteratur I

Barn- och ungdomslitteratur av författare från engelskspråkiga länder (totalt ca 1500 s.)
. :
Obligatorisk

Lundahl Bo
Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 509 sidor :
ISBN: 9789144122502
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendium som tillhandahålles av institutionen (50 s.)
. :
Obligatorisk

The absolutely true diary of a part-time Indian
Alexie Sherman, Forney Ellen
2007 :
ISBN: 9780316013697
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eller senare upplaga.

Modul 7. Teaching and Learning of English I

Second language learning theories
Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
fourth edition : New York : Routledge : 2019 : xvii, 443 sidor :
ISBN: 9781138671416
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Styrdokument för skolan o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar, obligatoriskt.