Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för ämneslärare, kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: English for Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 1

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6EN045

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-02

Innehåll

Muntlig produktion, kontrastiv grammatik, barn- och ungdomslitteratur, vokabulärstudier, samhälls- och kulturorientering, språkdidaktik. Ämnesdidaktiska frågeställningar ingår i alla moduler. Modul 7, Teaching and Learning of English I, 5 hp, består i sin helhet av ämnesdidaktik. Kursen innehåller sju moduler:

Modul 1 Muntlig produktion (Oral Production), 3 hp
Modulen är inriktad på muntlig kommunikation. Studenterna uppövar sin egen språkfärdighet genom kommunikativa övningar. Vidare ingår diskussioner om olika slags metoder för kommunikativ träning i skolan.

Modul 2 Fonetik och fonologi (Phonetics and Phonology), 2 hp
Studium av fonetiska begrepp och terminologi, fonetisk transkription och engelskans ljudsystem med fokus på hur uttalsundervisning kan bedrivas i skolan. 

Modul 3 Språkstruktur I (Language Structure I), 7 hp
Modulen innehåller studier av engelskans syntax och morfologi, de viktigaste syntaktiska och morfologiska skillnaderna mellan engelskan och svenskan, grammatikens roll och funktion i engelskundervisningen, felananlys samt olika modeller för grammatikinlärning. 

Modul 4 Vokabulär (Vocabulary), 3 hp
Modulen innehåller studier av ordbildning, ordbetydelse, betydelseutveckling och inlärningsteorier om vokabulär. Studenterna tillämpa dessa kunskaper i språkliga analyser av korpusmaterial.

Modul 5 Kultur- och samhällsstudier I (Cultural and Social Studies I), 5 hp
Modulen innehåller studier av kunskap om olika kulturer och vardagsliv i engelskspråkiga länder. Modulen är huvudsakligen inriktad på interkulturell förståelse som främjar ett kritiskt förhållningssätt, t.ex. när det gäller stereotypa representationer av kulturer i undervisningsmaterial och hur man som lärare bemöter sådana i skolpraktiken. Studierna baseras till stor del på information hämtad från olika slag av media, som TV, tidningar och Internet. 

Modul 6 Litteratur I (Literature I), 5 hp
Modulen innehåller studier av barn- och ungdomslitteratur från olika delar av den engelskspråkiga världen, främst på hur sådan skönlitteratur kan användas i engelskundervisningen i skolan. Fokus ligger på praktisk användning av och reflekterande kring litteraturens roll och möjligheter i klassrummet. 

Modul 7 Teaching and Learning of English I, 5 hp
I modulen studeras aktuella teorier och forskning om lärande i engelska som andraspråk. Individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation behandlas. Både språkutveckling i flerspråkiga familjer och språkutveckling i en skolmiljö står i fokus. I kursen ingår också analyser av svenska styrdokument för skolan i relationer till teorier om lärande i språk.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
* redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi samt redovisa grundläggande kännedom om de största varianterna av talad engelska
* uppvisa grundläggande kunskaper om syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan
* uppvisa kunskap om relevant forskning om vokabulärinlärning samt metoder som kan användas för inlärning av vokabulär 
* redovisa kunskaper om vardagsliv och kultur i engelskspråkiga länder
* uppvisa grundläggande kunskaper i hur man använder litteratur i engelskundervisningen
* uppvisa grundläggande kunskaper om andra- och flerspråksinlärningsteorier.
* uppvisa grundläggande kunskaper i aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och språkutveckling
* uppvisa kunskap om olika inlärningsteorier och undervisningsmetoder som används i språkundervisningen i engelska i Sverige
* uppvisa kunskaper om digitala verktyg som är relevanta för ämnesområdet och kan stödja den pedagogiska verksamheten

Färdighet och förmåga
* uppvisa förmåga att tala engelska med ett tillfredställande talflöde och på ett varierat sätt
* uppvisa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sin talade engelska i muntlig interaktion 
* uppvisa förmåga att analysera ords och frasers betydelser och betydelseutveckling
* uppvisa förmåga att skapa ett undervisningsmaterial som bygger på kunskap om metaforiska och metonymiska processer
* uppvisa förmåga att på basis av ett korpusmaterial reflektera över språkliga mönster samt reflektera över hur dessa kan läras in 
* beskriva och förklara grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan
 * med en hög grad av korrekthet kunna tillämpa ovanstående syntaktiska och morfologiska kunskaper i sina muntliga och skriftliga användningar av det engelska språket
* kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder
* visa en utveckling av sin förmåga att ur ett didaktiskt perspektiv självständigt reflektera kring och analysera de texter som ingår i litteraturkursen
* uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet och med god känsla för aktuell stilnivå
* uppvisa förmåga att skapa ett undervisningsmaterial som bygger på teorier om andra- och flerspråksinlärningen
* med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning omsätta sina ämnesdidaktiska kunskaper i  sin framtida roll som lärare
* uppvisa förmåga till självvärdering av den egna språkförmågan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* utifrån aktuella språkinlärningsteorier analysera och värdera styrdokument samt hur dessa fungerar som grund för engelskundervisningen i skolan 
* uppvisa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin egen kompetens

Behörighetskrav

Engelska B; Eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges huvudsakligen i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och enskilda övningar. Till detta kommer icke-lärarledda studier där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna. Även olika gruppredovisningsformer förekommer. Inom samtliga moduler kommer ett antal didaktiska uppgifter att ges. Närvaro är obligatorisk i de moduler där bedömning av muntliga redovisningar är en del av examination. 

Undervisning på kurs:

Modul 1. Muntlig produktion (Oral Production) 3 hp 
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Modul 2. Fonetik och fonologi (Phonetics and Phonology) 2 hp 
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Modul 3. Språkstruktur I (Language Structure I) 7 hp 
Lektioner, gruppövningar.

Modul 4. Vokabulär (Vocabulary) 3 hp 
Föreläsning, seminarier och laborationer.

Modul 5. Kultur- och samhällsstudier I (Cultural and Social Studies I) 5 hp 
Lektioner, seminarier,  gruppövningar samt individuella övningar.
 
Modul 6. Litteratur I (Literature I) 5 hp 
Seminarier och gruppövningar.

Modul 7. Teaching and Learning of English I 5 hp 
Lektioner och seminarier.

Examination

Modul 1. Muntlig produktion (Oral Production) 3 hp 
Kontinuerlig bedömning av muntlig språkfärdighet samt bedömning av två individuella uppgifter. 

Modul 2. Fonetik och fonologi (Phonetics and Phonology) 2 hp 
Salstentamen i fonetik och fonologi.
 
Modul 3. Språkstruktur I (Language Structure I) 7 hp 
Salstentamen i språkstruktur.

Modul 4. Vokabulär (Vocabulary) 3 hp 
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 5. Kultur- och samhällsstudier I (Cultural and Social Studies I) 5 hp 
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 6. Litteratur I (Literature I) 5 hp 
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 7. Teaching and Learning of English I 5 hp 
Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga slutprov. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg i modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.  För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 20 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Kurslitteratur

  Referenslitteratur

  Petti Vincent
  Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
  ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
  ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  samt någon av följande enspråkiga ordböcker:

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London ;a Glasgow : Collins ;a [Stockholm] :b [Prisma] : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: 91-518-2158-3 (Prisma (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Modul 1. Muntlig produktion

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen
  . :
  Obligatorisk

  Modul 2. Fonetik och fonologi

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen
  . :
  Obligatorisk

  Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
  Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
  3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
  ISBN: 91-44-03409-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Wells John Christopher
  Longman pronunciation dictionary
  3. ed. : Harlow : Pearson : 2008 : 921 s.e CD-ROM :
  ISBN: 1-4058-8118-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Knight Rachael-Anne.
  Phonetics : a coursebook
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012. : xviii, 297 p. :
  ISBN: 978-0-521-73244-4 (pbk.) : £19.99
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 3. Språkstruktur I

  Kompendier och kompletterande material som tillhandahålles av institutionen (200 s.)
  . :
  Obligatorisk

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
  ISBN: 9789144104997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  2. uppl : Malmö : Gleerup : 1993 : 334 s. :
  ISBN: 91-40-61707-6 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensk grammatik : med drillövningar & facit
  Hydén Sam, Rundqvist Camilla
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144110295
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 4. Vokabulär

  How vocabulary is learned
  Webb Stuart, Nation Paul
  Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
  ISBN: 9780194403559
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendier som tillhandahålles av institutionen
  . :
  Obligatorisk

  Modul 5. Kultur- och samhällsstudier I

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen (ca 150 s.)
  . :
  Obligatorisk

  Internetlänkar
  . :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Läromedel i engelska
  . :

  Modul 6. Litteratur I

  Barn- och ungdomslitteratur av författare från engelskspråkiga länder (totalt ca 1500 s.)
  . :
  Obligatorisk

  Lundahl Bo
  Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 509 sidor :
  ISBN: 9789144122502
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen (50 s.)
  . :
  Obligatorisk

  The absolutely true diary of a part-time Indian
  Alexie Sherman, Forney Ellen
  2007 :
  ISBN: 9780316013697
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Modul 7. Teaching and Learning of English I

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  fourth edition : New York : Routledge : 2019 : xvii, 443 sidor :
  ISBN: 9781138671416
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Styrdokument för skolan o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar, obligatoriskt.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kurslitteratur

  Referenslitteratur

  Petti Vincent
  Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
  ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
  ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  samt någon av följande enspråkiga ordböcker:

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London ;a Glasgow : Collins ;a [Stockholm] :b [Prisma] : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: 91-518-2158-3 (Prisma (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Modul 1. Muntlig produktion

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen
  . :
  Obligatorisk

  Modul 2. Fonetik och fonologi

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen
  . :
  Obligatorisk

  Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
  Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
  3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
  ISBN: 91-44-03409-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Wells John Christopher
  Longman pronunciation dictionary
  3. ed. : Harlow : Pearson : 2008 : 921 s.e CD-ROM :
  ISBN: 1-4058-8118-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Knight Rachael-Anne.
  Phonetics : a coursebook
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012. : xviii, 297 p. :
  ISBN: 978-0-521-73244-4 (pbk.) : £19.99
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 3. Språkstruktur I

  Kompendier och kompletterande material som tillhandahålles av institutionen (200 s.)
  . :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  2. uppl : Malmö : Gleerup : 1993 : 334 s. :
  ISBN: 91-40-61707-6 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
  ISBN: 9789144104997
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 4. Vokabulär

  How vocabulary is learned
  Webb Stuart, Nation Paul
  Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
  ISBN: 9780194403559
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendier som tillhandahålles av institutionen
  . :
  Obligatorisk

  Modul 5. Kultur- och samhällsstudier I

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen (ca 150 s.)
  . :
  Obligatorisk

  Internetlänkar
  . :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Läromedel i engelska
  . :

  Modul 6. Litteratur I

  Barn- och ungdomslitteratur av författare från engelskspråkiga länder (totalt ca 1500 s.)
  . :
  Obligatorisk

  Lundahl Bo
  Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 509 sidor :
  ISBN: 9789144122502
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen (50 s.)
  . :
  Obligatorisk

  The absolutely true diary of a part-time Indian
  Alexie Sherman, Forney Ellen
  2007 :
  ISBN: 9780316013697
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Modul 7. Teaching and Learning of English I

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Internetlänkar för språk
  . :

  Skolverket (2011). Kursplan i engelska för grundskolans årskurser 7-9
  www.skolverket.se :

  Skolverket (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning
  www.skolverket.se :

  Skolverket (2005). Europeisk språkportfolio 6-16 år
  www.skolverket.se :

  Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  www.skolverket.se :

  Skolverket (2011). Ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk