"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: English for the Upper Secondary School Level, Course 3

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 6EN046

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-11-18

Innehåll

Lingvistik, grammatisk strukturanalys och översättning, engelskspråkig litteratur, engelsk kultur- och samhällsliv, användning av IKT i språkundervisning samt språkmetodik/didaktik. I kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land. Ämnesdidaktiska frågeställningar ingår som ett naturligt inslag i samtliga delar av kursen. Modulerna IKT och språkundervisning, 3hp, samt Teaching and Learning of English III, 3 hp, består helt och hållet av ämnesdidaktik.

Lingvistik II, 7,5 hp
Lingvistik II ska dels ge didaktisk och metodologisk fördjupning inom något eller några områden av språkvetenskapen som t ex engelsk fonologi och fonetik, engelsk syntax, engelsk morfologi  och engelsk semantik/vokabulär,  dels ge fördjupade kunskaper om sociolingvistiska dimensioner såsom klass, genus och etnicitet och dessas relevans för främmandesåpråksundervisning.

Språkstruktur II, 6 hp
Språkstruktur II syftar till att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om engelsk syntax, morfologi och idiomacitet. 

Litteratur III, 7,5 hp
Litteratur III är inriktat på studier av engelskspråkiga verk av särskild litteraturhistorisk betydelse från olika tidsperioder. De studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i litteraturhistoria och utveckla sina färdigheter i litteraturkritisk och stilistisk analys, samt hur denna litteratur kan användas i undervisningen. De ska de även inhämta kunskap om hur mänskliga relationer, kulturella ideal, ideologier och samhällsförändringar kommer till uttryck i de studerade verken. 

Språk och kultur i målspråksland, 3hp 
Språk och kultur i målspråksland syftar till att de studerande ska träna den egna kommunikativa kompetensen och förvärva en djupare förståelse av sociala och kulturella fenomen under en obligatorisk studieresa till England. I utlandsstudierna ingår studiebesök vid skolor och myndigheter, föreningar, kulturella evenemang etc. Närvaro vid sådana arrangemang samt vid lektioner och föreläsningar vid värduniversitetet är obligatorisk.

IKT och språkundervisning, 3hp
Modulen IKT och språkundervisning fokuserar på hur digitala verktyg kan stödja språkinlärning och språkundervisning. Genom studier av aktuell forskning ges de studerande möjlighet att fördjupa sig i aspekter som exempelvis hur IKT-verktyg kan ge varierande input, hur verktyg erbjuder möjligheter till interaktivitet och alternativa former för produktion, samt hur de stödjer olika former av formativ återkoppling från läraren. Modulen behandlar också de sätt som IKT kan användas för att anpassa material och övningar för elever med avseende på deras språkkunskaper, deras språkbakgrund och deras läskunnighet.

Teaching and Learning of English III, 3 hp
Teaching and Learning of English III är inriktad mot skrivandet på ett främmande språk med särskilt fokus på kunskap om undervisning, återkoppling, formativ bedömning och hur skrivande kan läras ut i meningsfulla sammanhang.  Betydelsen av genreanalys, processkrivandet, multimodalitet och translanguaging diskuteras i samband med skrivutveckling i det främmande språket.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • uppvisa fördjupade kunskaper om lingvistiska teorier med utgångspunkt i det engelska språket och dessas relevans för undervisning i engelska
 • uppvisa fördjupade kunskaper om sociolingvistiska dimensioner som genus, klass och etnicitet och hur dessa yttrar sig och interagerar i såväl det engelska språkområdet som i skolmiljön.
 • uppvisa kunskaper om engelskspråkiga verk av särskild litteraturhistorisk betydelse från olika tidsperioder
 • uppvisa en fördjupad kunskap om litteraturhistoria
 • uppvisa fördjupade kunskap om hur mänskliga relationer, kulturella ideal, ideologier och samhällsförändringar kommer till uttryck i de studerade litterära verken.
 • uppvisa fördjupade kunskaper om interkulturell kommunikation och förståelse
 • uppvisa kunskaper om digitala verktyg för lärande och formativ återkoppling i samband med språkinlärning
 • uppvisa relevanta och aktuella kunskaper om hur digitala verktyg kan påverka och understödja språkinlärning
 • uppvisa fördjupade kunskaper i språkdidaktik, inklusive den metodik som krävs för undervisning med särskilt fokus på skrivandet i ett främmande språk
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning
 • visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen

Färdighet och förmåga

 • i sin skriftliga produktion uppvisa ytterligare fördjupad kunskap om engelsk syntax och morfologi, fördjupad kunskap om engelsk idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • uppvisa utvecklade färdigheter i litteraturkritisk och stilistisk analys
 • uppvisa fördjupad förståelse av sociala och kulturella fenomen i engelsktalande länder
 • uppvisa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt summera och systematisera relevant forskning inom språkdidaktik och IKT samt reflektera över dess relevans i en svensk skolkontext.
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, utvärdera och utveckla undervisning i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling  
 • uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå
 • uppvisa god muntlig språkfärdighet

Behörighetskrav

Univ: 22 hp från Engelska för ämneslärare, kurs 1, vari Språkstruktur I ska ingå + 15 hp från Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges huvudsakligen i form av lektioner, seminarier, workshoppar och gruppövningar. Till detta kommer icke-lärarledda studier där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna. Även olika gruppredovisningsformer förekommer. Närvaro är obligatorisk i de moduler där bedömning av muntliga redovisningar är en del av examination, samt i modulen Språk och kultur i målspråksland.

Lingvistik II, 7,5 hp
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Språkstruktur II, 6 hp
Lektioner, gruppövningar.

Litteratur III, 7,5 hp
Seminarier, gruppövningar.

Språk och kultur i målspråksland, 3 hp
Obligatoriska lektioner, seminarier och aktiviteter under den studieresan till England. Studerande som har synnerliga skäl att inte delta i utlandsresan insamlar motsvarande material via till exempel litteratur, internet eller intervjuer med engelskspråkiga.

IKT och språkundervisning, 3hp
Lektionsundervisning, workshoppar och seminarier.

Teaching and Learning of English III, 3 hp
Lektionsundervisning, workshoppar och seminarier.

Examination

Lingvistik II (Linguistics II), 7,5 hp
a) Didaktisk språkvetenskap (Applied Linguistics), muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter (4 hp);
b) Sociolingvistik (Sociolinguistics), muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter under kursens gång samt skriftligt slutprov (3,5 hp)

Språkstruktur II (Language Structure II), 6 hp
Skriftligt prov i översättning.

Litteratur III (Literature III), 7,5 hp
Skriftliga och muntliga redovisningar.

Språk och kultur i målspråksland (Language and Culture in an English-Speaking Country), 3 hp
Skriftliga inlämningsuppgifter. 

IKT och språkundervisning (ICT and Language Teaching), 3hp
Skriftliga och muntliga redovisningar.

Teaching and Learning of English III, 3 hp
Skriftliga och muntliga redovisningar.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd, förutom Språk och kultur i målspråksland som bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på minst 19 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Referenslitteratur

  Petti Vincent
  Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
  ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
  ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samt någon av följande enspråkiga ordböcker: Collins-Cobuild English Language Dictionary. London, Collins, senaste upplagan, eller Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition, London, Longman senaste upplagan eller Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. London, Oxford, University Press. Senaste upplagan.

  Lingvistik II

  Littlemore Jeannette.
  Applying cognitive linguistics to second language learning and teaching
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2009. : 1 online resource (xii, 212 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780230245259 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Coates Jennifer
  Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language
  3. ed. : Harlow : Longman : 2004 : 245 p. :
  ISBN: 0-582-77186-2 (pbk.) : £16.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare och som tillhandahålles av institutionen. Obligatorisk

  Språkstruktur II

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
  ISBN: 9789144104997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare och som tillhandahålles av institutionen.

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur III

  Wuthering heights
  Brontë Emily, Daiches David
  Harmondsworth : Penguin Books : 1985 : 373 s. :
  ISBN: 0-14-043001-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dickens Charles
  Oliver Twist
  Harmondsworth, Middlesex : Penguin : 1966, pr. 1970 : 489 s. :
  Obligatorisk

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Twain Mark
  The adventures of Huckleberry Finn.
  Penguin Books : 1953 : 281p.,18cm :
  Obligatorisk

  Hammett Dashiell
  The Maltese falcon
  London : Orion : 2005 : 213 s. :
  ISBN: 0-7528-6533-1 (pbk)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  2., [rev. and updated] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 474 s. :
  ISBN: 978-91-44-07064-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ett urval noveller och dikter (tillhandahålles av institutionen). Obligatorisk

  Språk och kultur i målspråksland

  Material som tillhandahålls av institutionen. Obligatorisk

  IKT och språkundervisning

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. Obligatorisk

  Teaching and Learning of English III

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen. Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare. Obligatorisk

  How vocabulary is learned
  Webb Stuart, Nation Paul
  Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
  ISBN: 9780194403559
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) Skolverket, Läroplan för det frivilliga skolväsendet (SKOLFS 2011) Skolverket, Kursplaner för grundskolan Skolverket, Kursplaner för gymnasieskolan Finns att beställa hem eller att ladda hem på www.skolverket.se

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Referenslitteratur

  Petti Vincent
  Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
  ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
  ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samt någon av följande enspråkiga ordböcker: Collins-Cobuild English Language Dictionary. London, Collins, senaste upplagan, eller Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition, London, Longman senaste upplagan eller Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. London, Oxford, University Press. Senaste upplagan.

  Lingvistik II

  Littlemore Jeannette.
  Applying cognitive linguistics to second language learning and teaching
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2009. : 1 online resource (xii, 212 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780230245259 (electronic bk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Coates Jennifer
  Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language
  3. ed. : Harlow : Longman : 2004 : 245 p. :
  ISBN: 0-582-77186-2 (pbk.) : £16.99
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare och som tillhandahålles av institutionen

  Språkstruktur II

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
  ISBN: 9789144104997
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare och som tillhandahålles av institutionen.

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur III

  Wuthering heights
  Brontë Emily, Daiches David
  Harmondsworth : Penguin Books : 1985 : 373 s. :
  ISBN: 0-14-043001-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dickens Charles
  Oliver Twist
  Harmondsworth, Middlesex : Penguin : 1966, pr. 1970 : 489 s. :

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Twain Mark
  The adventures of Huckleberry Finn.
  Penguin Books : 1953 : 281p.,18cm :

  Hammett Dashiell
  The Maltese falcon
  London : Orion : 2005 : 213 s. :
  ISBN: 0-7528-6533-1 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  2., [rev. and updated] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 474 s. :
  ISBN: 978-91-44-07064-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ett urval noveller och dikter (tillhandahålles av institutionen).

  Språk och kultur i målspråksland

  Material som tillhandahålls av institutionen. Obligatorisk

  IKT och språkundervisning

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. Obligatorisk

  Teaching and Learning of English III

  Kompendium som tillhandahålles av institutionen. Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med undervisande lärare.

  How vocabulary is learned
  Webb Stuart, Nation Paul
  Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
  ISBN: 9780194403559
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) Skolverket, Läroplan för det frivilliga skolväsendet (SKOLFS 2011) Skolverket, Kursplaner för grundskolan Skolverket, Kursplaner för gymnasieskolan Finns att beställa hem eller att ladda hem på www.skolverket.se