Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för F-3, kurs 1, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 1

Denna kursplan gäller: 2022-02-21 och tillsvidare

Kurskod: 6EN039

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-01-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-10-22

Innehåll

I kursen studeras engelskans grammatik och uttal samt teorier om andraspråksinlärning i skolmiljö. Vidare ingår övningar i att utifrån de teoretiska kunskaperna planera pedagogiska aktiviteter för yngre barn. I alla delar ges de studerande möjlighet att träna förmågan att använda engelska i tal och skrift på ett mottagaranpassat sätt.  

Kursen består av tre delar:

1. Kunskaper och färdigheter i engelska, 2,5 hp
Studier av engelskans grammatik och fonologi. Övningar i muntlig och skriftlig kommunikation där kunskaperna tillämpas.

2. Teorier om lärande i språk i och utanför skolan, 2,5 hp
Här studeras aktuella teorier om lärande av och i ett andraspråk, speciellt med inriktning mot yngre barns lärande. Individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation behandlas. I kursen ingår också analyser av svenska styrdokument för skolan i relation till teorier om lärande av och i språk.

3. Engelska i klassrummet, 2,5 hp
Här diskuteras sätt att utveckla engelskan i de tidigare åren utifrån ett innehåll av barnlitteratur, sånger, ramsor, interaktivitet och drama. Integrerat med de didaktiska diskussionerna tränar de studerande de delar av engelskans uttal, intonation, ord och fraser som är särskilt relevanta i klassrumssituationer.

Förväntade studieresultat

Del 1. Kunskaper och färdigheter i engelska, 2,5 hp

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för engelskas fonem och beskriva hur de artikuleras;
 • beskriva engelskans uttal;
 • förklara grundläggande grammatiska regler;
Färdighet och förmåga
 • tillämpa fonetiska kunskaper för att kunna främja ett gott uttal i såväl sin egen som elevers muntliga kommunikation;
 • tillämpa grundläggande grammatiska regler;
 • förklara och använda för kursen centrala termer och begrepp;
 • använda engelska i tal och skrift på ett språkligt adekvat sätt.
Del 2. Teorier om lärande i språk i och utanför skolan, 2,5 hp

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för några centrala teorier om lärande i språk i skolkontexter med fokus på barn i de tidiga skolåren;
 • beskriva och diskutera hur individuella faktorer som erfarenheter, strategier och motivation påverkar lärande i språk;
Färdighet och förmåga
 • diskutera teorier om lärande och deras betydelse för engelskundervisning i de tidiga skolåren;
 • muntligt och skriftligt visa hur teorier om lärande i språk kan omsättas till en skolkontext.
Del 3. Engelska i klassrummet, 2,5 hp

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • diskutera hur planering och genomförande av undervisning i engelska kan ske på vetenskaplig grund;
 • visa kunskap om lämpliga autentiska barnböcker på engelska i relation till svårighetsnivå, kulturell och språklig repertoar och undervisningspotential;
Färdighet och förmåga
 • planera kommunikativ undervisning i engelska utifrån ett språkutvecklande arbetssätt med stöd i styrdokument;
 • granska, analysera och göra urval av barnböcker på engelska;
 • läsa engelska barnböcker högt med tydlighet, flyt och inlevelse;
 • exemplifiera hur estetiska lärprocesser, t.ex. drama och lek, kan användas i engelskundervisningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Del 1 examineras genom:
 • Skriftligt prov i engelsk grammatik och fonetik
 • Muntlig examination: språkligt flyt och uttal

Del 2 examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

Del 3 examineras genom studentproducerade instruerande filmer samt aktivt deltagande i diskussioner och gruppövningar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Skriftliga prov och uppgifter i del 1 och 2 bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Övriga examinerande uppgifter i del 1 och 2 bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Del 3 bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på 2 av 3 delar. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 9

  Del 1: Kunskaper och färdigheter i engelska

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se bibliotekskatalogen Album

  Del 2: Teorier om lärande i språk i och utanför skolan

  Artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Del 3: Engelska i klassrummet

  Sandström Karyn
  Kidworthy Works : texts and activities for lower elementary English
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-04845-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl. kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

 • Giltig från: 2022 vecka 8

  Del 1: Kunskaper och färdigheter i engelska

  Cunningham Una
  Twenty quick steps to better english for teachers and other busy people
  Studentlitteratur : 2013 : 123 s. :
  ISBN: 9789144079486
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sylvén Liss Kerstin
  The ins and outs of English pronunciation : an introduction to phonetics
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 108 s. :
  ISBN: 9789144079554
  Se bibliotekskatalogen Album

  Del 2: Teorier om lärande i språk i och utanför skolan

  Artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Del 3: Engelska i klassrummet

  Early language learning and teaching : Pre-A1-A2
  Keaveney Sharon, Lundberg Gun
  Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 249 sidor :
  ISBN: 9789144127286
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl. kan tillkomma enligt lärares anvisningar.