"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för F-3, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 2

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6EN041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-12

Innehåll

I kursen vidareutvecklar deltagarna sina kunskaper om lärande och undervisning i engelska på vetenskaplig grund och utifrån nationella och europeiska styrdokument för språk. Vidare betonas studenternas förmåga att utifrån forskning och beprövad erfarenhet planera och genomföra engelskundervisning. Kursen behandlar också läs- och skrivutveckling i engelska och studenterna analyserar både tryckta och digitala läromedel och skönlitteratur.  

Del 1: Språkundervisning och formativ bedömning (2,5 hp)
Utgångspunkten är språkinlärningsteorier och deras inverkan på den nationella läroplanen samt hur läroplanen i sin tur påverkar klassrumspraktiken och formativ bedömning. I kursen ingår analys av elevers aktiviteter och språkliga produktion samt bedömning för lärande.

Del 2: Klassrumspraktik II (2,5 hp)
Studenterna tränar interaktiva modeller för undervisning som utgår från semantiska fält, kommunikativa aktiviteter och ämnesövergripande teman. Kritisk granskning av undervisningsmaterial som är vanligt förekommande i svensk skola ingår.

Del 3: Läsa och skriva för språkinlärning (2,5 hp)
Läsinlärning och skrivinlärning på engelska diskuteras som medel för att utveckla barns generella kompetens i engelska. Studenterna får en djupare förståelse för hur läsförmåga, ordförråd och skriftlig produktion bidrar till andraspråkutveckling. Texter, både tryckta och digitala läromedel samt skönlitteratur, analyseras och granskas.

Förväntade studieresultat

Del 1: Språkundervisning och formativ bedömning

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns andraspråksutveckling;
 • jämföra didaktiska verktyg för att dokumentera elevers språkutveckling;
 • redogöra för några observationstekniker som anses vara användbara för att identifiera utveckling av ett andraspråk hos unga elever;

Färdighet och förmåga

 • använda ett antal observationstekniker för att dokumentera elevers aktiviteter och språkliga produktion;
 • utföra enklare analys av barns muntliga engelska och med stöd i de teorier som studerats göra bedömningar.

Del 2: Klassrumspraktik II

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för klassrumsaktiviteter som främjar barns utveckling av ett andraspråk;
 • ge en fördjupad redogörelse för de undervisningsmetoder som förordas i det undervisningsmaterial som granskas;

Färdighet och förmåga

 • bedriva undervisning på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig säkerhet;
 • planera, presentera och utvärdera språkundervisning med utgångspunkt i styrdokument och forskning.

Del 3: Läsa och skriva för språkinlärning

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande av engelska;
 • utifrån aktuell forskning jämföra olika didaktiska strategier som används för att stödja elevers skriv- och läsinlärning resp. -utveckling i ett andraspråk;

Färdighet och förmåga

 • anpassa planerad undervisning till elevers olika förutsättningar;
 • planera, presentera och utvärdera språkundervisning på engelska;
 • använda engelska på ett naturligt och ledigt sätt;
 • analysera och göra urval av material från olika medier och från läromedel för undervisning i engelska.

Behörighetskrav

Univ: 5hp från Engelska för f-3, kurs 1, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Workshoppar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Del 1 examineras genom

 • aktivt deltagande i seminarier på engelska;
 • skriftlig hemtentamen på engelska.

Del 2 examineras genom

 • aktivt deltagande i workshoppar;
 • skriftlig analys av genomförda lektioner och reflektion över den egna förmågan att kommunicera muntligt på engelska.

Del 3 examineras genom

 • korta filmade lektioner som genomförs på engelska;
 • aktivt deltagande i seminarier. 

Skriftliga inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Övriga examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Väl godkänd krävs att den studerande uppnått detta betyg på 2 av 3 delar. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

English for primary teachers : a handbook of activities and classroom language
Slattery Mary, Willis Jane
Oxford : Oxford university press : cop. 2000 : 148 s. :
ISBN: 0194375625-
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Early language learning and teaching : Pre-A1-A2
Keaveney Sharon, Lundberg Gun
Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 249 sidor :
ISBN: 9789144127286
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sandström Karyn
Kidworthy Works : texts and activities for lower elementary English
1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-04845-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärares anvisningar.