"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ensemblearrangering i Kulturskolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Ensemble arranging for Municipal School of Art

Denna kursplan gäller: 2019-10-07 och tillsvidare

Kurskod: 6KS006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-30

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-10-01

Innehåll

Kursen ger kunskaper om arrangeringstekniker för olika instrumentbesättningar och färdighetssnivåer inom kulturskolans verksamhet samt hur detta didaktiskt kan tillämpas i den egna undervisningen. I kursen belyses och analyseras specifika metoder för att även konstnärligt tillämpa olika arrangeringsstrategier i den egna verksamheten.
Kursen ges som en del i Kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten visa:
 
Kunskap och förståelse

 • om olika arrangeringsstrategier och hur de kan användas i den egna undervisningen
 • för olika instruments möjligheter och begränsningar

Färdighet och förmåga

 • att tillämpa och nivåbestämma olika arrangeringstekniker i den egna musikundervisningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att utifrån elevens färdighet välja såväl konstnärliga som hantverksmässiga tekniker i den egna undervisningen
 • att värdera och förhålla sig till konstnärliga, instrumentspecifika och didaktiska aspekter vid tillämpning av olika arrangemangstekniker

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Examinerande moment, föreläsningar samt handledning och kollaborativt lärande sker via lärplattform.

Examination

Examination sker genom uppvisade färdigheter och förmågor, genom återkoppling samt genom skriftliga och muntliga delar vid presentation av det egna projektarbetet.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  Alvehus Johan
  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-47-09915-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Musikkundervisningens didaktikk
  Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
  2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
  ISBN: 978-82-02-27038-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ingelf Sten
  Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor
  Hjärup : Sting musik : 1995 : 2 vol. + :
  ISBN: 91-971133-4-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jansson Roine
  Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister : [hur man med enkla metoder kan skriva och arrangera musik för barn och ungdomar som spelar tillsammans]
  Stockholm : KMH-förlaget : 2014 : 150 s. :
  ISBN: 9789186825812
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design för lärande i musik
  Kempe Anna-Lena, West Tore
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-1-302274-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tyboni Börje
  Noter :b handbok i traditionell notering
  Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
  ISBN: 91-7748-029-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig kurslitteratur tillhandahållas av undervisande lärare

 • Giltig från: 2019 vecka 48

  Alvehus Johan
  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-47-09915-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Musikkundervisningens didaktikk
  Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
  2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
  ISBN: 978-82-02-27038-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jansson Roine
  Stora musikguiden : musikteori för alla
  2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-86825-04-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design för lärande i musik
  Kempe Anna-Lena, West Tore
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-1-302274-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tyboni Börje
  Noter :b handbok i traditionell notering
  Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
  ISBN: 91-7748-029-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nivbrant Wedin Eva
  Spela med hela kroppen : rytmik och motorik i undervisningen
  1. uppl. : Stockholm : Gehrmans musikförlag : 2012 : 312 s. :
  ISBN: 9789177483229
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig kurslitteratur tillhandahållas av undervisande lärare