Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Epidemiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Epidemiology

Denna kursplan gäller: 2016-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 3FH073

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-03-30

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-11-01

Innehåll

Epidemiologi är ett vetenskapligt fält som kan fungera som ett värdefullt instrument för att nå djupare insikt i exempelvis sjukdomsmönster och bakomliggande faktorer i befolkningen, och också för att prioritera och besluta om förhållanden som rör medicinska och sociala tillstånd. På det sättet kan epidemiologi också ses som ett metodologiskt angreppsätt i folkhälsans tjänst. Fokus för kursen är förståelse för grundläggande koncept inom epidemiologin och epidemiologiska metoder.

Kursen startar med en överblick av grundläggande epidemiologisk teori och koncept, såsom kausalitet, bias och tredje variabler. Metoder och mått vid beräknande sjukdomsfrekvenser samt effektmått tas upp och tillämpas i övningar, och epidemiologiska studiedesigner introduceras och diskuteras. Därefter presenteras grundläggande epidemiologisk dataanalys, som också tillämpas i praktiska övningsmoment med statistisk programvara. Avslutningsvis presenteras olika tillämpningar av epidemiologi inom forskning och praktik.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Förklara, bedöma och diskutera grundläggande koncept och teori inom epidemiologi, exempelvis kausalitet, bias, och tredje variabler
  • Bedöma och diskutera styrkor och svagheter med olika epidemiologiska studiedesigner och metoder för datainsamling
  • Exemplifiera och beskriva tillämpningar av epidemiologi inom forskning och praktik

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Utföra självständiga uträkningar och tolkningar av mått på sjukdomsförekomst, sambandsmått, och identifiera tredje variabler
  • Tillämpa och tolka epidemiologisk dataanalys för att besvara forskningsfrågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Jämföra och utvärdera epidemiologiska metoder för att angripa problem inom forskning och praktik, och i detta sammanhang identifiera och hantera källor till bias och confounding
  • Visa insikt i etiska, filosofiska och samhälleliga aspekter av epidemiologi, samt dess möjligheter och begränsningar som vetenskaplig disciplin

Behörighetskrav

* För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap,   miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.

* Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen är förlagd till fyra veckor under kursperioden. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, datorövningar och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig tentamen, som hålls i slutet av kursen och avser att examinera alla lärandemålen.

På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli ”godkänd” på hela kursen krävs att tentamen är godkänd. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått betyget ”väl godkänt” på tentamen.

Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.