"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Estetiska ämnen C, 30 hp

Engelskt namn: Creative Studies C

Denna kursplan gäller: 2024-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 1ES024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-03-13

Innehåll

Kursen syftar till en vetenskaplig konstnärlig fördjupning inom de estetiska ämnena. Ett syfte samt ett antal frågeställningar utgör utgångspunkt för planering, genomförande, presentation samt kritisk granskning inom ramen för ett ämnesinriktat konstnärligt gestaltande arbete. Arbetet ska resultera i en sammanhängande produktion bestående av två delar: en konstnärlig gestaltning (konstnärlig artefakt) och en skriftlig framställning (uppsats). Delkurs 1 ägnas åt förberedelser och planering inför delkurs 2, vilken ägnas åt genomförande, presentation och granskning av det konstnärligt gestaltande arbetet. 
 

Delkurs 1. Forskningsplanering 7,5 hp 

Under delkursen formuleras syfte och frågeställningar för undersökningen som görs under delkurs 2, med utgångspunkt i respektive ämnesinriktning. Delkursen inkluderar en orientering i forskningsfältet konstnärlig forskning, samt en introduktion i för forskningsfältet relevanta frågeställningar samt teorier och metoder. En introduktion i vetenskaplig litteratursökning samt vetenskapligt skrivande genomförs, med fokus på att avgränsa, söka och problematisera tidigare forskning utifrån att bedöma och kritiskt granska forskningens vetenskapliga, samhälleliga, etiska såväl som konstnärliga aspekter. Delkursen avslutas med skrivandet av en forskningsplan (examinerande), vilket kommer ligga till grund för arbetet i delkurs 2.  

 
Delkurs 2. Konstnärligt gestaltande och uppsatsskrivande, 22,5hp 

Med forskningsplanen från delkurs 1 som utgångspunkt fokuseras arbetets genomförande, presentation och granskning under delkurs 2. De två delarna av produktionen (konstnärlig artefakt och uppsats) ska betraktas som två sidor av en sammanhängande helhet. Den konstnärliga artefakten bearbetas för att sedan presenteras i gestaltande form (utställning, framförande eller liknande) och uppsatsen presenteras i form av en vetenskaplig uppsats. Delkursen inkluderar även att opponera på andra studenters inlämningar vid seminarier, såväl gestaltande som skriftliga.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse:

 • redogöra för de estetiska ämnenas forskningsfält, med fokus på den valda estetiska inriktningen inom området. 
 • redogöra för vetenskapliga och konstnärliga teorier och metoder samt hur dessa samverkar. 
 • redogöra för forskningsfrågor och metoder relevanta för konstnärligt gestaltande vetenskapliga undersökningar. 

Färdighet och förmåga:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information med utgångspunkt i frågeställningar som relaterar till den konstnärliga gestaltningen. 
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer under forskningsprocessen.  
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem under forskningsprocessen. 
 • genomföra uppgifterna inom delkurserna inom tidsramarna för kursen. 
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog genom opponering och försvar vid examinerande seminarier. 
 • självständigt planera, genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt konstnärligt gestaltande arbete som inkluderar undersökning, bearbetning, produktion och dokumentation. 
 • tillämpa de konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper som krävs för det konstnärliga gestaltandet som del av arbetsprocessen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • göra bedömningar av vetenskapliga och konstnärliga processer och produkter utifrån vetenskapliga, samhälleliga, etiska såväl som konstnärliga aspekter. 
 • visa insikt om samhälleliga kunskapsdimensioner i estetiska ämnen samt konstnärlig forskning, samt om användningen av den sortens kunskap i relation till personligt och kollektivt ansvar. 
 • identifiera egna behov av ytterligare kunskap och kunskapsutveckling. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom någon av följande inriktningar eller motsvarande kunskaper.-Grafisk design och media A och B -Design & kläder A och B -Skapande musik 1 och 2 -Musikskapande och ensamblespel 1 och 2  -Arrangering och komposition 1 och 2

Undervisningens upplägg

Undervisningen i delkurs 1 bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops samt individuell och grupphandledning, med fokus på att skapa en forskningsplan. Under delkurs 2 ges såväl individuell som grupphandledning samt seminarier för att adressera såväl process- som produktaspekter i arbetet med gestaltning och uppsats. Delkurs 2 inkluderar gestaltningsseminarium, 70%-seminarium, presentation samt slutseminarium. Undervisningen ges såväl online som på campus. 

Examination

Delkurs 1
Delkursen examineras genom inlämning av en individuell skriftlig forskningsplan för det kommande arbetet i delkurs 2. Forskningsplanen ska inkludera syfte och frågeställningar, en forskningsöversikt, förslag på metod och teori samt en tidsplan för det kommande arbetet med såväl den konstnärliga artefakten som uppsatsen. 

 
Delkurs 2

Delkursen inkluderar fyra examinationer: 

 • Ett gestaltningsseminarium där den delvis bearbetade konstnärliga gestaltningen presenteras. Vid seminariet ska studenterna även opponera på varandras arbeten. 
 • Ett 70%-seminarium där den delvis färdigställda uppsatsen samt den färdigställda konstnärliga gestaltningen presenteras. Vid seminariet ska studenterna även opponera på varandras arbeten. 
 • En presentation av den färdigställda konstnärliga gestaltningen i form av en digital eller analog utställning/konsert/föreställning eller annan lämplig presentationsform. 
 • Ett slutseminarium där den färdigställda uppsatsen samt den färdigställda konstnärliga gestaltningen bedöms. Vid seminariet ska studenterna även opponera på varandras arbeten.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov och kan göras för student som erhållit beslut om stöd. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

 För att få betyget VG på helkurs krävs VG på delkurs 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.  
 
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är kursens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas, annars måste de göras eller lämnas in vid nytt provtillfälle. 

Kursen ersätter den tidigare kursen Estetiska ämnen C (1ES014) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. 

 I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle).  

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.