"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnografi och kulturanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Ethnography and Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1ET025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-06-20

Innehåll

Under kursen presenteras etnologiämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i grunderna i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation, dokumentation och tolkningsmetoder.
 
Följande moduler ingår:
 
Modul 1: Etnologiämnet och kulturanalys (4 hp). Ethnology and Cultural Analysis (4 credits).
I modulen introduceras etnologi som ämne samt behandlar kulturanalytiska perspektiv och begrepp.
 
Modul 2: Etnografi (3,5 hp). Ethnography (3,5 credits).
Modulen behandlar grunderna i etnografiska metoder.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Etnologiämnet och kulturanalys (4 hp).
Ethnology and Cultural Analysis (4 credits)
 
För att bli godkänd på kursen ska studenten avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redogöra för etnologins kunskapsmål och vetenskapshistoria, forskningsområden och metoder 

För att bli godkänd på kursen ska studenten avseende färdighet och förmåga kunna:

  • visa färdigheter i etnografiskt skrivande och kulturanalytisk tolkning 

För att bli godkänd på kursen ska studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • visa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till hur identiteter kulturellt skapas

 
Modul 2: Etnografi (3,5 hp). Ethnography (3,5 credits).
 
För att bli godkänd på kursen ska studenten avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redogöra för grundläggande metoder och begrepp inom etnologin 

För att bli godkänd på kursen ska studenten avseende färdighet och förmåga kunna:

  • visa förmåga att använda etnografiska arbetssätt som observationer och fältanteckningar 

För att bli godkänd på kursen ska studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • visa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskap generellt och kulturstudier i etnologi specifikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och digitala seminarier, handledning via universitetets lärplattform samt Zoom. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 Etnologiämnet och kulturanalys (4 hp)
examineras genom en flervalsfrågetentamen, en diskussionsuppgift i chatform och en hemtentamen. För att uppnå G ska alla uppgifter vara genomförda och godkända. För att uppnå VG ska alla uppgifter vara genomförda inom angiven tidsram. Därutöver ska hemtentamen ha uppnått betyget VG.
 
Modul 2 Etnografi (3,5 hp)
examineras genom ett seminarium och ett mindre fältarbete med tillhörande inlämningsuppgift. För att uppnå G ska alla uppgifter vara genomförda och godkända. För att uppnå VG ska alla uppgifter vara genomförda inom angiven tidsram. Därutöver ska inlämningsuppgiften bedömts till betyget VG.
 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.


För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått Väl Godkänt på båda modulerna.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1ET029 Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp eller 1ET034 Etnologi A1: Kulturanalys och berättande 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Etnologiämnet och kulturanalys (4 hp)

Agnidakis Paul
Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
Obligatorisk

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Löfgren Orvar
Ett ämne väljer väg
Ingår i:
Vardagslivets etnologi
Stockholm : Natur och kultur : 1996 : 191 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: S 13-87.

Pripp Oscar
Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser
Linköpings universitet : 2005 :
https://ep.liu.se/ecp/015/069/ecp015069b.pdf
Obligatorisk

Svensson Birgitta
Varför etnologi? : en ämnesintroduktion för nya studenter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 117 s. :
ISBN: 978-91-44-06735-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om ca 100 sidor tillkommer.

Modul 2: Etnografi (3,5 hp)

Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
ISBN: 9789144153261
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar om ca 100 sidor tillkommer.