"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning, 7,5 hp

Engelskt namn: Ethnographic interviews and cultural analytical interpretation

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1ET059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Innehåll

Kursen behandlar och diskuterar teoretisk och praktisk kunskap om etnografiska intervjuer och kulturanalytiska tolkningar som centrala etnologiska metoder. Den studerande undervisas i och får tillämpa olika intervjuformer, till exempel samtalsintervju, livsloppsintervju och walk-along. Vidare ingår att öva sig i transkribering och materialanalys samt tolkning med hjälp av kulturanalytiska begrepp. Kursen behandlar etik och reflexivitet i relation till intervju som metod genom konkreta tillämpningar. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som en del i Etnologi A (30 hp) och ingå i en kandidatexamen i etnologi.

Följande moduler ingår:
Modul 1: Teori och begrepp (3 hp)
Theory and concepts (3 Credits)
Under modulen presenteras etnologiska teorier och begrepp som är centrala i intervjubaserade studier.

Modul 2: Kulturanalytiska tillämpningar (4,5 hp)
Practical applications in cultural analysis (4,5 Credits)
Under modulen skall studenten genomföra intervjuer och tillämpa teorier och begrepp i egna kulturanalytiska tolkningar.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Teori och begrepp (3 hp)
Theory and concepts (3 Credits)
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • kunna redogöra för grundläggande perspektiv och centrala begrepp lämpliga för intervjustudier.
  • kunna redogöra för olika slags intervjumetoder och vilken kunskap de genererar. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • kunna problematisera och välja lämplig intervjumetod i relation till valt studieområde. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • visa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till intervju som metod och den egna kunskapsproduktionen. 

 
Modul 2: Kulturanalytiska tillämpningar (4,5 hp)
Practical applications in cultural analysis (4,5 Credits)
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • kunna tolka, sammanfatta och förstå intervjuer som material och metod. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • kunna uppvisa en förmåga att genomföra, dokumentera och bearbeta etnografiska intervjuer.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kunna visa grundläggande färdigheter i att tolka och problematisera intervjumaterialet och den egna kunskapsproduktionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, digitala seminarier och uppgifter via universitetets webbplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. I de fall övningar och uppgifter är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
De studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum vid Umeå universitet.

Examination

Modul 1: Teori och begrepp (3 hp)
Modulen examineras löpande genom digitala seminarier, gruppuppgifter samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen/salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.
 
Modul 2: Kulturanalytiska tillämpningar (4,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppuppgifter samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen/salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen. 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

 En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att uppnå G på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska uppgifter är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att uppgifterna är inlämnade inom angivna tidsramar och att studenten uppnått betyget VG på båda moduler.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1. Teori och begrepp (3 hp)

Arvidsson Alf
Livet som berättelse : studier i levnadshistoriska intervjuer
Studentlitteratur AB : 1998 : 122 sidor :
ISBN: 9789144100425
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Naidoo Loshini.
Education without borders : diversity in a cosmopolitan society
New York : Nova Science Publishers : c2010 : 1 online resource (183 pages) :
ISBN: 9781617610585
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Farahani, F (2010). On being on Insider and/or Outsider: A Diasporic Researchr's Catch-22. In: N, Loshini (ed.). Education without Borders: Diversity in a Cosmopolitan Society. New York: Nova Science.

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kusenbach M.
Street phenomenology: The go-along as ethnographic research tool
Ethnography, 4(3), 455-485 : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 455-485

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Modul 2: Kulturanalytiska tillämpningar (4,5 hp)

Arvidsson Alf
Livet som berättelse : studier i levnadshistoriska intervjuer
Studentlitteratur AB : 1998 : 122 sidor :
ISBN: 9789144100425
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Naidoo Loshini.
Education without borders : diversity in a cosmopolitan society
New York : Nova Science Publishers : c2010 : 1 online resource (183 pages) :
ISBN: 9781617610585
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Farahani, F (2010). “On being on Insider and/or Outsider: A Diasporic Researchr's Catch-22". I: N, Loshini (ed.). Education without Borders: Diversity in a Cosmopolitan Society. New York: Nova Science.

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Klein Barbro
Transkribering är en analytisk akt.
Ingår i:
Rig
Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag : 1918- :
Obligatorisk

Skinner Jonathan
The interview : an ethnographic approach
London : Berg : 2012 : xiv, 271 s. :
ISBN: 9781847889393
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Referenslitteratur

Holliday Adrian
Doing & writing qualitative research
3rd edition : London : SAGE : 2016 : xiii, 200 pages :
ISBN: 9781473953277
Se Umeå UB:s söktjänst