"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 3OT160

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2017-12-14

Innehåll

Identifiera ämne för examensarbetet.
Litteratursökning i relevanta vetenskapliga databaser.
Kritisk granskning och analys av vetenskaplig litteratur.
Planering och förberedelse av examensarbetet, skriva en tids- och projektplan.
Etiskt reflektera.
Datainsamling.
Analys av data.
Skriftlig och muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • visa kunskap om och kunna diskutera en avgränsad odontologisk/tandteknisk frågeställning på vetenskaplig grund
 • visa kunskap om för examensarbetet relevant forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa kunskap i att söka, granska och värdera vetenskaplig litteratur
 • visa kunskap om för examensarbetet relevanta vetenskapliga metoder
 • visa kunskap om hur ett vetenskapligt arbete utformas
 • visa kunskap i skriftlig och muntlig kommunikation
 • kunna tolka och värdera data, företeelser, frågeställningar och erhållna resultat.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa förmåga att planera och initiera ett examensarbete
 • visa förmåga till etisk reflektion kring examensarbetet
 • visa förmåga att skriftligt utforma en tids- och projektplan med etisk analys samt ha förmåga att diskutera planen
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar
 • ha förmåga att självständigt genomföra ett examensarbete inom tandteknik
 • muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar och enligt anvisning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa grundläggande förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter
 • visa grundläggande medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • ha förmåga till lagarbete och samverkan med alla involverade i processen från planering, insamling och bearbetning av data till ett självständigt examensarbete
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom programmet för tandteknikerutbildningen vara godkänd i samtliga kurser och prov som ingår i terminerna 1-3.
 

Undervisningens upplägg

Examensarbetet planeras och genomförs i samråd med handledare.
Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, seminarier och i förekommande fall laborationer. Demonstrationer, seminarier, grupparbeten och litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.
 

Examination

Den studerandes prestationer bedöms genom kunskapsredovisning, såväl muntlig som skriftlig. För att bli godkänd krävs dessutom deltagande i samtliga obligatoriska moment.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.
Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst