"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för ämneslärarexamen - Musik, 30 hp

Engelskt namn: Degree project in Music for Degree of Master of Music in Upper Secondary Education

Denna kursplan gäller: 2022-11-07 och tillsvidare

Kurskod: 6MU069

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-28

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av frågor kopplade till undervisning och lärande i ämnet musik. Detta omfattar planering och genomförande av en vetenskaplig studie samt dokumentation och redovisning av denna såväl muntligt vid seminarier som skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med uppsatsen förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet. 
 
Kursen bygger på de teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning.
 
Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1. Forskningsplanering, 7,5 hp
I delkursen behandlas forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom området undervisning och lärande i ämnet musik samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för den planerade studien. 
 
Delkursen inleds med en introduktion till vetenskapligt förhållningssätt och forskningsprocessen med fokus på formulering av forskningsfrågor, metodval samt teoretisk förankring. Vidare behandlas litteratursökning inom för studien relevanta områden samt källkritiska överväganden. Under delkursen utarbetas en forskningsplan för den egna studien.
 
Delkurs 2. Insamling och analys av material samt forskningsrapportering 22,5 hp
I delkursen behandlas forskningsprocessens delar med tonvikt på metoder för insamling och analys av material liksom presentation av resultat och diskussion utifrån studiens forskningsbakgrund. Vidare ingår färdigställande av en vetenskaplig uppsats enligt forskningsområdets konventioner. I delkursen ingår försvar av det egna samt opposition på annans examensarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse 

 • visa bred kunskap om ämnet, ämnesdidaktik och det forskningsområde som examensarbetet är en del av 
 • visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, av relevans för den problematik som behandlas i examensarbetet 
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för val och användning av vetenskapliga teorier och metoder  

Färdighet och förmåga 

 • självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie inom det utbildningsvetenskapliga området med relevans för läraryrket
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet
 • analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer 
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil 
 • utforma en vetenskaplig uppsats enligt ämnesområdets konventioner 
 • diskutera och försvara sitt examensarbete 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • diskutera medstudenters examensarbeten i förhållande till den pedagogiska yrkesverksamheten 
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv  
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien.

Behörighetskrav

52,5 hp från utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt minst 150 hp i de två undervisningsämnen som ska ingå i examen varav minst 75 hp i Musik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och handledning.
 
Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om examensarbetets fortskridande. Under kursens gång genomförs handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras och diskuteras. Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras examensarbeten.

Examination

Delkurs 1 Forskningsplanering examineras genom bedömning av forskningsplan varvid skalan Godkänd eller Underkänd används. Godkänd delkurs 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande delkurs.
 
Delkurs 2 Insamling och analys av material samt forskningsrapportering examineras vid två tillfällen. Vid det första tillfället görs en bedömning av ett utkast till uppsats.
 
Vid det andra tillfället görs bedömning av en muntlig opposition, ett skriftligt oppositionsprotokoll och en uppsats. I denna delkurs används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på delkurs 2.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Regler gällande komplettering för att uppnå godkänt betyg och eventuella ändringar av regelverk återfinns i lokalt regelverk, se Regelverk - utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Handledningsresursen ska nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande som inte avslutat arbetet med uppsatsen kan efter begäran hos kursansvarig institution beviljas omregistrering och då eventuellt erhålla ytterligare handledning.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen genomgått större förändringar garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.