"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för förskollärarexamen, 15 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE289

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-04

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt och fördjupat studium inom det förskolepedagogiska området. Aktuell forskning, vetenskaplig teori och metod samt forskningsetik behandlas. I kursen bearbetas frågor om problemformulering, planering, genomförande och sammanställning av en rapport utifrån vetenskaplig praxis. Dessutom behandlas frågor om kritisk granskning och försvar av vetenskaplig rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • identifiera och beskriva ett problemområde med relevans för det förskolepedagogiska området,
 • redogöra för centrala begrepp och aktuell forskning med relevans för det identifierade problemområdet
 • beskriva och motivera val av relevant vetenskaplig metod och teori i förhållande till det identifierade forskningsproblemet
 • förklara och diskutera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för förskolans utbildning

Färdighet och förmåga

 • formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för det förskolepedagogiska området.
 • kritiskt, systematiskt och självständigt bearbeta och tolka insamlad data i enlighet med vetenskapliga och etiska principer
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till det förskolepedagogiska området
 • sammanställa en välstrukturerad text med formell utformning enligt vetenskaplig praxis

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • granska, identifiera och diskutera behovet av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp, Kunskap, vetenskap, och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 1, 5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp,  Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp, Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp, Bedömning för lärande (UK) 10hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Examensarbete genomförs enskilt eller i par. Undervisningen består av handledning enskilt och i grupp. Tre seminarier ingår i kursen då planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras arbete.

Examination

Följande utgör grund för examination:

 • Genomföra och skriftligt framställa ett examensarbete
 • Försvara eget examenarbete samt kritiskt granska och diskutera en annan students arbete vid ett avslutande oppositionsseminarium

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den skriftliga framställningen av examensarbetet bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.Kursen ersätter 6PE255 från och med höstterminen 2020

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 10

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst