"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för masterexamen i växtbiologi, 30 hp

Engelskt namn: Master degree thesis work in plant biology

Denna kursplan gäller: 2014-03-24 och tillsvidare

Kurskod: 5BI166

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
Molekylärbiologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-03-25

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt eller en undersökning inom eller utanför universitetet. Inom kursen får studenten tillämpa sina kunskaper och färdigheter på växtbiologiska problemställningar.
 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
- visa på fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det växtbiologiska området genom att inhämta kunskap från såväl översiktartiklar som vetenskapliga originalartiklar.
- självständigt planera och genomföra experiment samt dokumentera och tolka experimentella resultat.
- kritisk granska och analysera egna genererade experimentella resultat eller andra data.
- jämföra de egna genererade experimentella resultaten med dem från annan forskning
- redovisa och redogöra för vunna resultat både skriftligt på engelska och muntligt på engelska eller svenska.
- visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem
 

Behörighetskrav

Tre av de fyra obligatoriska kurserna i Master programmet i Växt- och skogsbioteknik (Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp, Tillväxt och utveckling hos växter 15 hp, Växtbioteknik och molekylär förädling 15 hp, Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem, 15.0 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs självständigt men under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. En kortfattad projektplan innehållande syfte, definition av arbetsuppgiften, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan, skall godkännas innan kursstart. För examensarbete inom universitetet utses en handledare på berörd forskningsinstitution. För de som gör examensarbetet utanför universitetet finns dels en handledare inom universitetet dels en på arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjlighet att delta i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport samt vid ett offentligt seminarium.
 
 

Examination

Examensarbetet redovisas i en vetenskaplig rapport på engelska, vilken ligger till grund för ett seminarium. Dessutom sker en fortlöpande bedömning under arbetets gång. Vid examinationen beaktas såväl det utförda arbetet som den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen. För kursen ges något av betygen underkänd (U) godkänd (G) och väl godkänd (VG). Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för Institutionen för fysiologisk botanik begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
 
 

Övriga föreskrifter

Examensarbetet och rapporten är viktiga redskap för att utvärdera studentens kunskap och förmåga i de färdigheter som specificeras i de examensmålen för master programmen i biologi. Därför måste Examensarbetet planeras noga och rapporten måste skrivas på ett sådant sätt att studentens förmåga kan utvärderas i paritet med de nationella målen A,M,B,C,D och om det är relevant även mål E (se nedan). Innan starten av examensarbetet ska handledaren noggrant gå igenom kursplanen med studenten. Handledare såväl som studenter rekommenderas bestämt att lägga ned tid på skrivandet av examensarbetet. Studenten måste lämna in arbetet till examinationskommiten 3 veckor innan presentationen. Studenten kommer att erhålla ett kort skrivet utlåtande en vecka innan presentationen, från var och en av kommittens medlemmar. Efter presentationen ska studenten ge en förklaring till hur den har mött kommittens utlåtande. Handledaren är ansvarig för att kommittens kritik bemöts och att ändringar görs I arbetet.
 
 
Examensmålen för bedömning av examensarbeten
 
A: visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete;
M: visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen;
B: visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information;
C: visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete;
D: visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper;
E: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.