"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Essay in Sport Education with Placement

Denna kursplan gäller: 2022-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 2IP032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-22

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå idrottspedagogiska processer relaterat till sin praktikplats inom idrotts- och/eller hälsoområdet. Den studerande ska genomföra en studie inom ramen för sitt examensarbete utifrån ett problemområde med relevans för den organisation eller det företag där studenten gör sin praktik. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med en handledare mot bakgrund av praktikplatsens verksamhet och förutsättningar. Den studerande upprättar tillsammans med handledare en plan för hela kursen. Under delar av kursen vistas den studerande på praktikplatsen och har en kontinuerlig dialog med sin kontaktperson där. Vidare inriktas momentet mot forsknings- och skrivprocessen. I uppsatsen skall ett vetenskapligt problem formuleras, beskrivas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt.

Förväntade studieresultat

Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15.0 hp
Bachelor Essay in Sport Education with Placement, 15.0 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om tidigare forskning av relevans för uppsatsarbetets specifika forskningsområde
 • beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet

Färdighet och förmåga

 • självständigt kontakta, kommunicera och samarbeta med en organisation eller företag med anknytning till det idrottsliga fältet
 • formulera ett idrottspedagogiskt problem med relevans för en bestämd verksamhet
 • självständigt planera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete inom området idrottspedagogik
 • självständigt söka och granska tidigare forskning med relevans för uppsatsabetet
 • självständigt samla in och tolka data med relevans för uppsatsarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en vetenskaplig medvetenhet
 • diskutera det egna uppsatsarbetet samt medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter
 • självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig idrottspedagogisk forskning

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kurser i idrottspedagogik på grundnivå, 60hp, varav 45hp ska utgöras av kurserna Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 22,5hp samt Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 22,5hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av arbetsplatsförlagd praktik i en organisation eller i ett företag inom idrotts- och/eller hälsoområdet, individuell handledning samt seminarier. Hela eller delar av den individuella handledningen samt löpande kontakter med praktikplatsen kan genomföras med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Kursens uppläggning kan variera något beroende på tillgång till praktikplatser och karaktären på det självständiga arbetet. Vissa moment är obligatoriska som till exempel uppsatsseminarier och praktik enligt uppgjord plan. Flera studenter kan samarbeta kring samma uppsatsämne förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. Forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas. Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar. Undervisningen i vissa delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • Ett skriftligt examensarbete (U/G/VG)
 • Ett muntligt oppositionsseminarium (U/G)

För att bli godkänd på kursen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet. För betyget godkänd och väl godkänd krävs dessutom att praktiken genomförts på ett tillfredsställande sätt enligt den plan som fastställts.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 51

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 :
Obligatorisk

I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare.