"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Essay in Sport Education

Denna kursplan gäller: 2022-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 2IP033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-22

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå idrottspedagogiska processer. Vidare inriktas momentet mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. I uppsatsen skall ett vetenskapligt problem formuleras, beskrivas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt.

Förväntade studieresultat

Examensarbete i idrottspedagogik, 15.0 hp
Bachelor Essay in Sport Education, 15.0 credits

Efter kursen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om tidigare forskning av relevans för uppsatsarbetets specifika forskningsområde
  • beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet

Färdighet och förmåga

  • självständigt formulera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete inom området idrottspedagogik
  • självständigt söka och granska tidigare forskning med relevans för uppsatsabetet
  • självständigt samla in och tolka data med relevans för uppsatsarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en vetenskaplig medvetenhet
  • diskutera det egna uppsatsarbetet samt medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter
  • självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig idrottspedagogisk forskning

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kurser i idrottspedagogik på grundnivå, 60hp, varav 45hp ska utgöras av kurserna Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område 22,5hp samt Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 22,5hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges i form av uppsatsseminarier och handledning. Flera studenter kan samarbeta kring samma uppsatsämne förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. Forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas. Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar. Undervisningen i vissa delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Ett skriftligt examensarbete (U/G/VG)
  • Ett muntligt oppositionsseminarium (U/G)

För att bli godkänd på kursen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 51

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 :
Obligatorisk

I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare.