Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Human Geography

Denna kursplan gäller: 2016-12-26 och tillsvidare

Kurskod: 2KG021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2016-12-07

Innehåll

Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete. Studenten väljer uppsatsämne i samråd med handledare eller kursansvarig

Förväntade studieresultat

Efter avslutade studier skall studenten

Kunskap och förståelse
1. visa orientering om aktuella forskningsfrågor inom någon del av huvudområdet kulturgeografi,
2. visa kunskap om den vetenskapliga grunden och tillämpliga metoder för uppsatsens huvudfråga,
 
Färdighet och förmåga
3. formulera ett relevant problem och syfte samt frågeställningar som är undersökningsbara,
4. koppla kunskaper i teori och metod till det valda problemområdet,
5. kritiskt reflektera över erhållna resultat i förhållande till givna frågeställningar,
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. visa självständighet i att välja, utveckla och förhålla sig kritiskt till ett kulturgeografiskt problemområde,
7. systematiskt samt på ett teoretiskt och metodologiskt medvetet sätt sammanställa och bearbeta uppsatsens källmaterial,
8. visa insikt om de vetenskapliga, samhälleliga och etiska implikationer som uppsatsens resultat kan ge upphov till samt identifiera behov av ytterligare kunskap,
9. ha förmåga att på ett strukturerat sätt försvara sin egen uppsats samt kritiskt granska en annan uppsats, vid ett vetenskapligt seminarium.
 

Behörighetskrav

Univ: 60 hp Kulturgeografi eller motsvarande varav 15 hp Kulturgeografiska metoder eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledningsresurser ges normalt under kursens ordinarie gång. Seminarierna är examinerande. Examensarbetet dokumenteras i en skriftlig uppsats. När uppsatsen skrivs på svenska skall en sammanfattning på engelska ingå. Examensarbetet kan kopplas till extern uppdragsgivare, under förutsättning att de villkor som gäller för kursen, inklusive förväntade studieresultat, uppfylls.

Examination

Examination sker skriftligt genom författande av en självständig uppsats. Därtill skall uppsatsen muntligen försvaras vid ett seminarium. Opposition på annan uppsats ingår likaså. Utöver det skall studenten närvara vid ytterligare tre uppsatsseminarier. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att ha möjlighet att erhålla betyget väl godkänd krävs att uppsatsen seminariebehandlas under terminen för förstagångsregistrering på kursen samt att eventuella kompletteringar görs inom den tidsram som anges av kursansvarig, normalt före terminens slut.

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Se bibliotekskatalogen Album