"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i miljövetenskap avseende masterexamen, 60 hp

Engelskt namn: Master´s Degree Thesis in Environmental science

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 till 2023-08-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MI004

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-19

Innehåll

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moduler

Modul 1. Projektbeskrivning enligt instruktioner 1hp

Modul 2. Utförande 29 hp

Modul 3. Utförande och redovisning 30hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
1 Använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet,
2 tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt,
3 planera, utföra, skriftligt och muntligt redovisa samt försvara en vetenskaplig undersökning inom huvudområdet,
4 självständigt välja en relevant metod/metoder utifrån aktuell frågeställning,
5 redogöra för, analysera samt värdera centrala teorier och resultat inom det valda ämnesområdet
6 utföra ett arbete vars omfattning motsvarar kursens omfattning,
7 kritiskt granska och kommentera ett mastersarbete

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

1 planera, utföra och redovisa ett projekt inom anvisad tid.
2 självständigt inhämta ny kunskap för att lösa uppgiften
3 skriftligt och muntligt redovisa en vetenskaplig undersökning med logisk och kommunikativ precision
4 konstruktivt diskutera det egna arbetet
5 konstruktivt opponera på det andra arbetet

Behörighetskrav

Univ: 180 hp, varav Omställning till ett hållbart samhälle 15 hp, Hållbarhetsvetenskap 15hp, Analys av miljöförändringar 15 hp samt ett examensarbete på kandidatnivå inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs under handledning. Kursens uppläggning planeras tillsammans av studerande, handledare och kursansvarig. Planeringen av examensarbetet ska godkännas av kursansvarig innan undersökningen börjar. Examensarbetet kan planeras att utföras i flera delperioder, men den totala tiden ska motsvara tiden för en konventionell kurs med samma antal hp. För examensarbetet utses normalt en handledare vid en akademisk institution. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras vid ett seminarium. Studenten skall också genomföra en opposition på ett liknande arbete. Examensarbetet utförs individuellt.

Handledning erhålles under tidsperioden/tidsperioderna i den godkända examensarbetsplaneringen och i en omfattning enligt institutionens evalueringsregler för examensarbeten.

Examination

Examinationen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller för EMG:s serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid ett seminarium, samt att opposition på en annan rapport genomförs. På moment 1 ges betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). På modul 2 och 3 och kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget VG på hela kursen fordras betyget VG på moment 2 och 3. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §). Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att en annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Kurslitteratur

Litteratur väljs i samråd med handledare

Litteratur bestäms i samråd med kursansvarig lärare och handledare.
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :