Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i Oral hälsa, 15 hp

Engelskt namn: Scientific project

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT173

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-11-24

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-12-14

Innehåll

Kursen omfattar planering och genomförande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom tandhygienistens kompetensområde. Arbetet utgör en fördjupning i huvudområdet oral hälsa och tillämpning av kunskaper i vetenskaplig teori och metod.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
  • identifiera aktuell forskning och utvecklingsprojekt inom ämnet oral hälsa och relatera till tandhygienistens profession
 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
  • självständigt och i samverkan definiera en frågeställning inom ämnet oral hälsa
  • självständigt och i samverkan utifrån projektplan planera, genomföra, dokumentera ett examensarbete inom oral hälsa
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera kunskapsbas, information, frågeställningar och lösningar i examensarbetet
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera examensarbeten inom oral hälsa 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
  • kritiskt förhålla sig till information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och värdera tillgången på evidens inom oral hälsa
  • reflektera över etiska och samhälleliga aspekter samt forsknings- och utvecklingsarbete inom examensarbetets inriktning
  • kritiskt granska och värdera egna insatser och identifiera vad som behöver utvecklas när det gäller kunskaper och vetenskapligt förhållningssätt.

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att kurserna Oral hälsa i olika livsfaser 3OT176 och Oral hälsopromotion och professionell utveckling 3OT172 är godkända.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Den studerande planerar och genomför i samråd med handledare en empirisk undersökning eller litteraturstudie med systematisk ansats inom ämnet oral hälsa. I planeringen ingår att skicka in en etikansökan till Etikforum för odontologi. Den studerande skriver, presenterar och försvarar en vetenskaplig rapport i form av en uppsats, opponerar och granskar på annan uppsats. Examensarbetet utformas i par, men i undantagsfall kan examinatorn besluta att den studerande arbetar enskilt. Den studerande för loggbok över den egna insatsen. Seminarierna är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar hur momenten ska kompletteras.  I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen. Den handledning studenten har rätt till under examensarbetet erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Student som inte slutför det självständiga arbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger.

Examination

Den studerandes prestationer bedöms genom muntlig och skriftlig presentation av uppsats och opposition, diskussion av annan projektplan vid seminarium, handledarens bedömning av arbetsprocessen samt loggbok. För godkänt betyg krävs att det skriftliga arbetet godkänts av examinator, att muntlig presentation och opposition godkänts, att loggbok lämnats in samt att det skriftliga arbetet har lämnats in för arkivering vid institutionen för Odontologi. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga delexaminationer är godkända. Betygen som ges är godkänd (G) eller underkänd (U). Handledning kan endast nyttjas under kursens gång. Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för Odontologi. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO).
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
Andra upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 232 sidor :
ISBN: 9789177412731
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album