"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete kandidatprogrammet i fri konst, 30 hp

Engelskt namn: Degree project Bachelor's programme in Fine Arts

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FK080

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-21

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-22

Innehåll

Under kursen produceras, presenteras och utvärderas det slutliga examensarbetet för kandidatexamen. Studenterna presenterar sina examensarbeten i slutet av terminen i form av en offentlig utställning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha god förmåga och kunskaper att kunna beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt analysera sitt egna och andras konstnärliga arbete
 • självständigt skapa, utveckla och uttrycka sina idéer genom konstnärligt arbete samt inom given tidsram kunna identifiera, formulera och lösa konstnärliga och processrelaterade utmaningar kopplade till sin konstnärliga praktik
 • kunna presentera och diskutera sina egna och andras konstnärliga arbeten muntligt, skriftligt eller i ett annat relevant medium för att nå olika målgrupperkunna identifiera sitt egna behov av vidare kompetensutveckling för att kunna arbeta som konstnär i ett fortsatt nationellt och internationellt yrkesliv, samt
 • ha god förståelse för konstens roll i samtiden både nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet samt har erhållit betyget Godkänd i kursen Individuellt konstnärligt arbete, E (kurskod 1FK079).

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av individuellt konstnärligt arbete med hjälp av handledning, individuellt och i grupp. Undervisningen kan också bestå av seminarier, föreläsningar, fältstudier och genomförande av praktiska uppgifter. Under kursen har studenten rätt till minst två individuella handledningstillfällen och ges möjligheten att presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete vid seminarier. Studenten förväntas också delta aktivt i seminarierna som andra studenter håller när de presenterar sitt konstnärliga arbete. Studenten arbetar med genomförandet av den avslutande examensutställningen både individuellt och i grupp.

Examensarbetet påbörjas planeras i kursen "Individuellt konstnärligt arbete, E". Den projektplan som formuleras under kursen "Individuellt konstnärligt arbete, E" ligger till grund för det vidare arbetet under examenskursen. Projektplanen som studenten utgår ifrån innehåller en utgångspunkt och riktning, samt val av konstnärligt tillvägagångssätt så att genomförandet av examensarbetet kan ske inom givna tidsramar. Under den första delen av kursen presenterar studenten sin plan för examensarbete, muntligt och/eller skriftligt och en tidsplan för terminens arbete utarbetas.

Under kursen tar studenterna även fram en plan för det gemensamma arbetet med examensutställningen och delar upp de roller och uppgifter som krävs för att slutföra arrangemanget tillsammans. Studenterna ska tillsammans med stöd av handledning planera och ta fram en utställningspublikation som ska vara klar i anslutning till examensutställningen och produceras utifrån givna ekonomiska ramar.

I samband med slututställningen ska studenten dokumentera sitt egna examensarbete i form av fotografier, video, ljudinspelningar eller i en annan form som passar det konstnärliga arbetet. Studenten ska presentera sitt konstnärliga arbete i ett slutseminarium där arbetet tillsammans med hens muntliga presentation utgör grunden för bedömningen. Studenten ska även opponera på en medstudents konstnärliga arbete under examineringen samt slutföra en reflekterande text som har sin utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet är en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas både teoretiskt och praktiskt.

Studenten kan få ekonomiskt stöd för sitt examensarbete genom att i början av kursen ansöka om medel via särskild ansökningsmall.

Undervisningen sker på svenska och engelska.
Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier/handledning där konstnärligt arbete presenteras och diskuteras muntligt och/eller skriftligt både individuellt och i grupp. Slutseminariet tillsammans med examensutställningen och arbetet med en utställningspublikation utgör särskild bedömningsgrund.

Bedömningen av examensarbetet sker i slutet av kursen i samband med den avslutande examensutställningen där studenternas konstnärliga arbete presenteras i form av en grupputställning. Bedömning utgår ifrån följande:

 • Studentens konstnärliga verk
 • Studentens deltagande och arbete med att slutföra grupputställningen och utställningskatalogen
 • Dokumentationen av utställningen och studentens konstnärliga arbete i lämpligt format
 • En reflekterande text som tar sin utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete
 • En muntlig presentation av det konstnärliga arbetet inom ramen för grupputställningen där presentationen är öppen för allmänheten
 • En muntlig presentation av det utställda konstnärliga verket under det avslutande seminariet i samband med grupputställningen
 • Studentens muntliga försvar av sitt egna examensarbete under det avslutande seminariet, samt
 • Opponering av en medstudents examensarbete under det avslutande seminariet

Bedömningen sker utifrån studentens konstnärliga arbete och studentens förmåga att nå kursmålen för kandidatexamen. De muntliga och skriftliga presentationerna ska innehålla ett medvetet reflekterande som tar sin utgångspunkt i studentens egna konstnärliga arbete och kan innehålla val av metod för det praktiska arbetet, relevanta nationella och internationella referenser inom och utanför konstområdet samt annan relevant kunskap eller insikt som är av betydelse för förståelsen av det konstnärliga verket. Studentens deltagande och arbetsinsats i produktionen av publikationen och det gemensamma arbetet kring och med examensutställningen beaktas också i bedömningen.

På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har ratt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning.
Se http://www.urnu,se/uttbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.