"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete masterprogrammet i fri konst, 30 hp

Engelskt namn: Degree project Master's programme in Fine Arts

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 1FK090

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-16

Reviderad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2023-09-12

Innehåll

Under kursen produceras, presenteras och utvärderas det slutliga examensarbetet för masterexamen. Studenterna presenterar sina examensarbeten i slutet av terminen i form av en offentlig utställning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 •  visa väsentligt fördjupad kunskap och förståelse både praktiskt och teoretiskt inom ämnet fri konst. samt fördjupad insikt i aktuellt konstnärlig forsknings- och utvecklingsarbete genom ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer
   
 • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa konstnärliga problem både praktiskt och teoretiskt inom ämnet fri konst.
   
 • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom fältet fri konst samt inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
   
 • reflektera kritiskt över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt  
   
 • visa kunskap om konstens roll i samhället och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ansvara för sin kunskapsutveckling, samt    
   
 • visa färdighet och kunskap både praktiskt och teoretiskt som fordras för att verka i arbetslivet samt visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt, skriftligt eller på annat sätt, klart redogöra för och diskutera sin verksamhet.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Umeå, Umeå universitet, och har erhållit betyget Godkänd i samtliga kurser från termin 1 och 2 samt i minst 25,5 högskolepoäng av kurserna från termin 3 på programmet.

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av individuellt konstnärligt arbete med hjälp av handledning, individuellt och i grupp. Undervisningen består också av seminarier, föreläsningar, fältstudier och genomförande av praktiska uppgifter. Under kursen har studenten rätt till minst två individuella handledningstillfällen och ges möjligheten att presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete i seminarier. Studenten förväntas delta aktivt i seminarierna som andra studenter håller när de presenterar sitt konstnärliga arbete. Studenten arbetar med genomförandet av den avslutande examensutställningen både individuellt och i grupp.

Examensarbetet påbörjas och planeras i kursen "Individuellt konstnärligt arbete, C". Den projektplan som då formuleras ligger till grund för det vidare arbetet under examenskursen. Projektplanen som studenten utgår ifrån innehåller en utgångspunkt och riktning, samt val av konstnärligt tillvägagångssätt så att genomförandet av examensarbetet kan ske inom givna tidsramar. Under den första delen av kursen presenterar studenten sin plan för examensarbetet, muntligt och/eller skriftligt och en tidplan för terminens arbete utarbetas.

Under kursen tar studenterna även fram en plan för det gemensamma arbetet med examensutställningen och delar upp de roller och uppgifter som krävs för att slutföra utställningen tillsammans. Studenterna ska tillsammans med stöd av handledning planera och ta fram en utställningspublikation som ska vara klar i anslutning till examensutställningen och produceras utifrån givna ekonomiska ramar.

I samband med slututställningen ska studenten dokumentera sitt egna examensarbete i form av foto, video, ljudinspelningar eller i en annan form som passar det konstnärliga arbetet. Studenten ska presentera sitt konstnärliga arbete i ett slutseminarium där arbetet tillsammans med den muntliga presentationen utgör grunden för bedömningen. Studenten ska även opponera på en medstudents konstnärliga arbete under examineringen samt slutföra en reflekterande text som har sin utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet är en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas både teoretiskt och praktiskt.

Studenten kan få ekonomiskt stöd för sitt examensarbete genom att i början av kursen ansöka om medel via särskild ansökningsmall.

Undervisningen sker på engelska.

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen. Meddelas vid kursstart.

Examination

Studentens konstnärliga arbete examineras kontinuerligt under kursens gång, dels i grupp, dels individuellt.

Slutseminariet tillsammans med examensutställningen, examenstext och arbetet med en utställningspublikation utgör särskild bedömningsgrund.

Skriftliga eller muntliga examina kan förekomma. Val av annan eller ytterligare examinationsform presenteras vid kursstart.

Bedömningen av examensarbetet sker i slutet av kursen i samband med den avslutande examensutställningen där studenternas konstnärliga arbete presenteras i form av en grupputställning. Bedömning utgår ifrån följande:

 • Studentens konstnärliga verk
 • Studentens deltagande och arbete med att slutföra grupputställningen och utställningskatalogen
 • Dokumentationen av utställningen och studentens konstnärliga arbete i lämpligt format
 • En reflekterande text som tar sin utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete
 • En muntlig presentation av det konstnärliga arbetet inom ramen för grupputställningen där presentationen är öppen för allmänheten
 • En muntlig presentation av det utställda konstnärliga verket under det avslutande seminariet i samband med grupputställningen
 • Studentens muntliga försvar av sitt egna examensarbete under det avslutande seminariet, samt
 • Opponering av en medstudents examensarbete under det avslutande seminariet.

Bedömningen sker utifrån studentens konstnärliga arbete och studentens förmåga att nå kursmålen för masterexamen. De muntliga och skriftliga presentationerna ska innehålla ett medvetet reflekterande som tar sin utgångspunkt i studentens egna konstnärliga arbete och kan innehålla val av metod för det praktiska arbetet, relevanta nationella och internationella referenser inom och utanför konstområdet samt annan relevant kunskap som är av betydelse för förståelsen av det konstnärliga verket. Studentens deltagande och arbetsinsats i produktionen av publikationen och det gemensamma arbetet kring och med examensutställningen beaktas också i bedömningen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Utbildningsledaren vid Kansliet för humaniora. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning. För mer information, se https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.