"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Scientific Projects

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ME059

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-05-24

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 6, 7, 8, 9, 10.

Kursen består av fem delkurser:
Delkurs 1 1 högskolepoäng (termin 6)
Delkurs 2 4 högskolepoäng (termin 7)
Delkurs 3 12 högskolepoäng (termin 8)
Delkurs 4 11 högskolepoäng (termin 9)
Delkurs 5 2 högskolepoäng (termin 10)

Fördjupning inom ämnet odontologi d.v.s. odontologiska kunskaper tillämpas och fördjupas.

Delkurs 1

 • Introduktion till Examensarbete i huvudområdet odontologi

Delkurs 2
Examensarbetets planering:

 • identifiera ämne för examensarbetet samt identifiera handledare
 • etiskt övervägande samt anmäla och ansöka om etisk granskning av examensarbetet hos Etikforum vid institutionen för odontologi
 • presentation och diskussion av tids- och projektplan inklusive etisk reflektion vid ett seminarium med andra studenter och handledare
 • skriva tids- och projektplan samt etiskt reflektera över examensarbetet tillsammans med handledare.

Delkurs 3
Examensarbetets genomförande:

 • litteratursökning
 • kritisk granskning och analys av vetenskaplig litteratur
 • insamling av information/faktaunderlag/data

Delkurs 4
Examensarbetets genomförande:

 • fortsatt insamling av information/faktaunderlag/data
 • analys av insamlad information/faktaunderlag/data
 • självständigt examensarbete skrivet på engelska enligt anvisningar
 • slutförande av examensarbetet inklusive handledarens granskning och värdering av arbetet.

Delkurs 5
Examensarbetets redovisning och granskning:

 • muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet samt skriftlig och muntligt konstruktiv granskning med opponering av annat examensarbete.
 • granskning och bedömning av det skriftliga examensarbetet

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska:

 • visa fördjupad kunskap om och kunna diskutera en avgränsad odontologisk frågeställning på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad kunskap om för examensarbetet relevant forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad kunskap i att söka, granska och värdera vetenskaplig litteratur
 • visa kunskap om för examensarbetet relevanta vetenskapliga metoder
 • visa fördjupad kunskap om hur ett vetenskapligt arbete utformas
 • visa fördjupad kunskap i skriftlig och muntlig kommunikation
 • kunna tolka och värdera odontologiska fakta, företeelser, frågeställningar och erhållna resultat samt kritiskt granska och opponera på andras examensarbeten.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa förmåga att planera ett examensarbete; att initiera ett examensarbete, skriftligt utforma en anmälan av och ansökan om etisk granskning av examensarbetet, skriftligt utforma en tids- och projektplan med etisk analys samt ha förmåga att diskutera planen
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar
 • ha förmåga att självständigt genomföra ett examenarbete inom odontologi
 • kunna formulera sitt examensarbete på engelska
 • muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • kunna granska och kritiskt värdera ett examensarbete samt återkoppla detta skriftligt och muntligt
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar och enligt anvisning.

Värderingssätt och förhållningssätt
Den studerande ska:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • ha förmåga till lagarbete och samverkan med alla involverade i processen från planering, insamling av data, bearbetning till ett självständigt examensarbete
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper. Delkurserna läses i numerisk ordning. Den studerande ska med godkänt resultat ha genomgått delkurs 2 i kursen Examensarbete, innan de återstående delkurserna genomgås.
För att få påbörja utbildning på termin 6 ska samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4 vara examinerade med godkänt resultat samt för att få påbörja termin 8 ska studenten vara godkänd i stadieexaminationen på termin 7.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, självständigt arbete och handledning. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes prestationer bedöms genom muntliga och skriftliga redovisningar av etiskt ställningstagande och arbetets progress, samt genom den skriftliga och muntliga redovisningen av sitt examensarbete. Vidare bedöms den studerandes granskning och opponering på ett annat examensarbete.

Förutom muntliga och skriftliga redovisningar av delmoment och examensarbete ligger handledarens och betygsgruppens utlåtanden till grund för examinators bedömning av den studerandes individuella prestationer.

Den studerande har rätt till fem examinationstillfällen. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande som underkänts vid examination eller inte har deltagit vid första ordinarie examinationstillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare examination inom tre månader. Infaller examinationstillfället i nära anslutning till terminsslut ska examinationen anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under genomförandet av examensarbetet i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då examensarbetet i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.