"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensprojekt i interaktionsdesign, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Interaction Design

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 5ID202

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-02-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som behövs för att arbeta professionellt som interaktionsdesigner. 
 
Modul 1. Faktainsamling, 6 hp 
Examensarbetets första fas omfattar faktainsamling där fokus ligger på att utforska det valda områdets kontext, definiera relevanta designproblem samt planera det fortsatta designarbetet. 
 
Modul 2. Självständigt designarbete, 19,5 hp 
Examensarbetet andra fas utförs som en designprocess. Fokus för kursen är visa prov på förmåga att kommunicera och samarbeta på ett professionellt sätt med experter inom samma eller andra ämnesområden, med projektpartners och med presumtiva användare av den tänkta produkten. Som en del av examinationen skall studenten på ett professionellt sätt redogöra för designprocessen, argumentera för relevanta fakta, samhällelig kontext samt ett användarfokus för att motivera metoder, teknik och verktyg som använts för att utföra, förklara och visualisera processen och resultatet. 
 
Modul 3. Presentation, 4,5 hp 
Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform, muntligt och visuellt i presentationsform, samt i utställningsform.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse 

  • Uppvisa mognad i val, utförande, analys och dokumentation av de metoder som använts i den inledande undersökningen och i användar- och fältstudier, samt i utvärdering av inledande designkoncept och godkännande av det slutliga designförslaget. 
  • Visa förmåga att självständigt och kreativt formulera nya frågor inom designområdet och bidra till dess utveckling, relatera detta till förmågan att identifiera det egna behovet av kunskap, samt ta ansvar för det egna förvärvandet av kunskap och färdigheter. 
  • Reflektera kring de estetiska och tidsbaserade egenskaperna hos interaktionsupplevelsen, ur ett individuellt och sociokulturellt perspektiv, samt ur ett helhetsperspektiv. 

Färdighet och förmåga 

  • Uppvisa fördjupade kunskaper i projektplanering, genom att självständigt upprätta och utföra ett designprojekt ämnat att finna ett svar på definierade designmöjligheter. Projektplanen skall inkludera en individuell tidsplan samt projektbudget. 
  • Kommunicera sakkunnigt med både experter och lekmän inom designområdets, såväl som med yrkesmän inom andra områden under olika faser av projektet, samt uppvisa mognad i bearbetningen och utvärderingen av erhållen respons. 
  • Uppvisa förmåga att, med ett utvecklat eget uttryck, skapa och förverkliga de egna idéerna genom att välja lämpliga hjälpmedel för manifestation eller visualisering i projektet. 
  • Muntligt, samt i en skriftlig rapport på engelska, tydligt redogöra för, analysera och reflektera över den egna designprocessen samt slutresultatet i relation både till det specifika projektet samt utbildningens och framtida designyrkets kontext. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Identifiera och definiera relevanta designmöjligheter med hög komplexitet inom ämnet interaktionsdesign, samt argumentera för dess relevans i relation till både yrkesområde och samhällskontext med ett tydligt användarfokuserat förhållningssätt. 
  • Visa förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter samt applicera dessa på designprocessen.  

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare masterkurser inom programmet Interaktionsdesign vid Designhögskolan i Umeå. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

En viktig del av inlärningen under kursen består av studentens egen planering och arbete under en 20-veckorsperiod. Således är kursen till stor del styrd av studenten själv, med stöd i form av handledning av projektets handledare samt överinseende av kursansvarig. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination av kursen sker i form av presentationer - muntliga, visuella och skriftliga - vid specifika tidpunkter under kursen, samt som en slutpresentation vid kursens slut. 
 
För att bli godkänd på kursen måste alla moduler i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje modul samt för kursen som helhet. För att få poäng för kursen måste studenten ha framställt en godkänd projektsammanfattning med problemformulering och tidsplan, hållit godkända mellanpresentationer, hållit en godkänd muntlig och visuell slutpresentation av projektet, inklusive en presentationsmodell och en utställningsposter, producerat en godkänd skriftlig rapport som dokumenterar hela arbetsprocessen och det slutgiltiga resultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av annan likvärdig kurs kan inte genomföras då det är en avslutande kurs och en sammanfattning av den kunskap som den studerande har tillägnat som student på institutionen

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.