Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Experimentell lingvistik, 4,5 hp

Engelskt namn: Experimental linguistics

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LI075

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Innehåll

I kursen behandlas
 • experimentella studiers betydelse för kunskap inom områdena språkproduktion och språkförståelse
 • grundläggande metoder för experimentella studier av språkproduktion och språkförståelse
 • litteratursökning
 • planering och genomförande av en empirisk undersökning
 • sammanställning och presentation av forskningsresultat
 • viktiga felkällor i experimentella studier

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för forskningsbakgrund och forskningsfrågor i anslutning till en experimentdesign inom språkproduktion eller språkförståelse
 • uppvisa kunskap om experimentella metoder för att studera processer vid språkproduktion och språkförståelse
Färdighet och förmåga
 • kunna planera, förbereda och utföra ett experiment i forskningsteam
 • uppvisa grundläggande färdighet i att söka forskningslitteratur av relevans för valt experiment
 • uppvisa förmåga att identifiera felkällor i experiment som rör produktion och förståelse av språk
 • kunna sammanställa och muntligt presentera egna experimentella data
 • visa förmåga att informera berörda parter om aktuell kunskap inom ett forskningsområde av relevans för den egna undersökningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna använda kurslitteratur och forskningslitteratur för att kritiskt granska en experimentdesign inom språkproduktion eller språkförståelse
 • visa förmåga att i samverkan med andra genomföra ett vetenskapligt projekt med ett professionellt förhållningssätt.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1-3 samt genomgångna kurser i termin 4, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner och seminarier

Examination

Examination sker genom fyra inlämningsuppgifter som genomförs under kursens gång:
 • Muntlig gruppuppgift
 • Skriftlig individuell uppgift
 • Skriftlig gruppuppgift
 • Praktisk gruppuppgift med muntlig redovisning. 
Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att uppnå godkänt resultat krävs betyget G på samtliga inlämningsuppgifter.
Student som inte uppnått godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får det första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller del av en kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Understanding research and evidence-based practice in communication disorders : a primer for students and practitioners
Haynes William O., Johnson Carole E.
Boston, Mass. : Pearson : c2009. : xvi, 512 p. :
ISBN: 9780205453634
Se bibliotekets söktjänst

Studieverkstaden om muntlig presentation
Studieverkstaden, Umeå universitet : 2012 :
pdf