"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Färdigheter och tekniker, IxD, 7,5 hp

Engelskt namn: Skills and Techniques, IxD

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5ID242

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-18

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Designhögskolan och dess utbildningsresurser. Det ger också kunskap och övning av centrala konstnärliga färdigheter som krävs inom interaktionsdesignområdet.

Modul 1: Introduktionsvecka (1,5 hp)
En serie föreläsningar, aktiviteter och uppdrag ger alla nya studenter grundläggande information om kultur, rutiner, resurser och möjligheter som finns vid Designhögskolan.

Modul 2: Uttryck din personliga inställning (1,5 hp)
En intensiv övning där studenterna intervjuar varandra för att sedan individuellt reflektera och skapa ett grafiskt verk som tydligt och starkt uttrycker studentens personliga och initiala inställning till ämnet interaktionsdesign.

Modul 3: Metoder inom interaktionsdesign (3 hp)
Denna modul introducerar grundläggande koncept och principer som varit tongivande för framväxten av ämnet interaktionsdesign. Studenterna blir introducerade till två olika och kompletterande perspektiv: (a) människa-maskin-interaktion, människa-dator-interaktion och användarcentrerad design; (b) kritisk design och tjänstedesign

Modul 4: Grundläggande färdigheter (1,5 hp)
Denna modul introducerar de tekniker och säkerhetsåtgärder som ska följas vid användning av verkstäderna vid Designhögskolan.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Självständigt använda Designhögskolans faciliteter.
  • Redogöra ingående för grundläggande principer för interaktionsdesign samt beskriva alternativa perspektiv inom användarcentrerad design.
  • Ha god kunskap om alla säkerhetsåtgärder som behövs vid självständig användning av verktyg och maskiner i Designhögskolans verkstäder.
  • Ha kännedom om vilken roll interaktionsdesign kan spela inom hållbarhet och tillgänglighet.

Färdighet och förmåga

  • Använda relevanta verktyg för att självständigt skapa två- och tredimensionella former.
  • Tydligt kommunicera ett abstrakt budskap i grafisk form på ett konstnärligt sätt på en tekniskt hög nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt reflektera och uttrycka sin personliga inställning till ämnet interaktionsdesign

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och handledning.

Examination

Examinationer i första, andra och tredje modulen baseras på inlämning av resultat från individuella uppgifter eller gruppuppgifter. Om flera studenter genomför uppgifter tillsammans ska individuell bedömning säkerställas. Den fjärde modulen granskas utifrån praktiska tester som görs i närvaro av en examinator. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och obligatoriska uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På var och en av de fyra modulerna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot
det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.