"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Färdighetsträning för biologisk forskning-I, 7,5 hp

Engelskt namn: Practical skills for biology research-I

Denna kursplan gäller: 2020-11-16 och tillsvidare

Kurskod: 5BI249

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-13

Innehåll

Kursen ger färdighetsträning i vetenskapligt arbetssätt och molekylärbiologisk laboratorieteknik. Kursen är baserat på individuellt lärande i relation till studentens framtida vetenskapliga projekt. Kursen skall även inspirera till kooperativt lärande där studenterna hjälper varandra att utföra individuella uppgifter i likhet med verksamheten i en forskargrupp. Kursen innehåller laborationer utförda av studenten där speciellt fokus kommer läggas på kritisk utvärdering av resultat och metodik. Kursen introducerar även diskussioner kring design av experiment och experimentella hypoteser, tesbarhet och reproducerbarhet på olika nivåer.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:

  1. Visa förståelse för vetenskapligt tillvägagångsätt inkluderande experimentell hypotesprövning, design av experiment, reproducerbarhet och tillförlitlighet samt hur vetenskapliga data bäst kommuniceras
  2. Kunna utföra grundläggande växtmolekylärbiologiska experiment på ett reproducerbart och väldokumenterat sätt.
  3. Utveckla och demonstrera goda rutiner för datainsamling och dokumentering samt utvärdering av vetenskapliga data.
  4. Visa en fördjupad kunskap om hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd med speciell tyngd på "material och metod" och "resultat" sektionerna.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 15 hp inom huvudområdet kemi och 60 hp inom huvudområdet biologi där minst 30 hp ska vara inom cell- och molekylärbiologi. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, inspelade lektioner, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, studentledda övningar. Studenter förväntas delta i utvärderingar och diskussioner av varandras resultat. Kooperativt lärande kommer att tillämpas då studenterna förväntas hjälpa varandra att lösa individuella uppgifter.

Examination

Lärandemål 1 examineras gruppvist genom studentledda seminarier, muntliga presentationer och individuellt via hemtentamen. 
Lärandemål 2 examineras genom deltagande i det praktiska laborationerna samt individuellt skrivna labbrapporter. Närvaro krävs för alla delar då laboratoriesäkerhet diskuteras före tillträde till laborationer. Teoretisk kunskap kommer även att examineras vid hemtentamen. 
Lärandemål 3 och 4 examineras interaktivt individuellt och i grupp under diskussioner och återkoppling från lärare och instruktörer.
Alla lärande mål (1-4) examineras även genom hemtentamen vid slutet av kursen i form av en projektbeskrivning där även riskbedömning ingår. 
 
För ingenjörsstudenter ges kursbetygen U (underkänt), 3, 4 och 5. För övriga studenter ges kursbetygen U (underkänt), G (godkänt) och VG (väl godkänt)
 
För betyg (3/G) kräves betyg 3/G för samtliga lärandemål.
För betyg 4 krävs betyg 3/G för samtliga lärandemål och dessutom minst betyg 5/VG för lärandemål 2 och 3.
För betyg 5 krävs betyg 3/G för samtliga lärandemål och dessutom minst betyg 5/VG för lärandemål 1 och 4.
 
Studenter som underkänts på ett prov har rätt att göra omprov av endast det underkända provet. Studenter som godkänns på ett prov kan inte göra om provet för ett eventuellt högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2381-20). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för fysiologisk botanik.

Övriga föreskrifter

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.