"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, 4,5 hp

Engelskt namn: Pharmacokinetics and drug metabolism

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 3FA015

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-03-05

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-24

Innehåll

Den här kursen tar upp metoder och strategier för hur farmakokinetiska data erhålls i människa och i djur. Dessutom behandlas beräkningsmetoder och simuleringsmodeller av farmakokinetiska data. Begreppet farmakodynamik tas upp och sätts i relation till farmakokinetiska studier. Vidare pekar kursen på betydelsen av farmakokinetiska och -dynamiska studier vid läkemedelsutveckling. Kursen behandlar kända faktorer som orsakar inter- och intraindividuell farmakokinetisk och -dynamisk variabilitet så som sjukdom, ålder och kön, och ställningstaganden relaterade till dessa fenomen.

I läkemedelsmetabolismdelen behandlas metoder och strategier för att studera och utvärdera läkemedelsmetabolism i djurmodeller och in vitro och dessas plats i läkemedelsutveckling. Dessutom behandlas begreppen induktion och inhibition av läkemedelsmetaboliserande enzymer. Betydelsen av farmakogenetik och polymorfism på läkemedelsmetabolism och farmakokinetik belyses också, med fokus på en klinisk tillämpning.

Dessutom ingår utredningsuppgifter i form av case som redovisas muntligen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva de grundläggande metoderna för studier av läkemedelsmetabolism vid läkemedelsutveckling
  • Beskriva begreppen farmakogenetik och genetisk polymorfism och redogöra för dess relevans för farmakokinetiken
  • Förklara innebörden av metabolismberoende biverkningar av interaktioner

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa metoder och strategier för att undersöka nya läkemedelssubstansers farmakokinetiska och -dynamiska egenskaper
  • Beräkna, bedöma och kvalitetssäkra farmakokinetiska data erhållna genom experiment i människa och i olika djurarter och utifrån dessa bestämma farmakokinetiska egenskaper för en läkemedelssubstans och dess metaboliter
  • Identifiera och lösa grundläggande frågeställningar kring induktion och inhibition av hos läkemedelsmetaboliserande enzymer från ett farmakokinetiskt perspektiv
  • Utvärdera farmakokinetiska och -dynamiska data och utifrån dessa välja kandidatsubstans att gå vidare med till läkemedelsutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera studier av läkemedelsmetabolism in vitro och in vivo

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci inklusive minst 90 hp farmaci (inklusive kurser i farmakologi, farmakokinetik, galenisk farmaci, farmakoterapi och samhällsfarmaci) samt farmaceutisk kemi och biomedicinsk vetenskap alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (i form av videoföreläsningar), självstudier, caseuppgifter, gruppseminarier. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet. Obligatoriska moment är caseredovisningsseminarium.

Examination

Caseutredningsuppgifterna under kursen ingår i den slutliga examinationen tillsammans med en skriftlig salstentamen. På tentamen sätts något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). På obligatoriska moment ges endast betygen godkänd (G) eller underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §).  Begäran om ny examinator ställs till prefekten kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och
tillgodoräknandeordning).

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.