"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp

Engelskt namn: Feminist Theories and Intersectional Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 2KC033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-12

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-09-21

Innehåll

Kursen fokuserar på klassiska och nutida debatter inom feministisk teori och utforskar de komplexa relationerna mellan genus, sexualitet, ras/etnicitet och klass. Genom kritisk läsning granskas centrala feministiska teorier för att se hur de ser på makt och subjektivitet, men också hur det är möjligt att teoretisera maktdimensioner så som heteronormativitet, rasism, (post)kolonialism och klass.

Kursen är indelad i två moment. Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet. Vi diskuterar olika intersektionella perspektiv och relaterar feministisk teori till kritiska teoretiska fält så som queerstudier och postkolonialism. Momentet avslutas med en diskussion av olika teoretiska perspektiv på intersektionalitet.

Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. Kursen tar sin utgångspunkt från centrala texter inom feministisk teori och använder kritisk textanalys som fokus och metod. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Feministisk teori och debatt (7,5 hp)
Efter kursen ska studenten
- självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till centrala delar av feministisk teori

- självständigt kunna förhålla sig till och problematisera olika förståelser av makt, politik och subjektivitet
- muntligt och skriftligt kunna presentera en självständig analys relaterad till centrala frågeställningar inom feministisk teori och intersektionella teorier..

Moment 2: Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp)
Efter kursen ska studenten
- ha fått en uppfattning av de olika teoretiska ståndpunkter som presenterats under kursen och förstå konsekvenserna i relation till intersektionell analys och kunna använda denna förståelse i empiriska analyser.
- Självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till betydelser av klass, etnicitet/ras och sexualitet i empiriska analyser
- kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer vid seminarier samt kunna leda en seminariediskussion.

Behörighetskrav

Univ:90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp.
Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De schemalagda seminarierna är obligatoriska. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en skriftlig komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen genom en skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examinationen i form av en skriftlig hemuppgift som även presenteras muntligt, i vilka en empirisk analys av etnicitet/ras, sexualitet och klass och dess relationer till kön görs.

För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande
Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. En kurs med samma namn (7,5 hp) gavs ht 2006 kan tillgodoräknas i denna kurs motsvarande 7,5 hp. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 38

Moment 1

Moment 1

Abu-Lughod Lila
Do Muslim women really need saving? Anthopological reflections on Cultural relativism and its Others.
Ingår i: American Anthroplogist, 104(3) pp. 783-790. 2003. : 2003 :
http://org.uib.no/smi/seminars/Pensum/Abu-Lughod.pdf
Obligatorisk

Ahmed Sara
Whose Counting?
Ingår i:
Feminist theory [Elektronisk resurs]

https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1177/14647000022229083
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 97-103

Benhabib Seyla
"Feminism and Postmodernism" and "Subjectivity, Historiography, and Politics"
Ingår i:
Feminist contentions
New York : Routledge : 1995 : 176 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 17-34 och 107-126

Butler Judith
"Contingent Foundations" and "For a careful reading"
Ingår i:
Feminist contentions
New York : Routledge : 1995 : 176 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 35-58 och 127-144

”The intersectional turn in feminist theory. A dream of a common language?”
Carbin Maria, Edenheim Sara
European Journal of Women Studies. Vol. 20, nr. 3. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 233-248

Crenshaw Kimberle´
Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of colour
Stanford: Stanford University School of Law :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_journals_224072872
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1241-1299

Critical race theory [Elektronisk resurs] : an introduction
Delgado Richard., Stefancic Jean.
New York : New York University Press : c2001. : xxi, 167 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.1-14

Hegemonic feminism revisited : on the promises of intersectionality in times of the precarisation of life
De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk

Foucault Michel
The subject and power
Ingår i: Critical Inquiry, vol. 8, No 4. s.777-795. 1982 :
Obligatorisk

Introduction
Lewis Reina, Mills Sara
Ingår i:
Feminist postcolonial theory
Edinburgh : Edinburgh Univ. Press : cop. 2003 : xi, 754 s. : sid. 1-21 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1-24 https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921372228904996

Lykke Nina
Feminist studies [Elektronisk resurs] : a guide to intersectional theory, methodology and writing
London : Routledge : 2010 : xvi, 241 p. :
ISBN: 020385277X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 1-45

MacKinnon Catharine A
Sexuality
Ingår i:
The second wave
New York : Routledge : 1997 : 414 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 158-180

Mohanty Chandra Talpade
Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses
Ingår i:
Feminist review.
London,c 1979- : 1979- :
https://www-jstor-org.proxy.ub.umu.se/stable/1395054?seq=1#metadata_info_tab_contents
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 61-88

Norlander Kerstin
Empathetic reading. The art of reading a text in its own terms
Swedish Secreteriat for Gender Research : 2013 :
Gender Studies Education and Pedagogy
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 10-13

Postcolonial Feminism/Postcolonialism and Feminism
Ingår i:
A companion to postcolonial studies [Elektronisk resurs]
Malden, MA : Blackwell Publishers : 2005 : xxiv, 608 p. : sid. 53-71 :
Obligatorisk

Rubin Gayle S.
Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.
Ingår i:
The Lesbian and gay studies reader
New York : Routledge : 1993 : 666 s. : sid. s. 3-44. :
Obligatorisk

Staunæs Dorthe
Where have all the subjects gone? : bringing together the concepts of intersectionality and subjectification
Ingår i:
NORA
Stockholm : Taylor & Francis : 1993- :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 101-110 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08038740310002950?needAccess=true

Virgins or whores? Feminist critique of sexuality
Ingår i:
Sexuality
Oxford : Oxford University Press : 2008 : 151 p. :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=415759
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 49-74

Vuolajärvi Niina
Governing in the Name of Caring—the Nordic Model of Prostitution and its Punitive Consequences for Migrants Who Sell Sex
Ingår i:
Sexuality research & social policy : journal of NSRC : SR & SP [Elektronisk resurs]
2004- : 16 : sid. 151-165 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_gale_healthsolutions_A585363683
Obligatorisk

Referenslitteratur moment 1

Moment 2

Moment 2

Acker Joan
Feminists Theorizing Class - Issues and Arguments
Ingår i:
Introduction - The Feminist Problem with Class
Lanham, Mdb Rowman &Littlefield ,c 2006 : Rowman &Littlefield : 2006 : 219 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 15-44

Ahmed Sara
A phenomenology of whiteness
Umeå centrum för genusstudier (UCGS) : 2007 :
https://static1.squarespace.com/static/58ad660603596eec00ce71a3/t/58bec74415d5db1951fa9f15/1488897863830/Phenomenology+of+Whiteness.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 149-168

Connell Raewyn
Transsexual women and feminist thought: Toward new understanding and new politics
The University of Chicago Press : 2012 :
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/664478.pdf?refreqid=excelsior%3Ad7b6c6b72a1704aa81b9e9d90e65cd9b
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.857-881

Critical race theory : an introduction
Delgado Richard, Stefancic Jean.
2nd ed. : New York : New York University Press : c2012. : xxii, 185 p. :
ISBN: 9780814721346
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 1-14

Frankenberg Ruth
White women, race matters : the social construction of whiteness
Minneapolis : University of Minnesota Press : cop. 1993 : 289 s. :
ISBN: 0-8166-2257-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: pp. 1-7 and 71-101 https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921378217604996

Trans: A Quick and Quirky Account of Gender Variability [Elektronisk resurs]
Jack Halberstam , Duggan
1 : University of California Press : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 107-128 https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921788139504996

Koyama Emi
Whose feminism is it anyway? : The unspoken racism of the trans inclusion debate
Ingår i:
The transgender studies reader
London : Routledge : 2006 : 752 p. : sid. pp.698-705 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.698-705

Raymond J.G
The Politics of Transgender
Sage Publications : 1994 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959353594044024
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.628-633

Skeggs Beverly
"Introduction and Ambivalent Femininities"
Ingår i:
Formations of class and gender
London : Sage : 1997 : 192 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 1-16 och 98-118

Sohl Lena
Feel-bad moments: : Unpacking the complexity of class, gender and whiteness when studying ‘up’
Ingår i:
The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]
London : Sage : 1999- :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_scopus_primary_621469763
Obligatorisk
Läsanvisning: s.470-483

Spade Dean
Mutilating Gender
Ingår i:
The transgender studies reader
London : Routledge : 2006 : 752 p. : sid. 315-332 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 315-332

Referenslitteratur

Referenslitteratur moment 2

Referenslitteratur