Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finansiell ekonomi för ingenjörer, 30 hp

Engelskt namn: Financial Economics for Engineers

Denna kursplan gäller: 2015-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2NE024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-03-20

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-04

Innehåll

Moment 1, Mikroekonomi
Momentets mål är att ge studenten verktyg för att formulera och analysera samhällsproblem som relaterar till mikroekonomi. Smalt definierat behandlar kursen individens val av konsumtionsvaror och arbetsutbud samt producentens val av produktionsnivå och insatsfaktorer. Målet med kursen är även att ge studenten verktyg att applicera mikroekonomiska metoder på ett bredare spektrum av problem, exempelvis konsumentbeslut relaterade till hälsa.

Momentet består av fyra delar: (1) Matematiska metoder för optimering och analys av komparativ statik. Denna del repeterar första och andra ordningens villkor för optimum och introducerar metoder för analys av hur förändringar i exogena variabler påverkar de optimala nivåerna på valvariablerna i optimum. (2) Analys av individens val av konsumtion och arbetsutbud. Denna del börjar med att gå igenom de grundläggande antaganden som måste vara uppfyllda för att mikroekonomisk analys av en nyttomaximerande individ ska vara möjlig. Därefter studeras individens val ur ett nyttomaximeringsperspektiv samt ur ett utgiftsminimeringsperspektiv. Slutligen studeras komparativ statik. (3) Analys av producentens val av produktionsnivå och insatser av produktionsfaktorer för maximering av vinst alternativt minimering av produktionskostnad. Analysen utgår ifrån produktionsteori under fullständig
konkurrens. (4) Problemformulering och analys av mikroekonomiska problem. Denna del syftar till att ge studenten verktyg för att självständigt formulera mikroekonomiska modeller samt analysera implikationerna av dessa.

Moment 2, Ekonometri
I kursen behandlas de fundamentala verktygen och begreppen inom ekonometri. Fokus ligger på de linjära regressions men även på utvecklingar som “limited dependent variables (LDVmodeller), “Instrumental Variables” (IV) och “DifferenceinDifference”.
Vidare behandlar kursen konsekvenser för estimation och statistisk inferens av vanligt förekommande avvikelser från standardantagandena. Andra områden som berörs under kursen är minstakvadrat estimation, inkluderat “Generalized Least Square” (GLS) och “Maximum Likelihood” (ML). Även här studeras hur estimation och inferens påverkas av att standardantagandena inte är uppfyllda. Delar av detta innhåll kommer illustreras genom tillämpningar i Stata. Kursen avslutas sedan med en kort introduktion till paneldata eller hur man handskas med endogenitetsproblem.

Moment 3, Finasiella instrument
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och förståelse för olika typer av finansiella derivatinstrument. Kursen inleds med en genomgång av terminsmarknaden. Här beskrivs hur terminsmarknaden fungerar, hur terminskontrakt kan användas för att hantera olika prisrisker samt hur terminspriser (exempelvis för aktier, valutor och räntor) bestäms. Därefter behandlar kursen olika typer av swap-kontrakt där fokus ligger på ränte- och valuta-swappar. Den andra delen av kursen handlar om optionskontrakt. Här beskrivs hur optionsmarknader fungerar, vilka egenskaper olika typer av optioner har samt olika optionsstrategier. Därefter behandlas
binomialmodellen för optionsprissättning, Wiener processer, Itos Lemma, BlackScholesMerton modellen för optionsprissättning, olika känslighetsmått (”Greek letters”) samt olika tekniker för hur volatilitet kan bestämmas. Även kreditrisker, kreditderivat, exotiska optioner och ränteoptioner behandlas.

Moment 4, Portföljvalsteori
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om beslut under osäkerhet och portföljförvaltning. Flera olika områden relaterade till riskhantering tas upp såsom frågan hur risk kan mätas och kvantifieras, beslutsfattande under osäkerhet och modern portföljvalsteori. Även riskdelning och prissättning av riskfyllda tillgångar behandlas. I detta sammanhang behandlas prissättningsteorier såsom CAPM, CCAPM och APT.

Förväntade studieresultat

Moment 1, Mikroekonomi
Efter avslutat moment ska studenten kunna visa förmåga att:
- Matematiskt formulera mikroekonomiska problem relaterade till konsumtions- och produktionsval.
- Behärska tekniker för optimering gällande konsumtions- och produktionsbeslut.
- Analysera implikationerna av första och andra ordningens villkor för optimum i mikroekonomiska problem under antaganden om rationalitet och fullständig konkurrens.
- Beräkna och analysera komparativ statik relaterad till mikroekonomiska problem.
- Beräkna och förklara monetära värden av förändringar i nytta
- Tillämpa och problematisera nytto- och produktionsteori på relevanta problem.
- Identifiera och formulera en mikroekonomisk frågeställning

Moment 2, Ekonometri
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- Ge prov på en grundförståelse för olika områden inom ekonometri. Detta inkluderar kausalitet, estimering samt hypotestester.
- Tillämpa, och ge prov på såväl nackdelar som skillnader mellan, olika “goodnessoffit” tester.
- Sammanfatta och utvärdera en empirisk uppsats skriven av en annan person.
- Genomföra en regressionanalys samt andra analyser av data såsom linjär minstakvadrat, maximumlikelihoodbaserade
probit/logit och Poissonmodeller samt IV-modeller. Dessutom ska studenten kunna förstå och tolka resultaten på ett korrekt sätt samt genomföra hypotestester.

Moment 3, Finansiella instrument
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;
- Använda terminer, swappar och optioner för att hedga olika typer av risker,
- Ge prov på hur priser bestäms i olika typer av terminskontrakt samt hur termins- och swapkontrakt värderas,
- Tillämpa, och jämföra , olika modeller för att bestämma optionspriser,
- Analysera olika typer av risker i optionskontrakt med hjälp av ”the Greek letters”.

Moment 4, Portföljvalsteori
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;
- Använda olika formella modeller för att analysera beslutsfattande under osäkerhet,
- Visa en fördjupad kunskap och förståelse för modern portföljvalsteori,
- Visa en fördjupad kunskap om de viktigaste teorierna för tillgångsprissättning och tillämpa denna ,
- Presentera empiriska resultat inom området på ett strukturerat sätt.
 

Behörighetskrav

Minst tre år (180hp) avklarade på civilingenjörsprogram, inkluderande kurser i Linjär algebra (7,5hp) och Matematisk statistik (7,5hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Moment 1, Mikroekonomi
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Moment 2, Ekonometri
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar men seminarier och övningar kan ingå.

Moment 3, Finansiella instrument
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda övningar och seminarier.

Moment 4, Portföljvalsteori
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av seminarium och inlämningsuppgifter dels i form av skriftlig salstentamen efter respektive moments slut. Resultatet från seminarier och inlämningsuppgifter gäller endast under innevarande termin.

För studerande som inte har ett godkänt resultat från seminarier eller inlämningsuppgifter får vid respektive moments avslutande skriftliga salstentamen istället besvara frågor som motsvarar dessa delar.

För studerande som inte har ett godkänt momentbetyg efter den skriftliga salstentaminan (inkluderande resultat från inlämningsuppgifter etc.) anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före
höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens olika moment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga momenten är godkända. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på tre av fyra av de i kursen ingående momenten.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Moment 1, Mikroekonomi

Microeconomics
Gravelle Hugh, Rees Ray
3. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2004 : viii, 738 s. :
ISBN: 0-582-40487-8
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2, Ekonometri

Greene William H.
Econometric analysis
7. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : 1228 s. :
ISBN: 9780273753568 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3, Finansiella instrument

Hull John
Options, futures, and other derivatives
8. ed., Global ed. : Harlow, Essex : Pearson Education : cop. 2012 : xxi, 847 s. :
ISBN: 9780273759072
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4, Portföljvalsteori

Intermediate financial theory
Danthine Jean-Pierre, Donaldson John B.
3. ed. : Oxford : Academic Press : cop. 2015 : xvii, 553 s. :
ISBN: 9780123865496
Se bibliotekskatalogen Album