Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Finnish A, Grammar, Vocabulary and Oral Communication

Denna kursplan gäller: 2018-08-06 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FI056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-11

Innehåll

I kursen ingår studier av finskans syntax och morfologi inklusive grundläggande studier i ordbildning. Vidare ingår fortsatta studier i finskans vokabulär och fraseologi. Även olika slag av hörövningar samt träning av förmågan att kommunicera muntligt ingår i kursen.

Kursen består av tre moment.
Moment 1. Grammatik (6 hp) (Grammar)
Finskans morfologi och syntax, grundläggande ordbildningslära.

Moment 2. Vokabulär och fraseologi (3 hp) (Vocabulary and Phraseology)
Studier av ordförråd och fraseologi.

Moment 3. Muntlig kommunikation (6 hp) (Oral Communication)
Uttalsövningar. Muntliga övningar. Träning i att förstå och använda finska i olika talsituationer. Träning i att förstå talad finska genom hörförståelseövningar. Även studier av skillnader mellan standardfinska och talspråk ingår.

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Moment 1. Grammatik
Kunskap och förståelse
•    med språkvetenskapliga termer kunna beskriva systematiska skillnader mellan finska och svenska vad gäller morfologi och syntax

Färdighet och förmåga
•    kunna tillämpa kunskaperna om morfologi och syntax i egen skriftlig och muntlig produktion;
•    med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar;

Moment 2. Vokabulär och fraseologi
Kunskap och förståelse
•    kunna beskriva de vanligaste ordförrådsmässigt skillnaderna mellan standardfinska och finskt talspråk;
•    kunna redogöra för och tillämpa det grundläggande ordbildningssystemet.

Färdighet och förmåga
•    kunna förstå och i egen skriftlig och muntlig produktion korrekt använda finskans grundläggande vokabulär och fraseologi
•    kunna uppvisa ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i

Moment 3. Muntlig kommunikation
Kunskap och förståelse
•    kunna identifiera vanliga skillnader mellan standardfinska och talad finska;

Färdighet och förmåga
•    kunna förstå och återge huvudinnehållet och de centrala detaljerna i tydlig, talad standardfinska;
•    kunna använda ett uttal och prosodi som ansluter till standardfinskans norm
•    kunna delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt i viss mån bidra till att kommunikation hålls igång;
•    kunna muntligt beskriva och berätta om huvuddragen i läst och hörd text, berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor, beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser samt argumentera för en ståndpunkt;

 

Behörighetskrav

Finska steg 3 eller: Finska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Gy: Finska som modersmål 2 eller Univ: Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) 15 hp eller Univ: Finska A, Finska för sverigefinska och finlandssvenska studerande I, 15 h p eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Närvaro är obligatorisk vid träffar (= obligatoriska provtillfällen) i moment 3 Muntlig kommunikation som genomförs via internet. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform.

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

 

Examination


Moment 1. Grammatik, (6 hp)
a) Grammatik, inlämningsuppgifter (2,5 hp) (Grammar, Written Assignments)
b) Grammatik, nätbaserat prov (3,5 hp) (Grammar, Netbased Test)
Moment 2. Vokabulär och fraseologi, (3 hp)
a) Vokabulär och fraseologi, inlämningsuppgifter (1,5 hp) (Vocabulary and Phraseology, Written Assignments)
b) Vokabulär och fraseologi, skriftligt prov (1,5 hp) (Vocabulary and Phraseology, Netbased Test)
Moment 3. Muntlig kommunikation (6 hp)
a) Muntlig kommunikation, fortlöpande examination och inlämningsuppgifter (2,5 hp) (Oral Communication, Continuous Examination)
b) Muntlig Kommunikation, muntligt prov (3,5 hp) (Oral Communication, Final Test)

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter (prov 1a, 2a, 3a) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven (prov 1b, 2b och 3b) bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 5 högskolepoäng i vilka 1b) Grammatik, nätbaserat prov, 3.5 hp, ska ingå.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  I alla moment används denna bok:

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 1. Grammatik, 6 hp

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Määttä Tuija
  Grammatik för A-nivå i finska. (Nätbaserad grammatikbok.)
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär och fraseologi, 3 hp

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 6 hp

  Suomen mestari [Ljudupptagning].
  Gehring Sonja, Järvinen Eero, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 2 CD-äänilevyä. :
  ISBN: 978-951-792-482-5 (CD-äänilevy)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Obs! Ljudupptagningen finns även på nätet att lyssna gratis).

  Kato hei - puhekielen alkeet
  Berg Maarit, Silfverberg Leena
  Finn Lectura: Helsinki: 248 s. ISBN: 978-951-792-882-3 : 2017 :
  Obligatorisk

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2018 vecka 27

  I alla moment används denna bok:

  Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
  Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
  ISBN: 978-951-792-568-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 1. Grammatik, 6 hp

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Moment 2. Vokabulär och fraseologi, 3 hp

  Obligatoriskt material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 6 hp

  Suomen mestari [Ljudupptagning].
  Gehring Sonja, Järvinen Eero, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 2 CD-äänilevyä. :
  ISBN: 978-951-792-482-5 (CD-äänilevy)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  (Obs! Ljudupptagningen finns även på nätet att lyssna gratis). Obligatoriskt material på lärplattformen.