Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Finnish A, Grammar, Vocabulary and Oral Communication

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1FI056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår studier av finskans syntax och morfologi inklusive grundläggande studier i ordbildning. Vidare ingår fortsatta studier i finskans vokabulär och fraseologi. Även olika slag av hörövningar samt träning av förmågan att kommunicera muntligt ingår i kursen.

Kursen består av tre moment.
Moment 1. Grammatik (6 hp)
Finskans morfologi och syntax, grundläggande ordbildningslära.

Moment 2. Vokabulär och fraseologi (3 hp)
Studier av ordförråd och fraseologi.

Moment 3. Muntlig kommunikation (6 hp)
Uttalsövningar. Muntliga övningar. Träning i att förstå och använda finska i olika talsituationer. Träning i att förstå talad finska genom hörförståelseövningar. Även studier av skillnader mellan standardfinska och talspråk ingår.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

1. Grammatik
Kunskap och förståelse
 • med språkvetenskapliga termer kunna beskriva systematiska skillnader mellan finska och svenska vad gäller morfologi och syntax;

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa kunskaperna om morfologi och syntax i egen skriftlig och muntlig produktion;
 • med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar.

2. Vokabulär och fraseologi
Kunskap och förståelse
 • kunna beskriva de vanligaste ordförrådsmässigt skillnaderna mellan standardfinska och finskt talspråk;
 • kunna redogöra för och tillämpa det grundläggande ordbildningssystemet;

Färdighet och förmåga
 • kunna förstå och i egen skriftlig och muntlig produktion korrekt använda finskans grundläggande vokabulär och fraseologi;
 • kunna uppvisa ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i.

3. Muntlig kommunikation
Kunskap och förståelse
 • kunna identifiera vanliga skillnader mellan standardfinska och talad finska;

Färdighet och förmåga
 • kunna förstå och återge huvudinnehållet och de centrala detaljerna i tydlig, talad standardfinska;
 • kunna använda ett uttal och prosodi som ansluter till standardfinskans norm;
 • kunna delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt i viss mån bidra till att kommunikation hålls igång;
 • kunna muntligt beskriva och berätta om huvuddragen i läst och hörd text, berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor, beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser samt argumentera för en ståndpunkt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Finska 3 eller Finska som modersmål 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) 15 hp eller Finska A, Finska för sverigefinska och finlandssvenska studerande I 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Närvaro är obligatorisk vid träffar (= obligatoriska provtillfällen) i moment 3 Muntlig kommunikation som genomförs via internet. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform.

Examination

1. Grammatik, (6 hp)
a) Grammatik, inlämningsuppgifter (2,5 hp)
b) Grammatik, nätbaserat prov (3,5 hp)
2. Vokabulär och fraseologi, (3 hp)
a) Vokabulär och fraseologi, inlämningsuppgifter (1,5 hp)
b) Vokabulär och fraseologi, skriftligt prov (1,5 hp)
3. Muntlig kommunikation (6 hp)
a) Muntlig kommunikation, fortlöpande examination och inlämningsuppgifter (2,5 hp)
b) Muntlig Kommunikation, muntligt prov (3,5 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter (prov 1a, 2a, 3a) bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). De avslutande proven (prov 1b, 2b och 3b) bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänt betyg på del som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 5 hp i vilka 1b) Grammatik, nätbaserat prov, 3.5 hp, ska ingå.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

I alla delkurser används denna bok:

Suomen mestari 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille
Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Päivärinne Sari, Udd Taija
Helsinki : Oy Finn Lectura Ab : 2013 :
ISBN: 978-951-792-568-6
Se bibliotekskatalogen Album

1. Grammatik, 6 hp

Obligatoriskt material på lärplattformen.

Määttä Tuija
Grammatik för A-nivå i finska. (Nätbaserad grammatikbok.)
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

2. Vokabulär och fraseologi, 3 hp

Jönsson-Korhola Hannele
Tarkista tästä
Otava : 2019 :
https://s1.adlibris.com/images/53814182/tarkista-tasta.jpg
ISBN: 9789511354246
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 2019 eller senare.

Obligatoriskt material på lärplattformen.

3. Muntlig kommunikation, 6 hp

Suomen mestari [Ljudupptagning].
Gehring Sonja, Järvinen Eero, Heinzmann Sanni
Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 2 CD-äänilevyä. :
ISBN: 978-951-792-482-5 (CD-äänilevy)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Obs! Ljudupptagningen finns även på nätet att lyssna gratis).

Kato hei - puhekielen alkeet
Berg Maarit, Silfverberg Leena
Finn Lectura: Helsinki: 248 s. ISBN: 978-951-792-882-3 : 2017 :
Obligatorisk

Obligatoriskt material på lärplattformen.