Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska B, Grammatik, vokabulär och skriftlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Finnish B, Grammar, Vocabulary and Written Communication

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 1FI058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-29

Innehåll

I kursen ingår fördjupade studier av morfologi och syntax. Fördjupade studier av finsk vokabulär och fraseologi inklusive grundlig genomgång av ordbildningslära. Fortsatt träning i egen skriftlig produktion, skriv- och översättningsövningar.

Kursen är indelad tre områden.
Område 1. Grammatik (7 hp)
Fördjupade studier av morfologi och syntax.

Område 2. Vokabulär, fraseologi och ordbildningslära (4 hp)
Fördjupade studier av finsk vokabulär och fraseologi inklusive grundlig genomgång av ordbildningslära.

Område 3. Skriftlig kommunikation (4 hp)
Fortsatt träning i att producera egna texter av olika slag och översätta från svenska till finska.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Område 1. Grammatik
*    kunna analysera och beskriva morfologiska och syntaktiska företeelser i finskan och därvid kunna använda adekvat terminologi;

Område 2. Vokabulär, fraseologi och ordbildningslära
*    kunna förstå och i egen produktion korrekt kunna använda finskans ord- och frasförråd;
*    kunna analysera och beskriva finskans avlednings- och ordbildningslära;

Område 3. Skriftlig kommunikation
*    i sin egen skriftliga produktion kunna använda relevant vokabulär och fraseologi;
*    kunna producera texter av olika slag på korrekt finska;
*    i sin översättning från svenska till finska visa fördjupad kunskap om finsk syntax, morfologi och idiomatik;
*    tillämpa kunskaperna om morfologi och syntax i egen skriftlig produktion

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp finska i intervallet 1-30 hp, i vilka ska ingå grammatik på A-nivå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av individuella skriftliga prov och inlämningsuppgifter.

Område 1. Grammatik
Modul 1: Grammatik, inlämningsuppgifter (Grammar, written assignments), 3 hp
Modul 2: Grammatik, nätbaserat skriftligt prov (Grammar, netbased test), 4 hp

Område 2. Vokabulär, fraseologi och ordbildningslära
Modul 3: Vokabulär, inlämningsuppgifter, Vocabulary and phraseology, written assignments) (1 hp)
Modul 4: Vokabulär, nätbaserat prov (Vocabulary and phraseology, netbased test) (2 hp)
Modul 5: Ordbildningslära, inlämningsuppgifter (Word formation, written assignments) (1 hp)

Område 3. Skriftlig kommunikation
Modul 6: Skriftlig kommunikation, inlämningsuppgifter (Written proficiency, written assignments, (1,5 hp)
Modul 7: Skriftlig kommunikation, nätbaserat skriftligt prov (Written proficiency, netbased test), (2,5 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter (modul 1, 3, 5 och 6) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans 8,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur