Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4), 15 hp

Engelskt namn: Finnish, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2017-12-18 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FI033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-11-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-12-15

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av finskans struktur och morfologi. Finskans syntax studeras översiktligt. Även studier av ordförråd, fraseologi liksom läsning av finskspråkiga texter ingår. Dessa kunskaper tillämpas i varierande kommunikativa övningar med syfte att träna de språkliga färdigheterna höra, tala, läsa och skriva.

Kursen består av följande moment:
Moment 1: Finskans struktur, 3 högskolepoäng
Fortsatta studier av finskans grundläggande struktur och morfologi. Översiktligt studium av finskans syntax.

Moment 2: Vokabulär och textförståelse, 3 högskolepoäng
Studier av finskans centrala ordförråd och fraseologi samt studier av finska texter av varierande art.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 högskolepoäng
Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar.

Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 högskolepoäng
Momentet omfattar olika slag av skriftliga övningar som baserar sig på skriftliga texter av olika slag.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
 • kunna förstå och återge huvudinnehållet och vissa detaljer i talad och skriven finska som berör bekanta företeelser;
 • kunna delta i samtal om bekanta ämnen och bidra till att kommunikationen hålls i gång;
 • efter förberedelse kunna läsa upp finsk text med gott uttal och god intonation;
 • muntligt och skriftligt kunna berätta om och beskriva bekanta företeelser på finska;
 • muntligt och skriftligt kunna berätta om och beskriva egna och andras levnadsförhållanden;
 • muntligt och skriftligt kunna beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser;
 • kunna tillämpa grundläggande grammatik och vokabulär i de fyra färdigheterna;
 • utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen kunna dra slutsatser om skillnader och likheter mellan finska och svenska och beskriva dessa med adekvat språkvetenskaplig terminologi.

Behörighetskrav

Gy: Finska steg 2 Eller: Finska 2 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisning erbjuds delvis på campus och delvis via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Närvaro är obligatorisk i moment 3, Muntlig kommunikation. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.
Icke schemalagd tid används för självstudier.

Moment 1: Finskans struktur, 3 hp
Lektionsundervisning. Kompletterande undervisning via lärplattformen.

Moment 2: Vokabulär och textförståelse, 3 hp
Nätbaserad undervisning.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 hp
Obligatorisk lektionsundervisning. Kompletterande undervisning via lärplattform.

Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 hp
Lektionsundervisning och handledning via lärplattform.
 

Examination

Moment 1: Finskans struktur, 3 hp
Skriftligt prov.

Moment 2: Vokabulär och textförståelse, 3 hp
Nätbaserat prov

Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 hp
a) Muntlig kommunikation: redovisning av obligatoriska muntliga uppgifter (3 hp) och
b) Muntlig kommunikation: muntligt slutprov (2 hp).

Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 hp
a) Skriftlig kommunikation: inlämningsuppgifter (2 hp) och
b) Skriftlig kommunikation: skriftligt prov (2 hp).


Vid bedömning av muntliga uppgifter i moment 3 och skriftliga inlämningsuppgifter i moment 4 används något av betygen Godkänd eller Underkänd. Vid bedömning av övriga prov används någon av Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 7 högskolepoäng i vilka moment 1 Finskans struktur, 3 hp, ska ingå.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  Till alla moment behövs en tvåspråkig ordbok.

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille.
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 320 s. :
  ISBN: 978-951-792-477-1 (nid.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är bok 2 i serien.

  Stencilerat material
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Määttä Tuija
  Lisää suomea! Finskans struktur för kvalifikationskursen. Del 1
  Institutionen för språkstudier : 2017 :
  Obligatorisk

  Määttä Tuija
  Lisää suomea! Finskans struktur för kvalifikationskursen. Del 2
  Institutionen för språkstudier : 2018 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille.
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 320 s. :
  ISBN: 978-951-792-477-1 (nid.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är bok 2 i serien.

  Suomen mestari [Ljudupptagning].
  Gehring Sonja, Järvinen Eero, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 2 CD-äänilevyä. :
  ISBN: 978-951-792-482-5 (CD-äänilevy)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är CD-skivor till bok 2 i serien. De finns även fritt tillgängliga på nätet.

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2017 vecka 51

  Till alla moment behövs en tvåspråkig ordbok.

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille.
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 320 s. :
  ISBN: 978-951-792-477-1 (nid.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är bok 2 i serien.

  Stencilerat material
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille.
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 320 s. :
  ISBN: 978-951-792-477-1 (nid.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är bok 2 i serien.

  Suomen mestari [Ljudupptagning].
  Gehring Sonja, Järvinen Eero, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn Lectura : [2012] : 2 CD-äänilevyä. :
  ISBN: 978-951-792-482-5 (CD-äänilevy)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är CD-skivor till bok 2 i serien. De finns även fritt tillgängliga på nätet.

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.