"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik, 7 hp

Engelskt namn: Public Health, Epidemiology and Biostatistics

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 3ME095

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-10-15

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2021-05-06

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i epidemiologi, biostatistik och folkhälsovetenskap. Vidare är kursens mål att ge grundläggande färdigheter i att kunna läsa, förstå och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom området samt presentera och diskutera epidemiologiska, biostatistiska och folkhälsovetenskapliga aspekter i studierna.

Moment 1. Folkhälsovetenskap 1 hp
Momentet syftar till att ge grundläggande kunskaper om de stora folksjukdomarna och hälsoproblemen ur ett folkhälsoperspektiv.

Moment 2. Epidemiologi 2.5 hp
Momentet syftar till att ge kunskap om grundläggande epidemiologiska utgångspunkter och koncept såsom confounding och bias, epidemiologiska mått på sjukdomsförekomst och samband såsom prevalens och oddskvot, samt de viktigaste epidemiologiska studiedesignerna, såsom tvärsnitts- och kohortdesign.

Moment 3. Biostatistik 3 hp
Momentet syftar till att ge kunskap om basala statistiska begrepp, studiedesigner, samplingmetoder samt central-, spridnings- och associationsmått. Stor vikt läggs vid basala metoder för analys av diskreta och kontinuerliga variabler såsom statistiska test och konfidensintervall.

Moment 4. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär, 0.5 hp
Momentet består av en allmän introduktion till PPT samt en introduktionsdag gemensam för medicinska fakultetens studenter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
* visa kännedom om grundläggande begrepp inom folkhälsovetenskapen och de huvudsakliga folkhälsoproblemen
* visa förståelse för basala epidemiologiska koncept, studiedesigner, och mått på sjukdomsförekomst och samband
* visa kunskap om olika central- spridnings- och associationsmått
* visa kunskap om och kunna genomföra basala statistiska test och konfidensintervall
* visa förmåga att resonera kring epidemiologiska, biostatistiska och folkhälsovetenskapliga aspekter i vetenskapliga artiklar
* reflektera över hur individer och en arbetsgrupp bestående av olika professioner påverkas av personlighet, erfarenhet och föreställning vid möten inom och utanför hälso- och sjukvården

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom lektioner, studentseminarium, handledda gruppövningar, gruppredovisningar och grupparbete i datorsal. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Teorimomentet avslutas med en skriftlig salstentamen där studentens prestation bedöms efter en tregradig betygsskala: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att uppnå betyget Godkänd på kursen krävs att studenten deltagit i och blivit godkänd på de obligatoriska momenten. Dessa inkluderar introduktion och ett seminarium i folkhälsovetenskap. För att bli godkänd på seminariet krävs att det är genomfört och redovisat enligt föreskrivna ramar med godkänt resultat. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen. Examination för fakultetsgemensam introduktionsdag sker i form av gruppövningar där gruppens och den enskilde studentens muntliga eller skriftliga reflektioner kring gruppuppgiften bedöms. Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.

För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 60% av maxantalet poäng. För betyget Väl Godkänd måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.