"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Pharmacotherapy

Denna kursplan gäller: 2023-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 3FA003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-12

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-20

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler. Modul 1 (4 hp) innefattar inläsning av teoretiskt kursmaterial och skriftliga inlämningsuppgifter rörande läkemedelsbehandling av virusorsakade infektioner såsom HIV och hepatit; bakteriella infektioner; resistensutveckling samt interaktioner med andra läkemedel; vaccination och reseprofylax och läkemedelsmissbruk. Modul 2 (3,5 hp) innefattar ett fördjupningsarbete rörande aktuell forskning inom ett för kursen relevant farmakoterapiområde.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs visa:
Kunskap och förståelse  
- känna till principerna bakom verkningsmekanismerna för våra vanligaste antibiotika.
- känna till praktiskt viktiga farmakokinetiska aspekter, biverkningar och kliniskt användningsområde för våra mest använda antibiotika och antivirala medel.
- känna till förekomst av korsallergi mellan olika antibiotika.
- känna till kliniskt viktiga interaktioner mellan antibiotika och andra läkemedel och födointag.
- ha insikt om de ekologiska problem, framförallt med avseende på resistensutveckling, som är relaterade till antibiotikabehandling.
- känna till resistensmekanismer och resistensläget för olika patogener i Sverige.
- visa förståelse för principerna bakom skyddseffekten av olika typer av infektionsprofylax.
- visa kunskap om val av profylax och vaccinationsbehov i samband med utlandsresor - ha kunskap om vad begreppen missbruk, beroende, tolerans och abstinens innebär.
- visa övergripande kunskap om hur hjärnans belöningssystem fungerar - ha kunskap om vilka läkemedelssubstanser som kan ge missbruk/beroende.
- känna till vilka patienter som ligger i riskgruppen för ett beroende.
- känna till vilka abstinenssymtom bensodiazepiner och opiater uppvisar.
- känna till hur man behandlar abstinens av både bensodiazepiner och opiater.
 
Färdigheter och förmåga
- kunna inhämta, sammanställa och redovisa information från vetenskapliga artiklar.
- kunna tolka och känna till grunderna för SIR systemet.
- kunna rekommendera, bedöma och värdera en läkemedelsterapi utifrån patientens individuella förutsättningar, läkemedlens specifika egenskaper samt utifrån gällande kliniska riktlinjer och rekommendationer.
- utifrån symtom och laboratorievärden kunna värdera interaktioner och biverkningar av olika antibakteriella respektive antivirala läkemedel.
-kunna muntligt förmedla, reflektera och diskutera vetenskaplig dokumentation, behandlingsriktlinjer och behandlingstrategier.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna värdera information från vetenskapliga artiklar och facklitteratur.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13,5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp samt genomgångna kurser i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp, Farmaceutiska praxis med författningar 4,5 hp samt Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation 6 hp  eller motsvarande. Alternativt receptarie- eller apotekarexamen.

Undervisningens upplägg

Kursen i fördjupad farmakoterapi ges på distans och det sker inga träffar i Umeå under kursen. Kursens material återfinns på universitetets lärplattform online och undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar, självstudier och patientfall (examinerande inlämningsuppgift). Halva kursen ägnas åt ett fördjupningsarbete (litteraturstudie) inom ett för kursen relevant terapiområde under handledning. Fördjupningsarbetet är obligatoriskt och redovisas genom en skriftlig rapport samt en muntlig presentation i slutet av kursen då studenterna även diskuterar och opponerar på varandras arbeten.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning av patientfall, muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsarbete samt opponering av medstudenters arbete.
 
För godkänd kurs krävs att samtliga examinerande moment är godkända. Studenten bedöms i en tvågradig betygsskala, Godkänd eller Underkänd. En studerande som underkänts har rätt att göra om dem obligatoriska momenten för att få godkänt betyg. Vid frånvaro vid ett obligatoriskt inslag skall möjlighet att komplettera detta erbjudas. Uppsamlingstillfälle för det obligatoriska seminariet kommer att anordnas under terminen efter ordinarie kurstid i Umeå. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.