"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupad klinisk bedömning och behandling för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 18 hp

Engelskt namn: Advanced Clinical Assessment and Treatment for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2PS192

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-03-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i psykologisk bedömning, diagnostik och psykoterapeutiska teorier och metoder. Kursen omfattar aktuell psykologisk behandling för komplexa psykiatriska syndrom och personlighetssyndrom hos vuxna och äldre. Fördjupad kunskap om begrepp inom testmetodik ingår också. Därtill innehåller kursen kritiskt perspektiv utifrån intersektionellt perspektiv. Kursen är indelad i två moment.
 
Moment 1: Klinisk bedömning av komplexa psykiska syndrom (9 hp).

Momentet ger fördjupad kunskap om bedömning av komplexa psykiska syndrom och personlighetssyndrom. Dessutom ger momentet en genomgång av metoder för bedömning samt träning i att genomföra, sammanställa och återge diagnostik utifrån komplexa fall. Därtill innehåller kursen fördjupade vetenskapsteoretiska utgångspunkter för bedömning.

Moment 2: Psykologisk behandling vid komplexa psykiska syndrom (9 hp).

Momentet ger kunskap om aktuella behandlingsmetoder vid komplexa psykiska tillstånd. Momentet bygger på de kunskaper om teoribildningar inom personlighets- och utvecklingspsykologin samt de båda psykoterapeutiska inriktningarna KBT och PDT som erhållits tidigare på psykologprogrammet, framförallt på kursen grundläggande klinisk bedömning och behandling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter moment 1: Klinisk bedömning av komplexa psykiska syndrom, 9 hp

Kunskap och förståelse

*    Visa kunskap och förståelse för diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet för komplex psykisk problematik och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
*    Visa kunskap och förståelse om neurovetenskapliga grunden för komplex psykisk problematik.
*    Visa kännedom om de vanligaste förekommande åldranderelaterade syndromen hos människan.
*    Visa fördjupad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
*    Visa kunskap och förståelse för faktorer som har betydelse för suicidala processer samt att bedöma riskfaktorer för att utöva våld.
*    Visa kunskap om psykologisk klinisk bedömning utifrån ett kulturellt perspektiv.
*    Visa fördjupad kunskap om begrepp inom testmetodik relevanta för mätinstrument som används i kliniska sammanhang

Färdighet och förmåga

*    Visa förmåga att självständigt inhämta, värdera och tillämpa relevant information för att förstå och bedöma komplexa psykiska problem och syndrom.
*    Visa förmåga att återge klinisk bedömning.
*    Visa fördjupad förmåga att kritiskt granska och utvärdera kvaliteten i psykologiska kliniska tester och självskattningsinstrument utifrån psykometriska riktlinjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

*    Visa fördjupad förmåga att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykiska problem och funktionsnedsättningar  utifrån vetenskapsteori, etik och kritiska perspektiv om makt.


Efter moment 2: Psykologisk behandling vid komplexa psykiska tillstånd, 9 hp

Kunskap och förståelse

*    Visa kunskap och förståelse för psykologisk behandling av komplex psykisk problematik och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna.
*    Visa kunskap och förståelse för betydelsen av tvärprofessionella perspektiv vid  komplex psykisk problematik och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
*    Visa fördjupad kunskap och förståelse för kopplingen mellan psykologiska teorier och behandlingsmetoder.
*    Visa fördjupad kunskap och förståelse för terapeutiskt förhållningssätt i relation till de studerande metoderna.

Färdighet och förmåga

*    Visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper på kliniska exempel.
*    Visa förmåga att självständigt kunna diskutera och i viss mån tillämpa teorier, metoder och behandlingsmodeller kopplade till komplexa psykiska problem och syndrom.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

*    Visa förmåga att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande maktkritiska perspektiv vid behandling av komplex psykisk problematik och utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 5 & 6:
Grundläggande klinisk bedömning och behandling 18 hp,
Integrativ kurs 6 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen är en campuskurs. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt handledning i samband med gruppuppgifter. Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Moment 1

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp, videoinspelat rollspel, samt salstentamen.   

Moment 2

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntligt seminarium, muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp, samt videoinspelat rollspel

Muntliga redovisningar och seminarier kan ske online.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5.
5. ed. : Arlington, Va. : American Psychiatric Association : cop. 2013 : 947 s. :
ISBN: 9780890425558 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Personlighetspsykiatri
Karterud Sigmund, Wilberg Theresa, Urnes Öyvind
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 573 s. :
ISBN: 9789144077024
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst