"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp, 30 hp

Engelskt namn: Advanced studies in Chemistry, continuation course 30 credits

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE179

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-12

Innehåll

Den studerande skall fördjupa och bredda sina kunskaper i kemi, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen och självständigt genomföra arbetet liksom dokumentera samt redovisa resultaten skriftligen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • visa stor självständighet i att planera och genomföra ett avancerat projekt inom fördjupningsarbetets kemiinriktning inom givna tidsramar
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utföra litteraturstudier för att få aktuell information om kunskapsläget rörande projektuppgiften
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar
  • visa stor färdighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
  • skriftligt tydligt redogöra, syntetisera och diskutera erhållna resultat och sätta in dem ett större sammanhang utifrån rådande kunskapsläge och i ett samhälleligt perspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp på avancerad nivå i för fördjupningsarbetet relevanta kemikurser eller motsvarande och Fördjupningsarbete i kemi 30 hp (5KE036).
Engelska 6/B

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning av den vid universitetet utsedde handledaren.

Examination

Fördjupningsarbetet redovisas i en skriftlig rapport på engelska. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för Kemiska institutionen begära att annan lärare utses att bestämma betyg vid förnyat prov. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.