"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningsarbete i kemi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Studies in Chemistry

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-12

Innehåll

Den studerande skall fördjupa och bredda sina kunskaper i kemi, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen och självständigt genomföra arbetet liksom dokumentera samt redovisa resultaten skriftligen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • självständigt planera och genomföra ett avancerat projekt inom fördjupningsarbetets kemiinriktning inom givna tidsramar
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskap och utföra litteraturstudier för att få aktuell information om kunskapsläget rörande projektuppgiften
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar
  • visa färdigheter som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
  • skriftligt redogöra för och diskutera erhållna resultat och sätta in dem ett större sammanhang utifrån kunskapsläget och i ett samhälleligt perspektiv.

Behörighetskrav

Univ: Minst 30 hp på avancerad nivå i fördjupningsarbetet relevanta kemikurser eller motsv
Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning av den vid universitetet utsedde handledaren.

Examination

Fördjupningsarbetet redovisas i en skriftlig rapport på engelska. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för Kemiska institutionen begära att annan lärare utses att bestämma betyg vid förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.