Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Fördjupningsarbete i kemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Studies in Chemistry

Denna kursplan gäller: 2016-02-29 och tillsvidare

Kurskod: 5KE142

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-25

Innehåll

Den studerande skall fördjupa och bredda sina kunskaper i kemi, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen och självständigt genomföra arbetet liksom dokumentera samt redovisa resultaten skriftligen eller muntligen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- självständigt planera och genomföra ett avancerat projekt
- utföra litteraturstudier för att få en aktuell information om kunskapsläget rörande projektuppgiften
- sammanställa och kritiskt utvärdera erhållna resultat
- skriftligt och muntligt redovisa erhållna resultat samt sätta in resultaten i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ:Minst 30 hp på avancerad nivå i fördjupningsarbetet relevanta kemikurser eller motsv.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning av den vid universitetet utsedde handledaren.

Examination

Fördjupningsarbetet redovisas i en skriftlig rapport på engelska och/eller vid en tentamen. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.