Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Författningskunskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Public Law

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2JU218

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-03

Innehåll

Kursen inleds med allmän rättslära och juridisk metod samt en översikt över de rättskällor som används vid lösning av juridiska problem. Därefter behandlas delar av förvaltningsrätten; främst offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Nästa del ägnas åt regelverket avseende hälso- och sjukvårdsrätt. Kursen avslutas med en individuell skrivuppgift som bland annat syftar till att ge en förståelse för relevanta författningar för läkare.

Under kursen tränas studenterna i att identifiera, hitta och förstå författningar och andra rättskällor genom enklare tillämpningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet samt den juridiska metoden,
- ha grundkäggande kunskaper om den lagstiftande, dömande och verkställande makten,

samt

- visa kunskap om grundläggande rättsliga begrepp och principer inom förvaltningsrätt samt hälso- och sjukvårdsrätt.

Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa förmåga att identifiera, hitta och tillämpa relevanta förfatningar för hälso- och sjukvård i offentlig och privat regi,
- visa förmåga att lösa enklare juridiska problem som kan uppkomma vid läkares yrkesutövning inom hälso- och sjukvård i offentlig och privat regi,

samt

-visa förmåga att identifiera och besvara rättsfrågor som kan uppkomma i samband med rättstillämpning i praktiken.

Behörighetskrav

Antagen till programmet kompletterande utbildning för läkare med utländsk utbildning, 120 hp. Följande kurser inom programmet ska vara avklarade: Klinisk praktik 2, Medicinsk fördjupningskurs 1 och Medicinsk kommunikation på svenska 2.

Undervisningens upplägg

Denna kurs ges i helt webbaserad form med 25 procents studietakt.
Undervisningsmaterial såsom exempelvis inspelade föreläsningar, webbaserade quiz och övningsuppgifter görs tillgängligt via en webbaserad lärplattform. Deltagarna lämnar även in övningsuppgifter och får återkoppling via lärplattformen.

Examination

Examinationen sker genom följande obligatoriska delar:

1. Fullgörande av övningsuppgifter.
2. Fullgörande av quiz.
3. Fullgörande av individuell skrivuppgift.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1 - 3 ovan. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1 - 3 ovan är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som inte blivit godkänd avseende punkt 1 - 3 ovan anordnas ytterligare omprovstillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur