Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetod och profession (UVK), 7,5 hp

Engelskt namn: Research methods and profession

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE288

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-04

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning av förskollärares professionsutövning på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. I kursen behandlas kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt vilken kunskap de olika metodologiska ansatserna kan generera i relation till det förskolepedagogiska området och förskollärares yrkesutövande. Dessutom bearbetas relationen mellan val av problemområde, metod, teoretiskt perspektiv och empiriskt material för planering av en forskningsdesign. Med stöd förskolepedagogisk forskning och utvecklingsarbete bearbetas och diskuteras centrala aspekter på, samt utveckling av, förskollärares professionsutövande.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • med stöd av förskolepedagogisk forskning och utvecklingsarbete identifiera och analysera olika faktorer av betydelse för förskollärares professionsutövande
 • redogöra för och diskutera vad systematiskt arbetssätt på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet innebär, samt dess betydelse för förskollärares professionsutövande
 • förklara vad som utmärker kvalitativa respektive kvantitativa forskningsmetoder, samt identifiera och jämföra vilken slags kunskap som kvalitativ respektive kvantitativ forskning kan generera inom det förskolepedagogiska området
Färdigheter och förmåga
 • planera och motivera val av forskningsdesign för utveckling av kunskap inom det förskolepedagogiska området
 • kritiskt granska olika typer av vetenskapliga källor relevanta för forsknings- eller utvecklingsarbete inom förskolans utbildning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • med stöd av aktuell forskning och styrdokument, analysera och bedöma behovet av ytterligare kunskap för utveckling av såväl det förskolepedagogiska området i stort som sitt eget yrkesutövande i förskolan

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp, Kunskap, vetenskap, och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 1, 5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp,  Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp, Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp, Bedömning för lärande (UK) 10hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier där kursinnehåll introduceras, bearbetas, diskuteras och analyseras.

Examination

Examinationen sker individuellt och i grupp via muntliga presentationer och seminarier, samt via en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter
avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom resultatet väl godkänd (VG) på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Kursen ersätter 6PE261 från och med höstterminen 2020

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 36

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 122-131. Finns i Filsamling på lärplattformen

  Colnerud Gunnel
  Teachers and Teaching
  Ingår i:
  Moral stress in teaching practice [Elektronisk resurs]
  Taylor andamp; Francis (Routledge): SSH Titles : 2015 : 21 : sid. 346-360 :
  DOI: 10.1080/13540602.2014.953820
  Obligatorisk

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 6 och 7

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grønlien Zetterqvist Kirsten
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 168 sidor :
  ISBN: 9789151107158
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Annica
  Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan : aspekter av en förändrad lärarprofession
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 19 : sid. 246-265 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En spirande modell [Elektronisk resurs] : Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
  Nordlund Marie, Forshäger Kristin, Lundqvist Catarina, Åström Ingela
  Luleå : Luleå kommun : 2016 : 44 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-61564
  Obligatorisk

  Possible competences to be aimed at in ethics education : Ethical competences highlighted in educational research journals
  Osbeck Christina, Franck Olof, Lilja Annika, Sporre Karin
  Ingår i:
  Journal of Beliefs & Values [Elektronisk resurs]
  2009-2012 : 39 : sid. 195-208 :
  DOI: 10.1080/13617672.2018.1450807
  Obligatorisk

  Råde Anders
  Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet? [Elektronisk resurs]
  Oslo : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-156915
  Obligatorisk

  Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593517
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metodologi : för studier i, om och med förskolan
  Åkerblom Annika, Hellman Anette, Pramling Niklas
  Första upplagan : Malmö : Gleerups Utbildning AB : [2020] : 301 sidor :
  ISBN: 9789151103167
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskollärarens pedagogiska ledarskap
  Riddersporre Bim, Stier Jonas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 136 sidor :
  ISBN: 9789144152035
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 122-131. Finns i Filsamling på lärplattformen

  Colnerud Gunnel
  Teachers and Teaching
  Ingår i:
  Moral stress in teaching practice [Elektronisk resurs]
  Taylor andamp; Francis (Routledge): SSH Titles : 2015 : 21 : sid. 346-360 :
  DOI: 10.1080/13540602.2014.953820
  Obligatorisk

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 6 och 7

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
  2. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2016 : 163 s. :
  ISBN: 9789140694751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Annica
  Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan : aspekter av en förändrad lärarprofession
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 19 : sid. 246-265 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En spirande modell [Elektronisk resurs] : Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
  Nordlund Marie, Forshäger Kristin, Lundqvist Catarina, Åström Ingela
  Luleå : Luleå kommun : 2016 : 44 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-61564
  Obligatorisk

  Possible competences to be aimed at in ethics education : Ethical competences highlighted in educational research journals
  Osbeck Christina, Franck Olof, Lilja Annika, Sporre Karin
  Ingår i:
  Journal of Beliefs & Values [Elektronisk resurs]
  2009-2012 : 39 : sid. 195-208 :
  DOI: 10.1080/13617672.2018.1450807
  Obligatorisk

  Råde Anders
  Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet? [Elektronisk resurs]
  Oslo : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-156915
  Obligatorisk

  Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593517
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metodologi : för studier i, om och med förskolan
  Åkerblom Annika, Hellman Anette, Pramling Niklas
  Första upplagan : Malmö : Gleerups Utbildning AB : [2020] : 301 sidor :
  ISBN: 9789151103167
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskollärarens pedagogiska ledarskap
  Riddersporre Bim, Stier Jonas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 136 sidor :
  ISBN: 9789144152035
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 122-131. Finns i Filsamling på lärplattformen

  Colnerud Gunnel
  Teachers and Teaching
  Ingår i:
  Moral stress in teaching practice [Elektronisk resurs]
  Taylor andamp; Francis (Routledge): SSH Titles : 2015 : 21 : sid. 346-360 :
  DOI: 10.1080/13540602.2014.953820
  Obligatorisk

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 6 och 7

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
  2. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2016 : 163 s. :
  ISBN: 9789140694751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Annica
  Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan : aspekter av en förändrad lärarprofession
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 19 : sid. 246-265 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En spirande modell [Elektronisk resurs] : Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
  Nordlund Marie, Forshäger Kristin, Lundqvist Catarina, Åström Ingela
  Luleå : Luleå kommun : 2016 : 44 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-61564
  Obligatorisk

  Possible competences to be aimed at in ethics education : Ethical competences highlighted in educational research journals
  Osbeck Christina, Franck Olof, Lilja Annika, Sporre Karin
  Ingår i:
  Journal of Beliefs & Values [Elektronisk resurs]
  2009-2012 : 39 : sid. 195-208 :
  DOI: 10.1080/13617672.2018.1450807
  Obligatorisk

  Råde Anders
  Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet? [Elektronisk resurs]
  Oslo : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-156915
  Obligatorisk

  Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593517
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metodologi : för studier i, om och med förskolan
  Åkerblom Annika, Hellman Anette, Pramling Niklas
  Första upplagan : Malmö : Gleerups Utbildning AB : [2020] : 301 sidor :
  ISBN: 9789151103167
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 122-131. Finns i Filsamling på lärplattformen

  Colnerud Gunnel
  Teachers and Teaching
  Ingår i:
  Moral stress in teaching practice [Elektronisk resurs]
  Taylor andamp; Francis (Routledge): SSH Titles : 2015 : 21 : sid. 346-360 :
  DOI: 10.1080/13540602.2014.953820
  Obligatorisk

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 6 och 7

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
  2. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2016 : 163 s. :
  ISBN: 9789140694751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Annica
  Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan : aspekter av en förändrad lärarprofession
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 19 : sid. 246-265 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En spirande modell [Elektronisk resurs] : Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
  Nordlund Marie, Forshäger Kristin, Lundqvist Catarina, Åström Ingela
  Luleå : Luleå kommun : 2016 : 44 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-61564
  Obligatorisk

  Possible competences to be aimed at in ethics education : Ethical competences highlighted in educational research journals
  Osbeck Christina, Franck Olof, Lilja Annika, Sporre Karin
  Ingår i:
  Journal of Beliefs & Values [Elektronisk resurs]
  2009-2012 : 39 : sid. 195-208 :
  DOI: 10.1080/13617672.2018.1450807
  Obligatorisk

  Råde Anders
  Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet? [Elektronisk resurs]
  Oslo : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-156915
  Obligatorisk

  Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593517
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 122-131. Finns i Filsamling på lärplattformen

  Colnerud Gunnel
  Teachers and Teaching
  Ingår i:
  Moral stress in teaching practice [Elektronisk resurs]
  Taylor andamp; Francis (Routledge): SSH Titles : 2015 : 21 : sid. 346-360 :
  DOI: 10.1080/13540602.2014.953820
  Obligatorisk

  Eckeskog Linn
  Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 6 och 7

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i professionellt lärarskap
  Irisdotter Sara, Paulin Ann, Grönlien Zetterqvist Kirsten
  2. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2016 : 163 s. :
  ISBN: 9789140694751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] : ett fördjupningsmaterial
  Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund : 2006 : 12 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Annica
  Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan : aspekter av en förändrad lärarprofession
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 19 : sid. 246-265 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En spirande modell [Elektronisk resurs] : Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
  Nordlund Marie, Forshäger Kristin, Lundqvist Catarina, Åström Ingela
  Luleå : Luleå kommun : 2016 : 44 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-61564
  Obligatorisk

  Possible competences to be aimed at in ethics education : Ethical competences highlighted in educational research journals
  Osbeck Christina, Franck Olof, Lilja Annika, Sporre Karin
  Ingår i:
  Journal of Beliefs & Values [Elektronisk resurs]
  2009-2012 : 39 : sid. 195-208 :
  DOI: 10.1080/13617672.2018.1450807
  Obligatorisk

  Råde Anders
  Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet? [Elektronisk resurs]
  Oslo : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-156915
  Obligatorisk

  Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593517
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album