Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methodology - Quantitative and Qualitative Methods

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT112

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-03-28

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

I kursen studeras olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, metoder för urval och datainsamling. I kursen ingår statistik och statistiska analysmetoder, analys av kvalitativa data, samt kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Även forskningsetiska aspekter vid kvantitativa och kvalitativa studier ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  1. Ange och förklara forskningsprocessens olika faser
  2. Jämföra olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
  3. Beskriva metoder för urval inom kvantitativ och kvalitativ forskning
  4. Beskriva datainsamlingsmetoder inom kvantitativ och kvalitativ forskning
  5. Förklara grundläggande statistiska begrepp och jämföra olika statistiska analysmetoder
  6. Genomföra datainsamling och analys av kvalitativa data
  7.  Kunna reflektera över studiers kvalité genom att tolka och kritiskt granska metoder och resultat i vetenskapliga artiklar
  8. Uppvisa kunskap om forskningsetiska principer vid forskning

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1, 2, 3 och 4 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självstudier, grupparbeten och seminarier. Upplägget baseras på studerandeaktiva former och praktiska moment. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Skriftligt individuellt prov (FSR 1 - 8), journalclub (FSR 7) och gruppuppgift med skriftlig redovisning (FSR 6).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
ISBN: 978-91-44-11863-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
ISBN: 91-47-10051-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.