"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methodology - Quantitative and Qualitative Methods

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT521

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-02-11

Innehåll

I kursen studeras olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, metoder för urval och datainsamling. I kursen ingår statistik och statistiska analysmetoder, analys av kvalitativa data, samt kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Även forskningsetiska aspekter vid kvantitativa och kvalitativa studier ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
1.  Förklara grundläggande begrepp inom forskningsmetodik.
2.  Beskriva forskningsprocessens olika faser inom kvalitativ och kvantitativ forskning.
3.  Ange och förklara forskningsetiska principer inom forskning.

Färdigheter och förmåga:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
4.  Jämföra olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
5.  Genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser av datamaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
6.  Reflektera över studiers kvalité genom att kritiskt granska metoder och resultat i vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande termin 1, 2, 3 och 4 inom arbetsterapeutprogrammet enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självstudier, grupparbeten och seminarier. Upplägget baseras på studerandeaktiva former och praktiska moment. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Mål 1-5 examineras genom individuell skriftlig tentamen. Mål 6 examineras genom individuell bedömning i grupp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
  ISBN: 9789147140312
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björk Jonas
  Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
  Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
  ISBN: 91-47-10343-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
  ISBN: 9789147140312
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.